Overblik: Her er den nye politiaftale

FAKTA: Sikring mod terror, en styrket politiuddannelse og mere politi i grænseområderne. Sådan lyder nogle af hovedpunkterne i den nye politiaftale – se den her.

Regeringen er sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative blevet enige om en flerårsaftale for politiet for 2016 til 2019.

Med aftalen ”Et styrket politi. Et tryggere Danmark” afsættes der 1,9 milliarder kroner ekstra til at løse de udfordringer, som dansk politi står over for i fremtiden.

Terror-indsatsen
Terrortruslen mod Danmark er alvorlig, og derfor styrkes indsatsen mod terror markant. Beredskabets kapacitet øges, hvilket betyder en langtidsholdbar løsning i forhold til mandskabsressourcer, så det uholdbare omfang af merarbejde nedbringes.

De politiuddannedes kompetencer styrkes gennem bl.a. et nationalt koncept for skydeuddannelsen. PET’s kapacitet til personbeskyttelse, udførelse af operationer og efterretningsarbejde styrkes, og der etableres døgnbemandede situations- og operationscentre. Endelig bliver politiets beskyttelsesudstyr og andet materiel opgraderet.

Illegal indvandring
Indsatsen i Danmarks grænseområder mod illegal indvandring og grænseoverskridende kriminalitet styrkes. Der vil være mere synlig polititilstedeværelse i de grænsenære områder. 

Der sikres mere patruljering med fokus på udlændingekontrol og bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, og der tilføres øget mandskab og nyt udstyr til politiets og SKATs efterforskningsaktiviteter.

Ekstra flygtninge-reserve
I lyset af den aktuelle flygtninge- og migrantsituation afsættes en reserve til evt. merudgifter i 2016 som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.

Kan tages op til revision
Den flerårigt aftalte indsats i grænseområderne er baseret på en normalsituation. Det er imidlertid usikkert, hvordan flygtninge- og migrationsstrømmene i Europa vil udvikle sig.

Aftaleparterne er derfor enige om, at der i de kommende år kan blive behov for at tage indsatsen i grænseområderne op til revision, såfremt det viser sig nødvendigt i lyset af flygtninge- og migrantsituationen. I en sådan situation vil regeringen indkalde til nye forhandlinger.

Cyberkriminalitet
Der afsættes midler til at styrke politiets robusthed samt til højt prioriterede indsatser som bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, cyberkriminalitet samt indsatser i særligt udsatte boligområder.

Indbrud
Bekæmpelse af indbrudskriminalitet skal fortsat være et højt prioriteret nationalt indsatsområde. Derfor videreføres og styrkes politiets indsats mod indbrud i privat beboelse.

Organiseret kriminalitet
De seneste flerårsaftalers markante styrkelser af politiets indsatser mod rocker- og bandemiljøet, organiseret og grænseoverskridende kriminalitet, social dumping og ulovlig cabotagekørsel samt tryghedsskabende indsatser i særligt udsatte boligområder videreføres og videreudvikles.

Modernisering fortsætter
De senere års modernisering af dansk politi fortsættes. Aftalen indebærer, at der frigøres omkring 700 politiansatte til nye, højt prioriterede opgaver frem mod 2019.

Dette sker dels ved, at andre medarbejdergrupper i højere grad varetager administrative opgaver (”opgaveglidning”). Eksempelvis kan telefonbetjening i politiets servicecentre og alarmcentraler i højere grad varetages af administrative medarbejdere frem for politiansatte. Og dels ved at der gennemføres effektiviseringer, således at politiansattes arbejdstid udnyttes bedre.

Flere betjente skal uddannes
Aftaleparterne er enige om i hele aftaleperioden at øge politiets bevillinger med i størrelsesordenen 480 mio. kr. ekstra årligt. Aftaleparterne lægger til grund, at en del af de ekstra ressourcer anvendes til at øge optaget på Politiskolen. Det er således på nuværende tidspunkt med aktuelle forudsætninger om pensionsafgang, opgavekompleks mv. forventningen, at optaget vil udgøre i størrelsesordenen 1.830 politistuderende i løbet af aftaleperioden.

Det svarer til en stigning på mere end 900 studerende – eller en fordobling – i forhold til det faktiske optag i perioden 2011-2015. Samtidig er det et væsentligt løft i forhold til det forudsatte normaloptag på 384 politistuderende årligt eller 1.536 politistuderende over fire år, der modsvarer den forventede afgang som følge af pension mv. Løftet forudsætter et meroptag på i alt ca. 300 politistuderende i 2016 og 2017.

Ny politiskole
Der etableres en politiskole i det vestlige Danmark.

Reform af politiuddannelsen
Politiets uddannelsesstruktur ændres med øget vægt på målrettet videreuddannelse for at løfte det samlede kompetenceniveau, hvormed politiet rustes til at håndtere et komplekst og skiftende kriminalitetsbillede.

Aftaleøkonomi        
Mio. kr. 2016-pl 2016 2017 2018 2019
Aftalebevilling politiet* 9.610 9.749 9.704 9.668
- Bevillingsløft i politiet i forhold til niveauet i 2015 på FL15 411 546 505 469
Aftalebevilling Skat 21 24 24 20
Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.  200 - - -

*Heri indgår en reserve på 50 millioner kroner årligt i 2018 og 2019 til en ny politiskole.

Forrige artikel Løkke og Frederiksen enes om at bekæmpe Syrien-krigere Løkke og Frederiksen enes om at bekæmpe Syrien-krigere Næste artikel Ny politiaftale giver flere betjente Ny politiaftale giver flere betjente