Bredt forlig om sygedagpenge på plads

DOKUMENTATION: Alle partier på nær Enhedslisten har indgået aftale om en reform af sygedagpengene. Perioden med sygedagpenge bliver mere end halveret, til gengæld risikerer ingen sygemeldte helt at miste ydelsen. Se aftalen her.
Foto: Colourbox
Jørgen Skadhede

En reform af sygedagpengene faldt på plads sent onsdag aften. Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten er med i forliget.

Reformen betyder, at ingen sygemeldte længere risikerer helt at miste deres ydelse. Til gengæld bliver perioden, hvor man kan få sygedagpenge, mere end halveret fra et år til fem måneder.

Derefter skal det afklares, om den sygemeldte kan fortsætte på sygedagpenge under en af de otte undtagelsesregler for folk, der eksempelvis afventer lægebehandling eller lider af en livstruende sygdom.

De sygemeldte, som ikke kan fortsætte på sygedagpenge, får som noget nyt en lavere ydelse på niveau med kontanthjælp uden modregning i formue eller samleverens indtægt.

Dermed risikerer ingen sygemeldte at stå helt uden forsørgelse, det er tidligere sket for cirka 1.400 sygemeldte om året, når de har mistet retten til sygedagpenge.

Enhedslisten står uden for forliget, fordi partiet er utilfreds med, at de syge selv skal betale for forbedringerne i reformen.

Regeringen foreslog oprindeligt, at perioden med sygedagpenge blev halveret til 6 måneder. Men under forhandlingerne fik Venstre og Liberal Alliance forhandlet den periode ned til 5 måneder.

Dermed bliver der sparet lidt flere penge med reformen, hvilket var afgørende for V og LA. I 2020 forventes det, at reformen sparer statskassen for cirka 100 mio. kr.

Samtidig er partierne bag forliget enige om, at der skal iværksættes en tidligere indsats for at få de sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

I AFTALETEKSTEN STÅR DER:  

Reformen bygger på seks principper: 

  • Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. Frem for at bekymre sig om økonomi skal sygemeldte i stedet kunne bruge deres kræfter på at komme tilbage i arbejde.

  • Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet.

  • Indsatsen for sygemeldte skal i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, så ressourcerne kan fokuseres på de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding.

  • Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes. Arbejdspladsen skal efter ønske inddrages i størst mulig grad, herunder igennem gradvis tilbagevenden til ar-bejdsmarkedet.

  • Den enkelte borger skal sikres mulighed for at afvise behandling, som pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag.

  • Sagsgangene i sygedagpengesager skal være så enkle som muligt - med mindst mulig administrativ byrde for sygemeldte, arbejdsgivere og kommuner. Herunder skal de digitale muligheder udnyttes bedre, hvilket skal skabe et mere effek-tivt sygedagpengesystem.

  • Sygedagpenge og den nye jobafklaringsydelse er midlertidige ydelser.

Senest efter 2 år i et jobafklaringsforløb skal kommunen sikre en systematisk vurdering af den enkelte borgers arbejdsevne og mulighed for at komme tilbage i arbejde, herunder:

  • om borgeren er rask og kan komme tilbage til arbejdsmarkedet således at borgeren skal overgå til fx dagpenge, kontanthjælp eller selvforsørgelse.

  • om borgeren har en betydelig nedsat arbejdsevne sådan, at sagen kan forelægges rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af, om borgeren skal have fx et fleksjob eller på førtidspension.

  • om borgeren fortsat er uarbejdsdygtig som følge af sygdom og derfor skal have et nyt jobafklaringsforløb og dermed have sin sag forelagt rehabiliteringsteamet. 

Ikrafttrædelse

Aftalen indfases sådan, at ingen sygemeldte risikerer at stå uden offentlig forsørgelse fra 1. juli 2014.

Den 1. juli 2014 indføres den nye sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb samt den nye forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdom. Endvidere iværksættes forsøget om muligheden for at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser.

Den 1. januar 2015 træder resten af forslagene i kraft. 

Dokumentation

Gigtforeningens og Kræftens Bekæmpelses pressemeddelelser om forliget: 

Gigtforeningen 

Godt forlig om sygedagpenge

"Det er et godt forlig! Vi får nu et nyt sygedagpengesystem, der er langt bedre og meget mere værdigt end det, vi har haft de sidste mange år. Først og fremmest er det betryggende, at ingen længere skal miste hele deres forsørgelse på grund af sygdom."

Det siger Lene Witte, direktør i Gigtforeningen, i en kommentar til det netop indgåede forlig om en sygedagpengereform. Gigtforeningen har kæmpet for at få fjernet varighedsbegrænsningen (loftet) på sygedagpenge, siden det blev indført. Det er nu sket.

