18. maj 2022

Handelsbetingelser for magasiner (erhverv)


Aftaleindgåelse og kontaktinformation 

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler, der indgås mellem ApS Altinget.dk (”Altinget”) og en erhvervskunde, offentlig institution eller lignende (”Kunden”) i relation til køb af abonnement på Altingets magasin eller enkelte udgaver af magasinet. Altinget vil være aftalepart for købet og vores kontaktinformationer er følgende:                   

ApS Altinget.dk                    
CVR-nummer: 29624453       
Ny Kongensgade 10
1472 København K               
Telefon: 33 34 35 40             
E-mail: [email protected]

 

Køb af abonnement anses for bindende fra Kundens bekræftelse af køb af abonnementet. 

Altinget anbefaler derfor, at Kunden læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden Kunden indgår en aftale om køb af et abonnement. 

 

Magasinet 

Når Kunden køber magasinet, modtager kunden dette i postkassen gældende fra førstkommende udgave efter købet. Altinget har derfor behov for at indsamle Kundens adresse og en række andre oplysninger for at kunne levere magasinet.                       
 

Ved bestilling af magasinet inden for 15 hverdage før kommende udgivelse modtager Kunden først den næste udgave af magasinet. Det indebærer, at hvis magasinet udkommer f.eks. den 15. november, og Kunden opretter et abonnement eller køber en enkelt udgave af magasinet f.eks. den 3. november, vil Kunden først modtage det magasin, som udkommer i december.

 Priser, ordrebekræftelse og rabatter         
Altinget: magasin - årsabonnement (10 udgaver) (kr. 500,00)

Altinget: magasin - abonnement (3 udgaver) (kr. 175,00)

Altinget: magasin – køb af enkelt udgave (kr. 70,00).

 

Ovenstående listepriser reguleres én gang årligt, svarende til indeksreguleringen. Alle priser er angivet i danske kroner og inklusive moms.

 

Når Kunden har købt et abonnement eller et magasin, kan Kunden finde ordrebekræftelsen ved at logge ind med det login Kunden har fået da Kunden oprettede sig som bruger. Ordrebekræftelsen indeholder et ordrenummer, navn og adresse på betaleren, pris inklusive moms, betalingsmetode samt en oversigt over det købte.

 

Betaling 

Kunden kan betale med dankort eller kreditkort. Ved betaling accepterer Kunden samtidig, at Altinget automatisk kan trække penge på Kundens dankort eller kreditkort, hvis Kunden har købt et abonnement og dette efterfølgende fornyes enten af 3 måneder eller af 1 år. Kunden har selv ansvaret for at opdatere betalingsoplysningerne, hvis det tilknyttede dankortet eller kreditkort bliver spærret eller udløber. Dette kan Kunden gøre via profilsiden eller ved at kontakte Altinget. 

 

Altinget benytter E-Pay som betalingsgateway. E-Pay anvender sikkerhedsprotokollen SSL, der krypterer information mellem en internet-browser (kortindehaveren) og en internet-server (forretningen). Det betyder, at de oplysninger, der overføres ved betaling med kortet, beskyttes under overførslen fra computeren videre til os. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning.                      

 

Retur- og fortrydelsesret 

Der er ikke retur- og fortrydelsesret på køb af et magasin eller abonnement på Altingets magasiner. 

                   
Løbetid og opsigelse          
Ved køb af en enkelt udgave af Altingets magasin, er Kunden alene bundet af det enkelte køb og binder sig dermed ikke til et løbende betalingsabonnement.                                  

For 3-måneders- og årsabonnementer gælder det, at abonnementet er løbende, medmindre det opsiges af Kunden senest 30 dage før automatisk fornyelse. Kunden kan opsige sit abonnement på Kundens profilside eller ved at kontakte Altinget på mailadressen [email protected].

 

Renter og misligholdelse    
Ved forsinket betaling opkræver Altinget morarenter og kompensationsgebyrer pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdato, indtil betaling sker i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Altinget opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Altinget vil kunne opkræve inkassoomkostninger i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

Ved Kundens betalingsmisligholdelse er Altinget berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf til Kunden uden at pådrage sig ansvar. Altinget er endvidere berettiget til at hæve den misligholdte abonnementsaftale, efter Kunden har misligholdt en betalingsforpligtelse. Dette gør sig også gældende i det tilfælde, hvor abonnementet allerede er påbegyndt. Hæver Altinget en aftale som følge af Kundens betalingsmisligholdelse, har Altinget ret til eventuel skadeserstatning efter dansk rets almindelige regler herom.       
 

Overdragelse af abonnementet                                              
Hvis Kunden har købt et abonnementet på magasinet kan abonnementet alene overdrages i sin helhed til en anden Kunde med Altingets forudgående tilladelse. 

 

Forbehold 
Altinget tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.    

Rettigheder og copyright 

Altinget eller tredjeparter har rettighederne til alt materialet indeholdt i magasinerne. Dette medfører, at Kunden hverken er berettiget til at videredistribuere, ændre eller offentliggøre magasinets indhold, medmindre dette er lovligt efter undtagelser i lovgivningen eller medmindre Altinget eller den relevante tredjepart har afgivet forudgående samtykke. En handling i strid med Altingets rettigheder vil anses som et alvorligt brud på aftalen og kan medføre erstatningsansvar. Læs mere her.


Ansvarsbegrænsning         
Altinget er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder for tab, som skyldes omstændigheder, som er uden for Altingets kontrol. 


Altinget påtager sig yderligere ikke noget ansvar for Kundens eventuelle tab som følge af anvendelsen af magasinet. Det gælder både tab, følgeskader eller omkostninger og erstatninger herfor, herunder, men ikke begrænset til, driftsforstyrrelse, driftstab, tab af avance eller mistede besparelser.

 

Databeskyttelse 
Kunden afgiver personoplysninger i relation til kontaktpersoner. Vi indsamler, behandler og lagrer personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du ønsker mere information vedrørende de oplysninger, som vi indsamler, og måden hvorpå de bruges, henviser vi til vores privatlivspolitik, som kan tilgås via dette link.

 

Ændringer

Altinget forbeholder sig retten til at ændre priser og handelsvilkår, hvis det er nødvendigt, herunder i tilfælde af funktionsændringer ændret lovgivning, regulering eller praksis

 

Cookies 
Vores hjemmesider anvender cookies. Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies på vores hjemmesider, henvises der til vores cookiepolitik, som kan tilgås via dette link.                   
 

Værneting og lovvalg 

Disse handelsbetingelser, og enhver aftale vedrørende køb af magasiner fra Altinget, er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse hermed, skal afgøres ved Københavns Byret.

0:000:00