Mindsteløn, biodiversitet og en ny asylaftale: Se hele EU-Kommissionens 2020-program

OVERBLIK: En ny biodiversitetsstrategi, en europæisk mindsteløn og en ny aftale om migration og asyl. Det er tre ud af mere end 80 initiativer, som EU-Kommissionen vil præsentere i løbet af i år. Få overblik over dem alle her.

2020 kommer både til at byde på en europæisk skovstrategi, et bud på en opdateret model for optagelse af nye medlemslande og en ligestillingsstrategi.

Det fremgår af det arbejdsprogram for 2020, som EU-Kommissionen onsdag har offentliggjort. Ifølge planen kan europæerne forvente mere end 80 forslag, udspil, strategier eller lignende fra Kommissionen i løbet af de næste 11 måneder.

"Kommissionen er fast besluttet på at finde gode løsninger på borgernes krav om at tackle vores generationsmæssige udfordringer. Vi er fast besluttet på at gennemføre den europæiske grønne pagt og forbedre mulighederne for europæiske borgere og virksomheder i den digitale omstilling. Dette arbejdsprogram vil bidrage til at skabe en mere ambitiøs Union,” udtaler kommissionsformand Ursula von der Leyen i en pressemeddelelse.

Alle initiativerne er blevet fordelt under seks af Ursula von der Leyens hovedprioriteter. Derudover er de også spredt ud i årets fire kvartaler.

Før vedtagelsen af arbejdsprogrammet har EU-Kommissionen allerede præsenteret fire ting. Det drejer sig om investeringsplanen bag den grønne aftale, en fond for fair grøn omstilling, et høringsbrev om en europæisk mindsteløn og et forslag til udformningen af den såkaldte konference om Europas fremtid.

Få overblik over resten af årets initiativer:

Den europæiske grønne aftale

Bliver præsenteret i perioden januar til marts

 • Europæisk klimalov, som fastlægger målet om klimaneutralitet i 2050
 • Jord-til-bord-strategi
 • Ny handlingsplan for cirkulær økonomi
 • EU’s biodiversitetsstrategi for 2030

Bliver præsenteret i perioden april til juni

 • Strategi for intelligent sektorintegration
 • 8. miljøhandlingsprogram

Bliver præsenteret i perioden juli til september

 • Europæisk klimapagt
 • Fornyet strategi for bæredygtig finansiering
 • Plan for en opdatering af 2030-klimamålet
 • Renoveringsbølge for at sikre energieffektive bygninger
 • Bæredygtig kemikaliestrategi

Bliver præsenteret i perioden oktober til december

 • Gennemgang af direktivet om ikkefinansiel rapportering
 • Ny EU-strategi for tilpasning til klimaforandringerne
 • Ny EU-skovstrategi
 • Forslag om kystbaseret vedvarende energi
 • Styrkelse af forbrugernes grønne omstilling
 • Strategi om bæredygtig og intelligent mobilitet
 • Forslag om bæredygtige flybrændstoffer
 • Forslag om et grønt europæisk maritimt område.

Et Europa klar til den digitale tidsalder

Bliver præsenteret i perioden januar til marts

 • Udspil om kunstig intelligens
 • En strategi for et Europa klar til den digitale tidsalder
 • En europæisk strategi for data
 • Industristrategi
 • En rapport om barriererne på det indre marked
 • Handlingsplan for håndhævelsen af det indre marked
 • Strategi for små og mellemstore virksomheder

Bliver præsenteret i perioden april til juni

 • En opdateret handlingsplan for digital uddannelse
 • Udspil til et instrument, der skal håndtere udenlandske subsidier
 • Meddelelse om fremtiden for forskning, innovation og det europæiske forskningsområde

Bliver præsenteret i perioden juli til september

 • Et forslag om fælles opladere for mobiltelefoner og lignede apparater
 • Handlingsplan for fintech inklusive en strategi for et integreret EU-betalingsmarked
 • Forslag om kryptoaktiver
 • Lov om tværsektorielle finansielle tjenester i forhold til cyberbeskyttelse

Bliver præsenteret i perioden oktober til december

 • Opfølgning på udspillet om kunstig intelligens fra første kvartal af 2020
 • Lov om digital service
 • Gennemgang af direktivet om sikkerhed for netværk og informationssystemer
 • Gennemgang af reglerne for roaming
 • Meddelelse om Horizon Europe-forskning og innovationsmissioner
 • Revidering af lufthavnsafgifter
 • Revidering af udbuddet af lufttrafik. 

