Peter Skaarup
 svarer 
Kaare Dybvad Bek

Kan ministeren redegøre for Italiens tilbagetagelse af migranter fra Danmark og andre medlemsstater efter Dublinaftalen?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Udlændinge- og Integrationsudvalget, Spørgsmål 394

Kan ministeren redegøre for Italiens tilbagetagelse af migranter fra Danmark og andre medlemsstater efter Dublinaftalen, herunder om Italien aktivt tilbagetager migranter, som de har ansvar for, samt antallet af de tilbagetagne migranter fordelt efter nationalitet?

Svar fra tirsdag den 21. maj 2024

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra Udlændingestyrelsen, der har oplyst følgende:

”Når en udlænding søger asyl i Danmark, vil Udlændingestyrelsen vurdere, om udlændingen i medfør af Dublinforordningen kan overføres til en anden medlemsstat, herunder Italien, jf. udlændingelovens § 48 a.

Til brug for vurderingen af, om en asylsøgende udlænding i medfør af Dublinforordningen kan overføres til en anden medlemsstat, f.eks. Italien, eller om en udlænding skal have sin ansøgning om asyl behandlet i Danmark, holder Udlændingestyrelsen en samtale med udlændingen, jf. udlændingelovens § 48 e, stk. 3. Til samtalen er der bl.a. fokus på udlændingens identitet og rejserute.

Såfremt Udlændingestyrelsen vurderer, at udlændingen kan overføres til Italien, jf. Dublinforordningen, anmoder styrelsen de italienske myndigheder om at overtage/tilbagetage udlændingen. Såfremt de italienske myndigheder accepterer anmodningen, træffer styrelsen snarest muligt herefter en afgørelse om, at udlændingen skal overføres til Italien, jf. Dublinforordningen.

I tilfælde, hvor udlændingen ikke ønsker at klage over afgørelsen, sender Udlændingestyrelsen herefter sagen til Hjemrejsestyrelsen med henblik på overførsel. I tilfælde, hvor afgørelsen påklages, og Flygtningenævnet stadfæster afgørelsen, vil Udlændingestyrelsen efter nævnets behandling sende sagen til Hjemrejsestyrelsen med henblik på overførsel.

Det bemærkes, at Italien ved breve af den 5. og 7. december 2022 har anmodet EU’s medlemsstater om midlertidig suspension på ubestemt tid af indkomne overførsler i medfør af Dublinforordningen på grund af et stort pres på landets grænser samt utilstrækkelige modtagelsesfaciliteter. Den midlertidige suspension gælder fortsat.

Det betyder, at såfremt Udlændingestyrelsen modtager en orientering fra Hjemrejsestyrelsen om, at der i en konkret sag ikke er sket overførsel til Italien, og hvis fristen for overførsel er udløbet, vil Udlændingestyrelsen genoptage sagen af egen drift og vurdere, om sagen skal realitetsbehandles i Danmark.

Udlændingestyrelsen kan oplyse, at styrelsen har truffet følgende antal afgørelser om overførsel til Italien på baggrund af Italiens accept.

Det bemærkes, at en afgørelse om overførsel på baggrund af en medlemsstats accept af overtagelse/tilbagetagelse ikke er udtryk for, at der nødvendigvis efterfølgende er sket eller kan ske en faktisk overførsel af den pågældende. Det har således siden den italienske suspension ikke været muligt at gennemføre overførsler til Italien. Videre bemærkes det, at antallet af afgørelser om overførsel på baggrund af en accept ikke er lig med antallet af accepter, da der kan være truffet flere afgørelser på baggrund af samme accept, ligesom der kan være modtaget en accept, hvor der ikke træffes afgørelse om overførsel. Det bemærkes endvidere, at en person kan fremgå flere gange i opgørelsen.

Det bemærkes, at den registrerede nationalitet, som fremgår af opgørelsen, er opgjort på baggrund af de oplysninger, der forelå på fastfrysningstidspunktet. Udlændingens identitet, herunder nationalitet, kan være dataændret efterfølgende, idet Udlændingestyrelsen løbende under asylsagsbehandlingen vurderer nationalitet.

Opgørelserne for perioden 2022-2023 er endelig, mens opgørelsen for perioden 1. januar – 2. maj 2024 er foreløbig og er opgjort på baggrund af registreringer i udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbehandlingssystem pr. 2. maj 2024. Generelt bemærkes, at de statistiske oplysninger er behæftet med usikkerhed, da det elektroniske sagsbehandlingssystem er opbygget som et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke som et egentligt statistiksystem.” Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen endvidere indhentet et bidrag fra Hjemrejsestyrelsen, der har oplyst følgende:

”Hjemrejsestyrelsen kan oplyse, at styrelsen løbende forespørger Italien om muligheden for at overføre til Italien. Italien har senest den 5. april 2024 oplyst, at der forsat er suspenderet for overførsler til Italien.

Det har således ikke været muligt at gennemføre overførsler til Italien i medfør af Dublinforordningen siden den italienske suspension. I de sager, hvor der er truffet afgørelse om, at udlændingen skal overføres til Italien, søger Hjemrejsestyrelsen det konkret afklaret med udlændingen, om den pågældende vil medvirke til en udsendelse til hjemlandet. Hvis dette er tilfældet bistår Hjemrejsestyrelsen med udsendelsen.

Når det ikke er muligt at overføre en udlænding til den modtagende medlemsstat inden for fristerne i artikel 29, stk. 2, jf. stk. 1, i Dublinforordningen, overtager Danmark ansvaret. Som oplyst af Udlændingestyrelsen, vil Udlændingestyrelsen genoptage (asyl)sagen og vurdere, om der skal ske realitetsbehandling heraf. Såfremt der var tale om tilbagetagelse til Italien af en afvist asylansøger, er det Hjemrejsestyrelsen, som overtager og bistår udlændingen med en udsendelse til hjemlandet. I de tilfældet bliver der derfor oprettet en udsendelsessag i Hjemrejsestyrelsen med henblik herpå.”

0:000:00