Opråb fra Danva: Danmarkhistoriens største skattesag skal løses politisk

DEBAT: Danva har siden 2010 arbejdet for en politisk løsning på danmarkshistoriens største skattesag. Problemet skyldes nemlig mangel på politisk styring, skriver Carl-Emil Larsen, direktør i Danva.

Af Carl-Emil Larsen
Direktør i DANVA

DANVA har i adskillige år forsøgt at få Christiansborg til at hjælpe med at løse Danmarkshistoriens største skattesag.

Politikerne mangler nemlig at sikre sammenhæng mellem skattelovgivningen og den lovgivning, der fastsætter regler for vandselskabernes opkrævning af takster.

På grund af valg, udskiftninger af folketingsmedlemmer og ressortomlægninger mellem ministerier har det været vanskeligt at opretholde konsistensen i sagen blandt de folkevalgte, hvorfor det var nødvendigt for DANVA også at køre ad et juridisk spor ved domstolen.

Men da der er tale om privatretslige forhold, kan man til enhver tid afbryde retssagen, der alt andet lige belaster vandselskaberne og forbrugerne.

Vandselskaberne kæmper kundernes sag, fordi de ikke bør betale den høje ekstraskat, men kun det, som var den politiske intention med vandsektorloven.

Loven lever ikke op til sit formål
Vandsektorlovens formål er at sikre danskerne lavest mulige vandtakster, og at vandselskaberne har de bedst mulige rammer at agere under til gavn for folkesundhed, miljø og løsninger mod klimaudfordringer.

Skatteministeriets beskatning af vandselskaber modarbejder vandsektorlovens intentioner og påfører familier og virksomheder højere vandpriser.

Desuden gør den det vanskeligt for vandselskaberne at udvikle sektoren med endnu bedre og billigere løsninger til gavn for forbrugerne.

DANVA's analyser viser, at et stort sønderjysk mejeri skal betale 12 procent mere for sit vand på grund af skatten.

En vestjysk landmand skal af med 17 procent mere over vandtaksten, mens en fiskeindustri i Lemvig får en forhøjelse af vandprisen på 7 procent på grund af skattebetalingen.

På Midtsjælland stiger vandprisen per husstand 300-500 kroner årligt, i Silkeborg stiger den med 420 kroner årligt.

I Aabenraa bliver vandtaksten 10 kroner dyrere per kubikmeter, hvilket giver hver familie en årlig forhøjelse på cirka 800 kroner. I Herning er stigningen for en husstand på 500-600 kroner alene som følge af skattebetalingen.

Det er de forkerte tal
Skatteministeriet fortæller, at vandselskabernes skatteudbetaling til SKAT er 100 millioner kroner årligt.

Dette tal skal sandsynliggøre, at man dermed efterlever de politiske intentioner.

Men det er bare ikke det rigtige tal at anvende, da den faktiske skattebyrde hos vandkunderne er væsentligt højere og over tid vil øges betydeligt på grund af skatteteknik som sambeskatning og udskudt skat. For eksempel var den faktiske skattemæssige effekt i 2014 på 226 millioner kroner.

Det fremgår af Skatteministeriets egen analyse, at det samlede provenu mekanisk beregnes til 36 milliarder kroner, hvilket selvsagt ikke kan opnås med en dækning på 100 millioner kroner årligt. Det vil tage 360 år at nå de 36 milliarder kroner.

Dobbeltbeskatning
SKAT anvender en såkaldt DCF-model (discounted cash flow) – værdien af fremtidig pengestrøm – til at udregne beskatningen af vandselskaber med.

Det sker til trods for, at Skatteministeriet i sin egen analyse slår fast, at den metode er uegnet til hvile-i-sig-selv-selskaber som vand- og spildevandsforsyninger.

Det samme konkluderede syns- og skønsmanden i forhold til behandlingen af sagen i Østre Landsret.

Også alle dommerne i landsretten kritiserede brugen af DCF-modellen. DCF-modellen resulterer i en lavere værdiansættelse, en lavere skatteafskrivning og dermed en højere skattebetaling, som giver vandkunder forhøjede vandtakster.

Vandselskaberne bliver tilmed udsat for dobbeltbeskatning.

De penge, som de er nødsaget til at opkræve hos kunderne til at betale skat med, bliver betragtet som en ekstra skattepligtig indtægt for forsyningerne.

