Kronik

Lektor: Det er et problem, når landbruget selv udpeger bestyrelsesmedlemmerne i offentlige fonde

Landbrugets organisationer udpeger selv to tredjedele af medlemmerne i de offentlige produktionsafgiftsfondes bestyrelser. Selv om det er statslige fonde, er det landbrugets interesseorganisationer, som bestemmer over dem. Det spænder ben for udviklingen og den grønne omstilling, skriver Morten Knudsen.

Landbrugsorganisationer, som Landbrug & Fødevarer på Axeltorv i København, har en stor indflydelse på, at det er de økonomiske interesser, der vejer højest i produktionen. Derfor skal organiseringen af landbruget revideres, hvis den grønne omstilling skal kunne realiseres, skriver Morten Knudsen. 
Landbrugsorganisationer, som Landbrug & Fødevarer på Axeltorv i København, har en stor indflydelse på, at det er de økonomiske interesser, der vejer højest i produktionen. Derfor skal organiseringen af landbruget revideres, hvis den grønne omstilling skal kunne realiseres, skriver Morten Knudsen. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Landbruget står overfor en omfattende grøn omstilling, som kræver ny viden og nye praksisser.

Der skal forskes, udvikles og eksperimenteres med nye måder at drive landbrug på.

Den aktuelle organisering af forskning og udvikling er dog orienteret mod en fortsat optimering af de aktuelle produktionsformer og ikke mod mere grundlæggende forandringer i en grøn retning.

Optimering eller grøn omstilling?

For at forstå, hvorfor den reelle grønne omstilling i landbruget halter efter  landbrugets egne grønne ambitioner, har vi undersøgt, hvordan landbruget har organiseret udviklingen af den viden og teknologi, som er med til at forme landbrugets konkrete praksisser i fremtiden.

Hvis vi vil have et andet landbrug i morgen, så skal vi ændre organiseringen af udviklingsarbejdet i dag.

Morten Knudsen
Lektor, ph.d., Institut for Organisation, Copenhagen Business School

Vi har fundet ud af, at landbruget er innovativt og orienteret mod udvikling. Men vi har også afdækket, at udviklingen er organiseret på måder, der støtter en optimering af den eksisterende produktion fremfor mere grundlæggende fornyelser. En fortsat optimering gør landbruget relativt mere klimaeffektivt.

Men hvis landbruget skal være grønt og fremstå legitimt i omverdenens øjne, så er det ikke nok at være bedre end andre. Så må målet være at udvikle en bæredygtig landbrugsproduktion, der ligger inden for, hvad der i dag betegnes som de planetære grænser. 

Det kræver til gengæld en forandring af landbrugets måde at udvikle sig på. Hvis vi vil have et andet landbrug i morgen, så skal vi ændre organiseringen af udviklingsarbejdet i dag.

Når industrien bestemmer over statslige fonde 

I dag er udviklingen af det danske landbrug forankret i en række statslige fonde, som landbruget samtidig opfatter som sine egne. Fondenes indtægter stammer blandt andet fra afgifter på salget af grise, mælk og landbrugets øvrige produkter. Pengene fra fondene bruges til udvikling af nye fodrings- og medicinprogrammer, staldteknologi, reklamer med mere. 

Udover produktionsafgifterne får de 10 produktionsafgiftsfonde midler fra promilleafgiftsfonden, som får sine midler fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fondene har rødder i andelsorganiseringen og har været effektive til at sikre finansieringen af forskning og udvikling til gavn for den danske landbrugsproduktion, hvor de enkelte produktionsenheder ofte er for små til at kunne have deres egen udviklings- og marketingafdeling. At pulje midlerne har muliggjort ressourcekrævende forsknings- og udviklingsprojekter til gavn for større dele af landbruget.

I vores studie af organiseringen af landbrugets udviklingsmodeller har vi kigget nærmere på svineproduktionen. Udover en stadig udvikling af håndteringen (fodring med mere) af grisene (finansieret af produktionsafgiftsfonden) består udviklingen også i et målrettet og avanceret genetisk avlsarbejde, som handler om forandringer af selve grisen. Bestyrelsen for Sektor Gris i Landbrug & Fødevarer fastsætter målene for hvilke genetiske egenskaber ved grisene, man gerne vil fremavle.

Læs også

Formålet med avlsarbejdet er at ’maksimere profitten for den danske svineproducent’, som det hedder på Landbrug & Fødevarers hjemmeside. Profitmaksimeringen er i dag indpræget i grisenes genetik. Avlsarbejdet er finansieret ved salg af sæd og avlsdyr.

Så det er samme logik som for produktionsafgiftsfondene: jo mere, der sælges, jo flere penge til udvikling. 

Avlsarbejdet har blandt andet ført til en mere effektiv udnyttelse af foderet og til at hver so i 2022 i gennemsnit fødte næsten 20 pattegrise, mens den i 2013 fødte 17. I en produktionsoptik er det en imponerende bedrift.

Bagsiden af udviklingen har blandt andet været en høj pattegrisedødelighed (antal dødfødte og døde inden fravænning). I 2022 indførte Landbrug & Fødevarer et nyt avlsmål, så overlevelse også tæller med i den økonomiske vægtning af avlsmålene.

