18. november 2022

Handelsbetingelser for abonnementer (erhverv)


Aftaleindgåelse og kontaktinformation

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler, der indgås mellem ApS Altinget.dk (herefter omtalt som ”Altinget”) og en erhvervskunde, offentlig institution eller lignende (herefter omtalt som ”Kunden”) i relation til køb af abonnement på altinget.dk. Altinget vil være aftalepart for købet, og vores kontaktinformationer er følgende:             

ApS Altinget.dk                    
CVR-nummer: 29624453       
Ny Kongensgade 10              
1472 København K               
Telefon: 33 34 35 40             
E-mail: [email protected]

 

Køb af abonnement anses som bindende fra Kundens bekræftelse af køb af abonnementet.
Altinget anbefaler derfor, at Kunden læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden Kunden indgår en aftale om køb af et abonnement.

 

Abonnementet

Når Kunden tegner medieabonnement for en eller flere af Altingets nichemedier, vil der blive oprettet et personligt abonnement for Kunden med tilknytning af en eller flere brugere. Antallet af brugere afhænger af det abonnement, som Kunden har købt. Abonnementets brugere kan efterfølgende udskiftes løbende ved at kontakte Altingets abonnementsafdeling. Køb af større abonnementsløsninger kan være genstand for yderligere særskilt aftaleregulering.

(Køb af abonnement som en IP-løsning vil være genstand for yderligere særskilt aftaleregulering)

 

Hver bruger skal for at kunne tilgå Altingets indhold oprette sin egen personlige brugerprofil.


Hvis Kunden har indgået aftale om en prøveperiode på 14 dage, vil Kunden alene være bundet efter prøveperioden, såfremt Kunden og Altinget indgår særskilt aftale om køb af abonnement på Altinget.dk.


Priser, ordrebekræftelse og rabatter 

Priser pr. nichemedie vil for hver enkel Kunde afhænge af antallet af brugere og vil, medmindre andet er aftalt, være gældende for en periode på 12 måneder.

De aktuelt gældende priser for et nichemedie kan ses her.

 

De angivne listepriser reguleres én gang årligt, svarende til indeksreguleringen.
Alle priser er angivet i danske kroner.
Produktet er ikke pålagt moms.

 

Når Kunden har købt et abonnement, sender Altinget efterfølgende en ordrebekræftelse via e-mail.

 

Abonnementet kan være solgt med rabat i forbindelse med kampagner eller på baggrund af særskilte aftaler. Rabatten vil som udgangspunkt gælde som en introduktionsrabat og vil derfor frafalde eller gradvist udfases efter første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt.

 

Betaling 
Efter abonnementsaftalen er indgået, får Kunden tilsendt en faktura. Betaling skal ske indenfor den på fakturaen angivne betalingsfrist, og der betales for hele abonnementets løbetid.

 

Retur- og fortrydelsesret 
Der er ikke retur- og fortrydelsesret på køb af abonnement på altinget.dk    

Løbetid og opsigelse          

Abonnementet løber i 12 måneder fra aftaleindgåelse eller til et mellem Kunden og Altinget nærmere bestemt tidspunkt. Abonnementet fornyes automatisk for en ny periode på 12 måneder.       

Kundens abonnement er fortløbende, medmindre det opsiges af Kunden senest en måned før automatisk fornyelse. 
Abonnementer skal opsiges skriftligt til [email protected].


Renter og misligholdelse    

Ved forsinket betaling opkræver Altinget morarenter og kompensationsgebyrer pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdato, indtil betaling sker i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Altinget opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Altinget vil kunne opkræve inkassoomkostninger i overensstemmelse med lovens bestemmelser.
 

Ved Kundens betalingsmisligholdelse er Altinget berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf til Kunden uden at pådrage sig ansvar. Altinget er endvidere berettiget til at ophæve den misligholdte abonnementsaftale, efter Kunden har misligholdt en betalingsforpligtelse. Dette gør sig også gældende i det tilfælde, hvor abonnementet allerede er påbegyndt. Ophæver Altinget en aftale som følge af Kundens betalingsmisligholdelse, har Altinget ret til eventuel skadeserstatning efter dansk rets almindelige regler herom.


Overdragelse af abonnementet                 
Abonnementet kan alene overdrages i sin helhed til en anden Kunde med Altingets forudgående tilladelse.

 

Forbehold 
Altinget tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

 

Rettigheder og copyright 

Altinget eller tredjeparter har rettighederne til alt materiale, som Kunden tilgår fra sit abonnement på altinget.dk. Dette medfører, at Kunden hverken er berettiget til at videredistribuere, ændre eller offentliggøre Altingets indhold, medmindre dette er lovligt efter undtagelser i lovgivningen, eller medmindre Altinget eller den relevante tredjepart har afgivet forudgående samtykke. En handling i strid med Altingets rettigheder vil anses som et alvorligt brud på abonnementsaftalen og kan medføre erstatningsansvar. Læs mere her.

Ansvarsbegrænsning 
Altinget gør sit bedste for at holde tjenesterne tilgængelige alle døgnets timer, fri for virus og andre emner af destruktiv eller forstyrrende karakter. Tjenesterne kan imidlertid være utilgængelige af sikkerheds- eller vedligeholdelsesmæssige årsager.         
 

Altinget er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder for tab, som skyldes omstændigheder, som er uden for Altingets kontrol, eller tab, der skyldes fejlagtig anvendelse af tjenesterne.

 

Yderligere påtager Altinget sig ikke noget ansvar for Kundens eventuelle tab som følge af anvendelsen af abonnementets artikler og andet indhold. Det gælder både tab, følgeskader eller omkostninger og erstatninger herfor, herunder, men ikke begrænset til, driftsforstyrrelse, driftstab, tab af avance eller mistede besparelser.       

 

Databeskyttelse 

Kunden afgiver personoplysninger i relation til kontaktpersoner og brugere. Altinget indsamler, behandler og lagrer personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du ønsker mere information vedrørende de oplysninger, som vi indsamler, og måden, hvorpå de bruges, henviser vi til vores privatlivspolitik, som kan tilgås via dette link
 

Cookies 
Altingets hjemmesider anvender cookies. Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies på vores hjemmesider, henvises der til vores cookiepolitik, som kan tilgås via dette link.    
 

Ændringer

Altinget forbeholder sig retten til at ændre priser og handelsvilkår, hvis det er nødvendigt, herunder i tilfælde af funktionsændringer, ændret lovgivning, regulering eller praksis. Væsentlige ændringer vil blive varslet via mail mindst 30 dage, inden de træder i kraft.

 

Værneting og lovvalg 

Disse handelsbetingelser, og enhver aftale vedrørende køb af abonnementer fra Altinget, er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse hermed, skal afgøres ved Københavns Byret.

0:000:00