Det betyder, at de skal betale skat af de penge, de betaler deres skat med. Dette ekstra provenu på i alt cirka 10 milliarder kroner skal lægges oven i de 36 milliarder kroner, hvorfor det faktiske skatteprovenu, der skal hentes op af danskernes lommer via vandregningen, samlet set reelt bliver på i alt cirka 46 milliarder kroner.

En gordisk knude
Energi-, Klima- og Forsyningsministeriet mener, at løsningen på vandselskabernes skattebetaling er at nedsætte vandtaksterne og optage lån.

Men lovgivningen om vandtakster gør det ikke muligt for vandselskaber at få dækket omkostninger til låneoprettelse og renter via vandprisen, hvorfor renterne udhuler deres soliditet.

Samme lovgivning forhindrer også, at vandselskaberne kan opkræve det nødvendige beløb til at betale afdragene på lånene.

Der er tale om en gordisk knude, der har den konsekvens, at vandselskaberne gør sig sårbare over for konkurs.

I tilfælde af økonomiske vanskeligheder vil den situation være ansvarspådragende for selskabernes bestyrelse.

Derfor vil en ansvarlig bestyrelse afholde sig fra at lånefinansiere mere end højst nødvendigt. Den indtægtsdækkede finansiering sikrer til enhver tid vandselskabet soliditet og forbrugerne en lav, stabil takst med lang tidshorisont.

Et uansvarligt løsningsforslag
Ministeriets løsningsforslag om ren lånefinansiering vurderer DANVA som uansvarligt og desuden i direkte modstrid med den praksis, som Staten selv agerer efter, og som Staten i andre sammenhænge anbefaler.

Løsningen på problemet med skattebetaling på vandselskaber bør være, at politikerne beslutter, at Skatteministeriet sikrer sammenhæng mellem de relevante lovgivninger.

Loven skal følge politikernes intentioner med vandsektorloven, så vandtaksten ikke bliver højere på grund af en forkert værdiansættelse af vandselskaberne.

DANVA kæmper videre på vegne af familier og virksomheder, der på grund af den manglende politiske styring får højere vandtakster. Samtidig opfordrer vi politikerne til at få løst sagen, inden den skal behandles i Højesteret.

Der er tale om en politisk problemstilling, der ikke bør løses af domstolene, men af politikere.

Forrige artikel DI: Fjernvarmen skal op på dupperne og effektivisere for milliardbeløb DI: Fjernvarmen skal op på dupperne og effektivisere for milliardbeløb Næste artikel Grøn Energi: Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne Grøn Energi: Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne
 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Lovgiver bryder Grundloven.

  Vand- og andre kommunale selskaber må ifølge loven - ikke tjene penge. Hvordan kan der så være noget at beskatte??? Jo, forklaringen skal findes tilbage i 2009.

  Da besluttede folketinget, at kommunernes vandselskaber, der står for drikke- og spildevand, skulle ændres til selvstændige aktieselskaber og sådanne må, som bekendt, godt beskattes. Det var jo en smart manøvre der lempede en ny skat ind ad bagdøren, usynlig for almindelige borgere og - det var nok meningen.

  Men spørgsmålet er, om folketinget overhovedet har ret til et sådant indgreb i det kommunale selvstyre og også, om det er legalt at folketinget uden videre kan gøre indgreb i noget der er beskyttet af ejendomsretten?

  Om det kommunale selvstyre bestemmer Grundloven, at staten skal udøve tilsyn med det. Spørgsmålet er her om begrebet tilsyn, kan strækkes så langt, at det kan rumme en øvelse der indlysende har som formål, at skaffe staten flere indtægter - indtægter som jo reelt tilhører kommunerne.

  Ejendomsretten som også kommunerne er beskyttet af, overløbes når staten gør indgreb heri og snupper bidder af kommunernes kapital uden fuldgod erstatning som Grundloven klart sætter som en af betingelserne for ekspropriation.

