penge
Hver uge giver Altinget.dk et overblik over støttemuligheder på miljø- og teknikområdet. (Foto: Colourbox)

Puljer og partnerskaber: Energiomstilling

2. juni 2013 kl. 23:33
STØTTE: Det er nye penge til energiomstilling, virksomheders køb af viden og reduktion af elforbrug.
| Flere
Energiomstilling: Som følge af energiaftalen er der en ny støtteordning "VE til proces" på vej til erhvervslivet.

En ny tilskudsordning er under etablering som opfølgning på Energiaftalen, som blev vedtaget i foråret 2012. Ordningen er målrettet til virksomheder, der konverterer deres procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme.

Der afholdes to informationsmøder i juni, hvor ordningen bliver introduceret for de interesserede. Møderne afholdes 12. og 13. juni i henholdsvis København og Vejle. Læs mere under linket Informationsmøder
.

Tilskudsordningen oprettes under forudsætning af, at Lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser træder i kraft 1. juli 2013. For ordningen er der etableret en pulje på 250 mio. i 2013 og 500 mio. årligt fra 2014, der fastholdes frem til 2020.  
Energistyrelsen har derfor nedsat en projektgruppe, som har til opgave at udvikle og implementere ordningen.

Energistyrelsen forventer at kunne modtage ansøgninger fra 1. august 2013. Ansøgninger behandles, efterhånden som Energistyrelsen modtager disse, og tilsagn gives løbende.

Ansøgningsfrist: Endnu ikke offentliggjort
Yderligere oplysninger: Energistyrelsen

Udvidet videnkupon: Små og mellem-store virksomheder (SMV), som har behov for samarbejde med en eller flere videnparter for at fremme innovationsprojekter, kan opnå støtte fra den udvidede videnkupon på 250.000 og 1.000.000 kr.

Videnparter er først og fremmest videninstitutioner, men i forhold til den udvidede videnkupon kan videninstitutioner eventuelt suppleres af private videnleverandører. Videnkupon kan støtte virksomhedernes køb af viden eller egentlig forskning i forbindelse med forsknings- og innovationssamarbejder mellem henholdsvis små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner.

Udvidet videnkupon har som hovedformål at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder via forsknings- /videnbaseret innovation.

Der gives støtte til eksperimentelle udviklingsprojekter mellem en eller flere SMV og en eller flere videnparter. Projektet skal udspringe af et konkret behov hos virksomheden og have til formål at skabe vækst og innovation i virksomheden gennem tilførsel af ny viden.

Et projekt skal have som forventet resultat:
• Grundlag for skabelse af nyt produkt/ydelse hos SMV
• Introduktion af produkt/ydelse på nye markeder, hvor introduktionen forudsætter udvikling af ny viden tilpasset det nye marked.
• Et konkret uddannelsessamarbejde mellem virksomhed og uddannelsesinstitution.

Både virksomhed og videninstitution skal være aktive, udførende deltagere i projektet.

Ansøgningsfrist: 22. august 2013.
Yderligere oplysninger: Styrelsen for Forskning og Innovation

Reduktion af energiforbrug: Elforsk støtter projekter, der udvikler teknologi, metoder og virkemidler, der nedbringer energiforbruget med elektricitet som omdrejningspunkt.

Fonden støtter yderligere projekter, der bl.a. ser på at flytte elforbruget til tidspunkter, hvor det er attraktivt for elsystemet (dvs. et jævnt energiforbrug).

Overordnet set er der to muligheder for at flytte elforbruget: lagring eller regulering (f.eks. ved brug af smart grid-systemer). Elforsk ønsker i fremtiden at bidrage til udviklingen inden for området smart grid og således understøtte de politiske beslutninger om at arbejde for Danmark som et fossilfrit samfund.

Elforsk skelner mellem fire forskellige typer projekter, som de gerne ser kombineret med hinanden:

  • Teknologiprojekter
  • Værktøjsprojekter
  • Mærkningsprojekter
  • Adfærdsprojekter

På baggrund af ovenstående indhold fra den energipolitiske aftale vurderes det, at PSO 2013 skal følge to hovedspor:

  1. Energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse
  2. Industriens processer

Under de to hovedspor ligger syv indsatsområder: Bygninger, ventilation, belysning, køling, effekt- og styringselektronik, industrielle processer samt adfærd, barrierer og virkemidler.

Programmet kan støtte videnindsamling, teoriudvikling, opbygning og drift af pilotanlæg samt formidling af projektets resultater. Kun undtagelsesvist kan ansøgere forvente støtte til fuldskala demonstrationsanlæg. Udredninger støttes kun som forprojekter eller som en integreret del af et samlet projekt.

Det har stor betydning, at ansøgningerne enten falder inden for programmets prioriterede indsatsområder eller på anden måde dokumenterer projektets særlige relevans for dansk energi- og miljøpolitik.

Ansøgningsskema m.m. er tilgængeligt på Elforsks hjemmeside primo juni 2013.

Ansøgningsfrist: 1. september 2013
Yderligere oplysninger: Elforsk.

 

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK