Kronik

Forsker: Trusler mod samfundssikkerheden kalder på et mere alsidigt forsvar

De nye trusler mod samfundssikkerheden fordrer, at Forsvaret styrker samarbejdet med andre offentlige myndigheder og samtænker militære og civile ressourcer på nye måder, skriver Andreas Hagedorn Krogh.

Der er god grund til at se nærmere på Forsvarets støttende funktioner til politiet og andre civile myndigheder, som man efterhånden har mange konkrete erfaringer med, skriver Andreas Hagedorn Krogh.
Der er god grund til at se nærmere på Forsvarets støttende funktioner til politiet og andre civile myndigheder, som man efterhånden har mange konkrete erfaringer med, skriver Andreas Hagedorn Krogh.Foto: Mikkel Berg Pedersen/Freelance/Ritzau Scanpix
Andreas Hagedorn Krogh
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik har gjort det til en bunden opgave for det kommende forsvarsforlig at løfte Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed til to procent af BNP inden udgangen af 2033. En ambition, der sidenhen er blevet hævet med en fremrykning af det økonomiske løft frem mod 2030.

Flere penge til Forsvaret er en forudsætning for at styrke den nationale sikkerhed. Men nok så vigtigt er spørgsmålet om, hvordan de udmøntes. Det handler helt grundlæggende om, hvilke trusler, vi som samfund står over for, hvad der kræves af de nationale krisestyringssystemer i de kommende år og hvilke forsvarskapaciteter, som vi skal opbygge i forlængelse heraf.

Det aktuelle trusselsbillede er ikke malet i sort/hvide kontrastfarver, men i en bred pallette af både pang- og blandingsfarver. Skellet mellem ydre og indre fjender er siden krigen mod terror blevet stadigt mere udvisket.

Ukonventionel, asymmetrisk og irregulær krigsførelse samt hybride trusler, der virker i grænselandet mellem krig og konkurrence, gør forskelle mellem civile og militære mål mere og mere utydelige.

Aktørbårne trusler og samfundsbårne risici bliver i stigende grad sværere at skille fra hinanden. Klimahændelser som ekstrem regn og tørke bliver stadigt hyppigere og mere ødelæggende. Covid-19 har vist samfundskroppens sårbarhed over for vira, og risikoen for nye pandemier er betydelig.

Nutidens trusler

De nye trusler mod samfundssikkerheden stresstester vores kollektive robusthed, krisestyringskapacitet og evne til at løse komplekse problemer på den helt store klinge.

Nutidens hybride og på alle måder grænseoverskridende trusler er langt sværere at inddæmme

Andreas Hagedorn Krogh
Adjunkt, Forsvarsakademiet

I modsætning til fortidens tamme trusler er nutidens hybride og på alle måder grænseoverskridende trusler nemlig langt sværere at inddæmme. Af samme årsag kan de ikke håndteres af en enkelt myndighed eller i en enkelt sektor alene.

Den traditionelle ansvarsfordeling mellem Forsvaret som ansvarlig for landets ydre sikkerhed, politiet for den indre sikkerhed og redningsberedskaberne for ulykker og katastrofer bliver stadigt sværere at opretholde i praksis.

Den langstrakte og vidtrækkende coronapandemi viste, hvordan samfundets robusthed afhænger af dets systemisk evne til hurtig, adaptiv og koordineret handling fra en lang række aktører fra forskellige sektorer.

Den bekræftede en etableret sandhed i krise- og katastrofeforskningen, nemlig at robust håndtering af kriser og andre turbulente problemer er netværksbaseret.

Netværksbaseret krisehåndtering kræver stærke samarbejdsstrukturer og særlige ledelseskompetencer. At lede og koordinere et effektivt samarbejde mellem vidt forskellige aktører er nemlig en vanskelig opgave.

Ligesom professionel opgaveløsning skal tværgående netværksstyring og samarbejdsledelse opøves, før det fungerer. Jo mere velsmurte de tværgående koordineringsmekanismer er, og jo bedre de ansvarlige myndighedspersoner er uddannet og trænet i samarbejdsledelse, desto mere robust bliver den nationale krisehåndtering.