 • Anmeld

  Ronnie Hofs · Dir

  Velkommen i klubben af dobbeltbetalere af SKAT

  Det er efterhånden gået op for alle, at SKAT uden at blinke kræver dobbelt SKAT.
  I foreningen Rimelig Skat har vi påpeget dette igen og igen, og vores Skatteminister og Skatteministeriet, og hele koret i folketinget er ligeglade.
  DET ER BESKÆMMENDE OG SKÆNDIGT OVERFOR BORGERE OG VIRKSOMHEDER
  Vi (Foreningen Rimelig Skat) er på vej med et Borgerforslag der skal forhindre urimelig Skat, hold øje med Borgerforslag.dk hvor forslaget kan sendes til behandling i folketinget når det bliver aktivt snarest.

 • Anmeld

  A. Hansen

  Vores alles vandforsyning

  Tak til DANVA for at kæmpe for at beskytte os ganske almindelige borgere/familier i Danmark.
  Vi bliver gang på gang løbet over ende og rent ud sagt “snydt” til at betale mere og mere i SKAT uden reelt at få noget for pengene.
  Mens andre meget mere velstillede i vores samfund, tilsyneladende så let som ingenting kan slippe afsted med at snyde landet for SKAT og med at bryde loven.
  Det lyder fuldstændig urimeligt, at noget så vigtigt som vores livsnødvendige vandforsyning, skal beskattes og vikles ind i en absurd lovgivning på denne måde.
  Jeg kan kun støtte op om dette opråb til lovgiverne om at få ryddet op i det lovsjusk, der er lavet på det område.

 • Anmeld

  Thorbjorn Kristian Henriksen · skatterådgiver

  DANVA bør melde sig ind i Rimelig-Skat

  DANVA kritiserer dobbeltbeskatning, men hvad med dem, der bliver ramt af trippelbeskatning eller beskatning af indtægter man aldrig har fået?

  Læs mere og dette på rimelig-skat.dk

  DANVA fremfører, at dobbeltbeskatningen er utilsigtet, men er dette korrekt?

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Godt, DANVA !

  Tak, DANVA, fordi I går i kødet på de ledende politikere. Sikke en gang hamster-hjul-lovhivnings-beskatning....!
  Tænk, at man ikke politisk....selv om Folketingsvalget snart står for døren....gør en ærlig indsats for at få løst den gordiske knude, man selv igennem lovgivning har knyttet. Men. Selvfølgelig. Det vil være dyrt for staten, hvis man ikke kan fortsætte sine fiflerier.
  ...
  Og så sidder vi borgere i sofahjørnet og skal igen, igen overbevises om, hvilke utrolige snyderier forskellige befolkningsgrupper udøver, så der skal bestemt strammes op og kontrolleres.....og lovgives unge....!!
  En politiker brugte en hel artikel her på Altinget på at gøre opmærksom på, at rigtigt, rigtigt mange udenlandske unge snød med SU og at gymnasierne derfor var slatne.. Det viste sig efter undersøgelser at handle om 50, der skulle tilbagebetale, fordi de ikke boede hos mor og far. 50 ud af flere hundrede tusinde unge. I dag slår en anden politiker hårdt i bordet i en artikel her på Altinget og forlanger mere kontrol med social snyd.
  Jooooooooo. Der er travlhed....? Det ville klæde selvsamme ledende politikere at koncentrere sig om de store hovedlinjer og alvorlige sager.
  Hvis man ikke gik så voldsomt op i, hvordan skolen i Græsted vil holde juleafslutning, ville lade forældrene i børnehaver og vuggestuer selv beslutte, hvad deres børn skal spise....ville lade kvinderne få lov til at tage et tørklæde på, ungerne en elefanthue...og ville lade selv julemanden komme iført hue ned over ørerne og langt skæg....så blev der måske tid til at tage fat om de væsentlige problemløsninger.
  PS. Iøvrigt betaler vi forbrugere da også moms af vandet een gang til, når vi betaler Afledningsbidrag !
  Hold skruen i vandet, DANVA :-)
  Vil bestemt kigge på Rimelig-Skat. Tak for tippet.


  ....
  Hvis man koncentrerede sig om hovedlinjerne, så kan vi almindelige borgere (som har valgt og "ansat dem") blive fritaget for dobbelt eller trippelbeskatninger, gebyrer og bidrag..

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: Finanslov og Brexit er ikke til at komme udenom i en uge, som også byder på super-samråd om stop for nordsøolie, Dansk Fjernvarmes landsmøde, nyt lovforslag fra miljøministeren og konference om klimaneutral mejerisektor.