Biogasbranchen: Lad markedet trække os mod 70-procentsmålet

DEBAT: Stil krav til energihandelsselskaberne om at reducere CO2-indholdet i deres leverancer. Det vil tvinge selskaberne til at indkøbe energi med lavt CO2-indhold og dermed levere det nødvendige markedstræk for at nå 70-procentsmålet, skriver biogasbranchedirektør Frank Rosager.

Af Frank Rosager
Direktør i Biogasbranchen

Vi har i mange år haft et sammensurium af virkemidler – energiafgifter, VE-mål og iblandingskrav – der egentlig burde gøre vores energiforbrug grønnere og mere klimavenligt. Problemet er, at de ofte ikke rammer midt på målskiven, når den centrale udfordring er at reducere udledningen af klimagasser.

Derfor er det vigtigt, at politikerne i de kommende måneder gennemtænker, hvordan vi finder den mest direkte vej frem mod regeringens ambitiøse 70-procentsmål.

Nuværende omveje mod CO2-reduktion
Energiafgifterne blev i sin tid indført med det dobbelte formål at spare på energien og motivere til stigende forbrug af vedvarende energi gennem afgiftsfritagelse. Samtidig var målet at skaffe penge til statskassen.

Problemet er nu, at energiafgifterne ikke adresserer problemet med CO2-udledningen direkte. Et simpelt eksempel på det er, at kul udleder cirka dobbelt så meget CO2 per energienhed som den fossile naturgas, men afgiften per energienhed er den samme.

De danske mål for VE og tilhørende produktionsstøtte har medført en vigtig omstilling af vores elproduktion. Men når der ingen direkte sammenhæng er mellem VE-støtten og den CO2-fortrængning, de forskellige VE-løsninger leverer, så opstår de aktuelle debatter om for eksempel biomassens reelle CO2-reduktion samt berettigelsen af støtte og afgiftsfritagelse.

Tilsvarende har EU's iblandingskrav for biobrændstoffer til transport nok ført til den ønskede VE-andel, men ikke leveret de ønskede reduktioner i CO2-udledningen. I fremtiden bør regeringen sigte midt på målskiven for alle virkemidler, hvor der står CO2-reduktion.

Højere CO2-afgift og lavere energiafgifter
Lars Gårn Rasmussen skriver i debatten her på Altinget, at en CO2-afgift, der rammer bredt i markedet, er det mest effektive virkemiddel for at nå målet.

CO2-afgiften er i dag ubetydelig i forhold til energiafgiften og afspejler slet ikke samfundets betalingsvilje for at undgå klimagassernes konsekvenser. En kraftig forhøjelse af CO2-afgiften kompenseret med reducerede energiafgifter vil derfor være den rigtige vej fremad.

Inden for den tunge transport kan vi se, at energiafgifterne er med til at fastholde transporten på diesel, da vognmændenes afgiftsbetaling stiger markant ved et skift til biogasdrift.

En ligestilling af afgifterne mellem diesel- og biogasdrift vil ikke koste staten et provenutab, men fjerne en af de blokeringer, som en række vognmænd har påpeget de senere år.

Stil krav om CO2-reduktion
Et nyt væsentligt virkemiddel vil være at stille krav til energihandelsselskaberne om at reducere CO2-indholdet i deres leverancer til de forskellige forbrugergrupper.

For eksempel kan det kræves, at gashandlernes gasleverancer til fjernvarme og individuel varmeforsyning skal baseres på 20 procent CO2-neutrale gasser i 2021, stigende til 70 procent i 2030 og 100 procent i 2050.

Systemet kan implementeres i alle sektorer – også el- og transportsektor – og indfasningshastigheden skal tage højde for situationen i de enkelte forbrugergrupper, for eksempel industriens konkurrenceevne.

For alle grupper skal fortrængningen lande på 100 procent senest i 2050, og aktørerne skal kende indfasningsforløbet fra start, så de kan agere løbende. EU’s nye VE-direktiv, RED II, giver en god basis for opgørelsen af bæredygtigheden i den energi, der bliver leveret.

Kravsystemet vil tvinge energihandelsselskaberne til at indkøbe energi med lavt CO2-indhold og dermed levere det nødvendige markedstræk. Kunderne vil opleve en gradvis prisstigning, som delvist kan kompenseres via sparede CO2-afgifter, og som ellers giver et pres for energibesparelser.

Systemets pendant med iblandingskrav er jo veldokumenteret i transportsektoren. Med CO2-fokus vil det medføre en væsentligt mere målrettet og effektiv indsats, så vi hurtigt og sikkert kommer i mål.

Forrige artikel EA Energianalyse: Biomasse kan være vigtig i langsigtet klimastrategi EA Energianalyse: Biomasse kan være vigtig i langsigtet klimastrategi Næste artikel Alternativet: Gør afvikling af oliejagt til en del af klimaloven Alternativet: Gør afvikling af oliejagt til en del af klimaloven