Øget samarbejde

For at håndtere de nye trusler mod samfundssikkerheden må Forsvaret styrke sin evne til at indgå i tæt samarbejde med andre offentlige myndigheder og bidrage til effektiv koordination på tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet.

Som Zilmer-Johns-rapporten om dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035 har slået fast, vil der i den kommende tid være et stigende behov for at udvikle kapaciteter, som er egnet til at imødegå et bredere spænd af trusler, og som samtænker militære og civile ressourcer på nye måder.

Læs også

Der er derfor god grund til at se nærmere på Forsvarets støttende funktioner til politiet og andre civile myndigheder, som man efterhånden har mange konkrete erfaringer med.

Efter angrebet på Krudttønden og det jødiske samfund i 2015 har Forsvaret for eksempel støttet med bevogtning af synagogen i København. I det daglige har Hjemmeværnet fortsat en vigtig rolle i at assistere politiet i forbindelse med trafikregulering, afspærring og bevogtning af gerningssteder med mere.

Under coronakrisen har Forsvaret blandt andet assisteret med smitteopsporing og etablering og drift af testcentre.

Omstillingsparathed

Samme tendens ses internationalt. Verden over blev militærets logistiske kapaciteter anvendt til at løse konkrete og akutte opgaver i coronahåndteringen, herunder distribuering af værnemidler, klargøring af respiratorer og transport af patienter.

I Asien, USA og Europa er militær kapacitet også blevet anvendt før, under og efter naturkatastrofer og ekstreme klimahændelser. I forbindelse med stormflod er militære organisationer for eksempel blevet brugt til at bygge diger, sprænge dæmninger og etablere midlertidig indkvartering af evakuerede.

Forskningsbaseret udvikling og uddannelse i samfundssikkerhed kan være en mulig vej frem

Andreas Hagedorn Krogh
Adjunkt, Forsvarsakademiet

Både nationalt og internationalt har forsvarsorganisationer altså allerede i dag en vigtig rolle i at beskytte samfundet på en lang række områder, som rækker ud over traditionel afskrækkelse og krigsførelse.

Skulle nogen være i tvivl, så er traditionel krigsførelse ikke en saga blot, hvorfor der selvfølgelig fortsat er behov for at opretholde og udbygge evnen til afvisning, afskrækkelse og ultimativt krigsførelse af mere traditionel karakter, for eksempel ved hjælp af militære platforme som kampvogne, krigsskibe og kampfly.

Men den igangværende udvikling øger altså behovet for at brede perspektivet ud og overveje, hvordan aktører på forskellige niveauer kan bidrage til udviklingen af et mangfoldigt, omstillingsparat og bredt anvendeligt Forsvar i fremtiden.

Det kræver fortsat nytænkning i udviklingen af eksisterende og nye forsvarskapaciteter gennem militærteknologisk innovation og materielanskaffelse, men også gennem nye former for rekruttering, træning, uddannelse, ledelse og organisationsudvikling.

Nordiske erfaringer

En større satsning på forskningsbaseret udvikling og uddannelse i samfundssikkerhed kan være en mulig vej frem.

I Norge og Sverige har man gode erfaringer med at opbygge stærke forsknings- og vidensmiljøer, som i tæt samspil med centrale myndigheder, virksomheder, foreninger og NGO’er udvikler vidensgrundlag, uddannelse og konkrete metoder til mere robust koordination og samarbejde i de nationale krisestyringssystemer.

Center for Samfundssikkerhed ved Försvarshögskolan i Sverige og Forskningsgruppen for Risikostyring og Samfundssikkerhed ved Universitet i Stavanger er gode eksempler herpå.

Netop begrebet om 'samfundssikkerhed' hjælper her til at forstå sikkerhed som mere og andet end blot et statsligt anliggende – som noget, der involverer hele samfundet, og som fordrer organisatorisk samvirke på tværs af sektorer.

Opbygning af dansk kapacitet på området og en øget grad af fællesnordisk vidensudveksling og -udvikling inden for samfundssikkerhed rummer store potentialer.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Andreas Hagedorn Krogh

Adjunkt, Institut for Ledelse og Organisation, Forsvarsakademiet. Forskningskoordinator, Center for Samfundssikkerhed, Forsvarsakademiet
cand.soc., ph.d. i offentlig forvaltning

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024