L 133 (Sundheds- og Ældreministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. (Udvidelse af foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte samt sikring af kapacitetsmæssige ressourcer m.v.).

Magnus Heunicke
Magnus Heunicke (45) Sundheds- og ældreminister (S), MF (S)

For at inddæmme og afbøde konsekvenserne af spredningen af corona-virus COVID-19 foreslås ændringer i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Med lovforslaget foreslås det, at sundheds- og ældreministeren tildeles en række bemyndigelser til at kunne sikre, at smitte med alment farlige sygdomme inddæmmes. Det foreslås bl.a., at nogle af de regionale Epidemikommissioners beføjelser overføres til sundheds- og ældreministeren.

Det foreslås, at sundhed- og ældreministeren får mulighed for at påbyde personer, som formodes at kunne være smittet, at lade sig isolere, mulighed for i øget omfang at kunne forbyde afholdelse af større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. og mulighed for at forbyde adgang til eller lægge restriktioner på transportmidler. Det foreslås også at give myndighederne øgede opsporingsmuligheder, bl.a. ved at give sundheds- og ældreministeren mulighed for at fastsætte regler om oplysningsforpligtelser.

Herudover foreslås det, at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte regler om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige fastsat i anden lovgivning, i medfør af anden lovgivning eller i afgørelser truffet af det offentlige i medfør af anden lovgivning, når det er nødvendigt for at sikre kapacitet til behandling af personer, der er smittet med en alment farlig sygdom.

Der kan f.eks. være tale om en begrænsning af retten til hurtig udredning eller retten til frit sygehusvalg for at sikre, at de behandlings- og personalemæssige ressourcer kan prioriteres til at bekæmpe en smitsom sygdom og til at behandle patienter med akutte og livstruende sygdomme.

Det foreslås desuden, at andre ministre også bemyndiges til i særlige situationer at kunne fravige forpligtelser fastsat i anden lovgivning, i medfør af anden lovgivning eller i afgørelser truffet af det offentlige i medfør af anden lovgivning.

Det vil bl.a. kunne ske, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende, og at loven ophæves den 1. marts 2021. (Solnedgangsklausul).

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.

Følg L 133 Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Sundheds- og Ældreministeriet)

12/3
2020
18/3
2020
17/3
2020
16/3
2020
13/3
2020
13/3
2020
13/3
2020
12/3
2020
12/3
2020
Forrige artikel L 131 (Transport- og Boligministeriet) Næste artikel L 135 (Beskæftigelsesministeriet)