En økonomi for alle europæere

Bliver præsenteret i perioden januar til marts

 • Et stærkt socialt Europa med fair omstilling
 • Gennemgang af rammerne for økonomisk styring
 • Handlingsplan for bekæmpelse af hvidvask

Bliver præsenteret i perioden april til juni

 • Styrkelse af ungdomsgarantien
 • Gennemgang af lovgivning om kapitalkrav
 • Erhvervsbeskatning i det 21. århundrede
 • Handlingsplan om bekæmpelse af skatteunddragelse
 • Handlingsplan om Toldunionen

Bliver præsenteret i perioden juli til september

 • Forslag om fair mindstelønninger for lønmodtagere i EU
 • Handlingsplan for kapitalmarkedsunionen
 • Gennemgang af de lovmæssige rammer for investeringsvirksomheder og markedsoperatører inklusive en oprettelse af et EU-konsolideret bånd
 • Gennemgang af benchmark-forordningen
 • Forslag om et såkaldt single window for told

Bliver præsenteret i perioden oktober til december

 • Europæisk arbejdsløshedsforsikringsordning.

Et stærkere Europa i verden

Bliver præsenteret i perioden januar til marts

 • Første skridt på vejen mod en omfattende Afrika-strategi
 • En forbedring af EU’s optagelsesproces – med henblik på EU-udvidelse på Vestbalkan
 • Det østlige partnerskab efter 2020
 • Handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati (2020-2024)

Bliver præsenteret i perioden april til juni

 • EU-Kommissionens bidrag til EU-Vestbalkan-topmødet i maj måned i den kroatiske hovedstad, Zagreb

Bliver præsenteret i perioden juli til september

 • Afslutning på aftalen mellem EU og landene i Afrika, i Caribien og i Stillehavet
 • Styrkelse af Europas økonomiske og finansielle suverænitet

Bliver præsenteret i perioden oktober til december

 • EU’s handlingsplan for 2021 til 2025 om ligestilling og styrkelse af kvinder i udenrigstjenesten
 • Initiativ til en reform af Verdenshandelsorganisationen, WTO.

Udbredelse af den europæiske levevis

Bliver præsenteret i perioden januar til marts

 • Udspil til en ny aftale om migration og asyl
 • En opdatering af færdighedsdagsorden for Europa

Bliver præsenteret i perioden april til juni

 • En ny strategi for Sikkerhedsunionen
 • EU-strategi for en mere effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Bliver præsenteret i perioden juli til september

 • Opnåelse af det europæiske uddannelsesområde

Bliver præsenteret i perioden oktober til december

 • Handlingsplan om integration og inddragelse
 • Styrkelse af Europols mandat
 • Forslag til yderligere foranstaltninger, der kan beskytte kritisk infrastruktur
 • En ny EU-strategi, der sigter mod udryddelse af menneskehandel
 • Plan for Europas bekæmpelse af kræft
 • En farmaceutisk strategi for Europa.

En styrkelse af det europæiske demokrati

Bliver præsenteret i perioden januar til marts

 • Rapport om effekten af demografiske forandringer
 • Den europæiske ligestillingsstrategi

Bliver præsenteret i perioden april til juni

 • EU’s strategi for ofres rettigheder
 • Rapport om brugen af GDPR-reguleringen
 • Tilpasning af relevante EU-regler med henblik på at sikre databeskyttelse
 • Meddelelse om bedre regulering
 • Årlig fremsynsrapport for 2020

Bliver præsenteret i perioden juli til september

 • Årlig rapport om retsstatsprincippet for 2020

Bliver præsenteret i perioden oktober til december

 • En ny forbrugerdagsorden
 • Høringsdokument om aldring
 • Ligestillingsstrategien bliver fulgt op med et forslag om bindende foranstaltninger, der skal sikre løngennemsigtighed
 • LGBTI-ligestillingsstrategi
 • EU-rammerne efter 2020 for ligestillings- og inddragelsesstrategier for romaer
 • Handlingsplan for europæisk demokrati
 • Ny strategi for implementeringen af chartret om grundlæggende rettigheder.

Forrige artikel Førende klimaforsker: Mange politikere siger, at teknologien vil redde os. Det er både naivt og forkert Førende klimaforsker: Mange politikere siger, at teknologien vil redde os. Det er både naivt og forkert Næste artikel Ministerier fordobler antallet af chefer på dyre åremålskontrakter Ministerier fordobler antallet af chefer på dyre åremålskontrakter