18. maj 2022

Handelsbetingelser for køb af annoncer (erhverv)


Aftaleindgåelse og kontaktinformation 

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler, der indgås mellem ApS Altinget.dk (”Altinget”) og en erhvervskunde, offentlig institution eller lignende (”Kunden”), der ønsker at købe annonceplads på en af Altingets hjemmesider. Altinget vil være aftalepart for købet og vores kontaktinformationer er følgende:     

ApS Altinget.dk                    
CVR-nummer: 29624453       
Ny Kongensgade 10              
1472 København K               
Telefon: 33 34 35 40
E-mail: [email protected]

 

Køb af annoncer for bindende fra Kundens bekræftelse af købet. Altinget anbefaler derfor, at Kunden læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden Kunden indgår en aftale om køb af annoncer.

 

Krav til annoncør og forbehold 

Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende markedsføringslov, det internationale annoncekodeks eller databeskyttelseslovgivningen. Annoncøren har ansvaret for overholdelse af alle relevante retsregler i relation til placeringen af annoncerne. 

 

I øvrigt forbeholder Altinget sig ret til at afvise annoncer, som ikke ønskes optaget af hensyn til Altingets forretningsinteresser, almene interesser eller andre hensyn. Altinget forbeholder sig desuden retten til at afvise annoncetillæg, der indeholder annoncer fra tredjepartsannoncører.           

 

Placering af cookies eller indsamling af data om Altingets hjemmesidebesøgende er ikke tilladt uden forudgående aftale med Altinget. Uberettiget placering af cookies og/eller indsamling af data kan være ansvarspådragende i henhold til cookiebekendtgørelsen og databeskyttelseslovgivningen. Trafikken monitoreres på Kundens hjemmesider, og Altinget kontrollerer, at ingen uberettiget brug af cookies eller dataindsamling finder sted.            

 Priser og ordrebekræftelse 

Alle priser på køb af annoncer er angivet i danske kroner og eksklusiv 25% moms. Alle angivne priser på annoncering er eksklusiv et administrationsgebyr på 8,9%, som ved faktureringen tillægges de angivne priser.

 

Når Kunden har købt annoncer, sender Altinget efterfølgende en ordrebekræftelse via e-mail.

 

Ved køb af klippekort bortfalder de ikke anvendte klip efter 12 måneder fra aftalens indgåelse, medmindre andet er aftalt.

 

Betaling 

Efter abonnementsaftalen er indgået, får Kunden tilsendt en faktura. Betaling skal ske indenfor den på fakturaen angivne betalingsfrist.

 

Retur- og fortrydelsesret 

Der er ikke retur- og fortrydelsesret på køb af annoncer. 

 

Renter og misligholdelse    
Ved forsinket betaling opkræver Altinget morarenter og kompensationsgebyrer pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdato, indtil betaling sker i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Altinget opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Altinget vil kunne opkræve inkassoomkostninger i overensstemmelse med lovens bestemmelser. 
 

Ved Kundens betalingsmisligholdelse er Altinget desuden berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf til Kunden uden at pådrage sig ansvar. Altinget er endvidere berettiget til at hæve den misligholdte aftale, efter Kunden har misligholdt en betalingsforpligtelse. Hæver Altinget en aftale som følge af Kundens betalingsmisligholdelse, har Altinget ret til eventuel skadeserstatning efter dansk rets almindelige regler herom. 


Overdragelse 
Kunden må ikke overdrage retten til placering af annoncer til andre, uden forudgående accept fra Altinget. 

 

Forbehold 
Altinget tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.     

Rettigheder og copyright 

Annoncøren eller tredjeparter har rettighederne til alt materiale, som Kunden anvender i annoncerne. Dette medfører, at Altinget hverken er berettiget til at videredistribuere, ændre eller offentliggøre det udleverede materiale, medmindre dette er lovligt efter undtagelser i lovgivningen eller aftalt mellem Kunden og Altinget. Læs mere her.


Ansvarsbegrænsning og fejl                    
Ved fejl, som Kunden ikke bærer ansvaret for, giver Altinget en reduktion efter Altingets skøn af budskabets forringelse. Reduktionen kan dog højest udgøre prisen for publiceringen. Fejl skal være Altinget i hænde senest 5 dage efter publiceringen. Erstatningskrav for fejlagtig publicering, forsinkelse, manglende publicering, standsning af bestilte annoncer, eller evt. følger af sådanne fejl kan ikke gøres gældende. Altinget forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis materialet ikke overholder branchestandarden eller lovgivningen i øvrigt.                    
 

Såfremt Kunden ikke overholder branchestandarden og Altinget retter og laver korrektion af materialet til branchestandarden, kan der ikke forventes nogen dekort på publiceringen i de tilfælde rettelsen resulterer i et andet resultat på Altingets platform end ønsket.     

Altinget er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder for tab, som skyldes omstændigheder, som er uden for Altingets kontrol. 

                      

Databeskyttelse 
Kunden er selv selvstændig dataansvarlig for eventuel behandling af personoplysninger i forbindelse med annonceringen. 

 

Altinget kan også behandle personoplysninger om Kundens kontaktpersoner. Hvis Kunden ønsker mere information vedrørende de oplysninger, som Altinget indsamler, og måden hvorpå de bruges, henviser vi til vores privatlivspolitik, som kan tilgås via dette link.

 

Cookies 
Altingets hjemmesider anvender cookies. Hvis Kunden ønsker mere information om vores brug af cookies på vores hjemmesider, henvises der til vores cookiepolitik, som kan tilgås via dette link.    

 Ændringer

Altinget forbeholder sig retten til at ændre priser og handelsvilkår, hvis det er nødvendigt, herunder i tilfælde af ændret lovgivning, regulering eller praksis.

 

Værneting og lovvalg 

Disse handelsbetingelser, og enhver aftale vedrørende køb af annoncer fra Altinget, er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse hermed, skal afgøres ved Københavns Byret.

0:000:00