Landbruget udpeger fondsbestyrelserne

Den måde, landbruget har organiseret sin udvikling på, har muliggjort stadige effektiviseringer, men viser nu sine begrænsninger.

Avlsarbejdets fokus på profitmaksimering har ikke plads til aspekter af dyrevelfærd eller miljø, som ligger ud over, hvad der giver en økonomisk fordel. 

Morten Knudsen
Lektor, ph.d., Institut for Organisation, Copenhagen Business School

For det første skaber organiseringen en direkte kobling mellem udvikling og produktion af kvantitet: Afgiftsmodellen betyder, at jo flere grise der slagtes eller sælges, jo flere penge kommer der til udvikling.

Det giver et kraftigt incitament til at favorisere udviklingsprojekter med fokus på fastholdelse eller forøgelse af produktionen målt kvantitativt. Og så betyder det ofte, at grønne projekter ikke må skade produktiviteten. 

For det andet fastholder opdelingen af fondene i produktområder monokulturelle produktionsformer.

Ifølge Landbrugsstøtteloven skal afgifterne nemlig anvendes inden for de sektorer, hvor de er opkrævet. Meget tyder dog på, at en grøn omstilling af landbruget vil kræve en blandet produktion.

Landbrugsavisen havde i april en omtale af en artikel bragt i toptidsskriftet Science og med Laura Vang Rasmussen fra Københavns universitet som førsteforfatter. Artiklen viser, at der er både økonomiske, arbejdsmæssige og miljømæssige fordele ved en blandet produktion.

Men en sådan blandet produktion støtter det danske udviklingssystem ikke. Tværtimod støtter det en fortsat specialisering af de enkelte produktioner. 

For det tredje udpeger landbrugets organisationer to tredjedele af medlemmerne af fondsbestyrelserne. Selv om det er statslige fonde, er det således landbrugets interesseorganisationer, som bestemmer over dem.

Læs også

På Svineafgiftsfondens hjemmeside står der, at ” Svineafgiftsfondens formål er at styrke den samlede svinekødssektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.” Der er med andre ord begrænset plads til bredere samfundsmæssige hensyn som for eksempel grøn omstilling.

For det fjerde har avlsarbejdets fokus på profitmaksimering ikke plads til aspekter af dyrevelfærd eller miljø, som ligger ud over, hvad der giver en økonomisk fordel.

Samlet kan man sige, at organiseringen af landbrugets forskning og udvikling fastholder landbruget i et selvforstærkende feedback-loop, som fremmer, at det gør mere af det samme og samtidig begrænser evnen til at lære og udvikle sig.

Der skal gøres plads til bredere interesser i bestyrelserne

Den grønne omstilling handler også om økonomiske interesser, forretningsmodeller, produktionskæder, markeder, teknologier, tilskudsmodeller, ekspertise/viden, konsulentordninger, teknologier og så videre.

Så der er ikke en grøn snuptagsløsning. Men uden en ændring af organiseringen af landbrugets udvikling, kan landbruget næppe realisere sine grønne ambitioner.

Et skridt mod en ny udvikling kunne være, at landbrugets organisationer lader bredere samfundsinteresser få flertal i bestyrelserne for de offentlige produktionsafgiftsfonde.

Morten Knudsen
Lektor, ph.d., Institut for Organisation, Copenhagen Business School

Man kan ikke fortænke landbrugets organisationer i at varetage de nuværende medlemmers interesser i en optimering af den eksisterende produktion. Men samtidig er det i erhvervets langsigtede interesse at facilitere en udvikling, som kan øge den samfundsmæssige legitimitet.

Det er ikke let et bryde med de feedback-mekanismer, som fastholder landbruget i dets nuværende udvikling. Men gør landbruget det ikke selv, så risikerer landbruget, at andre gør det for dem.

Et skridt mod en ny udvikling kunne være, at landbrugets organisationer lader bredere samfundsinteresser få flertal i bestyrelserne for de offentlige produktionsafgiftsfonde, som træffer beslutningerne om, hvilke teknologier og hvilken viden, der skal udvikles.

Det samme kunne gøres med avlsarbejdet. Her kan landbruget lade eksperter i dyrevelfærd være med til at træffe beslutninger om avlsmålene.

Opdeling mellem udvikling og produktion

Det vil også fremme den grønne omstilling ikke at finansiere udviklingsprojekterne direkte med produktionsafgifterne. Det vil fjerne udviklingsprojekternes entydige incitament til at øge produktionen.

Man kan løsne koblingen mellem produktion og udvikling ved at staten fortsat indkasserer produktionsafgifterne samtidig med, at den giver et fast bidrag til produktionsafgiftsfondene – uafhængigt af produktionens størrelse.

En fast bevilling ville kunne give plads til forskellige udviklingsprojekter, som kan udvikle og afprøve nye og alternative dyrkningsmetoder til gavn for både dyrevelfærd og miljø.

Endelig vil det være til gavn for den grønne omstilling ikke at organisere fondene ud fra produktområder. Der er stadig brug for produktspecifik viden, men i endnu højere grad er der brug for at udvikle produktioner, som integrerer diverse hensyn til fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, biodiversitet, beskæftigelse og så videre.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024