"Mange syge vil desværre forsat opleve en indtægtsnedgang, også med den nye reform. Det er rigtigt ærgerligt. Til gengæld vil den syge modtage en ydelse under jobafklaring, der svarer til kontanthjælp, og som ikke er afhængig af formue eller ægtefællens indkomst. Dermed vil ingen fremover stå uden forsørgelse som følge af uafklaret eller udiagnosticeret sygdom. "

Lene Witte hæfter sig desuden ved, at ingen længere skal tvinges til en bestemt behandling. En afgørelse fra Ankestyrelsen i juni, der de facto tvang mennesker med diskuprolaps under kniven, hvis de ville opretholde deres forsørgelse, er sat i bero i to år.

"Det var en horribel afgørelse, som burde have været aflivet. Men i det mindste er der taget kvælertag på den, så den foreløbig er pacificeret, og det er på sin plads," fastslår Lene Witte.

Gigtforeningens direktør har overordnet og overvejende roser til det indgåede forlig:

"Der er naturligvis dele, som vi er skeptiske over for - f.eks. om der vil være tilstrækkelig sammenhæng mellem beskæftigelsesindsatsen og sundhedsområdet. Det er indlysende, at det vil vi i Gigtforeningen holde nøje øje med.

Men når det er sagt, så er vi glade for, at de mange mennesker og deres pårørende, som kommer til at opleve sygdom tæt på, ikke fremover vil møde et system, der trækker det økonomiske fundament væk under dem. Det har vi i Gigtforeningen kæmpet for i mange år, og vi er glade for, at vi har kunnet gøre vores indflydelse gældende."

Kræftens Bekæmpelse:

Regeringens udspil til sygedagpengereform gavner kræftpatienter

Kræftens Bekæmpelse hilser regeringens udspil til en sygedagpengereform velkommen. Reformen vil sikre, at ingen kræftpatienter eller andre med livstruende sygdomme, havner i en situation, hvor de mister deres forsørgelsesgrundlag.

Danskere med en livstruende sygdom behøver ikke længere bekymre sig om at komme i en situation, hvor de står helt uden forsørgelsesgrundlag, hvis regeringens og forligspartiernes udspil til en sygedagpengereform, bliver vedtaget. Reformen sikrer nemlig, at mennesker med en livstruende sygdom, vil kunne få sygedagpenge uden varighedsbegrænsning.

Reformen ligger op til, at alle sygemeldte skal have revurderet deres sag efter 5 måneder frem for 52 uger, som det er i dag. I dag findes der syv forlængelsesmuligheder for mennesker, der har fået sygedagpenge i mere end 52 uger. Med reformen indføres der nu en ottende. Det betyder, at man kan få forlænget sine sygedagpenge på ubestemt tid, hvis man er i gang med behandling eller venter på behandling for en livstruende sygdom.

- Det er en rigtig stor sejr for livstruende syge mennesker. Med indførelsen af den ottende forlængelsesmulighed, bliver der lukket et stort hul i loven, siger Laila Walther, der er afdelingschef for Patientstøtte og Lokal Indsats i Kræftens Bekæmpelse:

- Nu behøver kræftpatienter, der kæmper med en alvorlig sygdom og uvished om deres fremtid ikke frygte for at miste hele deres indtægt. Det er meget vigtigt og en sag, vi har kæmpet for længe, siger Laila Walther.

Ydelse ikke afhængig af ægtefælles indkomst
De sygemeldte danskere, der efter reformen ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter 26 uger, kommer i et såkaldt ressourceforløb. Det betyder, at man får en ydelse, der svarer til kontanthjælp, men som ikke er afhængig af ens ægtefælles eller samlevers indkomst. Samtidig skal kommunerne sætte ind med indsatser, der skal hjælpe den sygmeldte tilbage på arbejdsmarkedet, så hurtigt som det nu er muligt.

- Regeringen og forligspartierne viser med det nye forslag tillid til, at alvorlig sygdom kan diagnosticeres inden for 5 måneder. Og det har vi også en klar forventning og tro på at sundhedsvæsenet kan leve op til. Men der er naturligvis noget, vi vil følge med i, siger Laila Walther:

- Men vi ser også muligheden for et ressourceforløb, som en forbedring i forhold til de nuværende regler. Det sikrer, at ingen sygemeldte danskere, kommer til at stå helt uden indtægt. Og det er også vigtigt, at mennesker, der er syge, støttes og hjælpes til at komme tilbage på arbejdsmarkedet i det tempo, de selv magter det. Ingen må dog føle sig presset tilbage, og derfor er det helt essentielt, at man giver livstruende syge mennesker ro til at kæmpe mod sygdommen, før man begynder at tale om, hvordan man kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Så alt i alt er vi godt tilfredse. Nu er det blot op til kommunerne at forvalte loven korrekt - og det vil vi naturligvis følge med i, siger Laila Walther. 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion