5. september 2023

Handelsbetingelser for magasiner (forbruger)


Aftaleindgåelse og kontaktinformation 

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler, der indgås mellem ApS Altinget.dk (”Altinget”) og kunden i relation til køb af abonnement på Altingets magasin eller enkelte udgaver af magasinet. Disse handelsbetingelser gælder alene, hvis du køber abonnementet eller enkelte udgaver af magasinet som forbruger og ikke som erhvervsdrivende. Altinget vil være aftalepart for købet og vores kontaktinformationer er følgende:                 

ApS Altinget.dk                    
CVR-nummer: 29624453       
Ny Kongensgade 10
1472 København K               
Telefon: 00 45 33 34 35 40    
E-mail: [email protected]

 

Handelsbetingelserne skal accepteres af dig for at kunne gennemføre en bestilling, og Altinget anbefaler derfor, at du læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden du indgår en aftale om køb af abonnement på Altingets magasin eller enkelte udgaver af magasinet. Købet anses for bindende fra Kundens bekræftelse af købet. 

 

Magasinet 

Når du køber magasinet, modtager du dette i din postkasse gældende fra førstkommende udgave efter købet. Altinget har derfor behov for at indsamle din adresse og en række andre oplysninger for at kunne levere magasinet.                

 

Ved bestilling af magasinet inden for 15 hverdage før kommende udgivelse modtager du først den næste udgave af magasinet. Det indebærer, at hvis magasinet udkommer f.eks. den 1. februar, og du opretter et abonnement f.eks. den 20. januar, vil du først modtage det magasin, som udkommer i april.      
 

Priser, ordrebekræftelse og rabatter 

Altinget: magasin - årsabonnement (5 udgaver) (kr. 500,00)

 

Ovenstående listepriser reguleres én gang årligt, svarende til indeksreguleringen. Alle priser er angivet i danske kroner og inklusiv moms.

 

Når du har købt et abonnement, kan du finde ordrebekræftelsen ved at logge ind med det login, du har fået, da du oprettede dig som bruger. Ordrebekræftelsen indeholder et ordrenummer, navn og adresse på betaleren, pris inklusive moms, betalingsmetode samt en oversigt over det købte.

 

Betaling 

Du kan betale med dankort eller kreditkort. Ved betaling accepterer du samtidig, at Altinget automatisk kan trække penge på dit dankort eller kreditkort, hvis du har købt et abonnement og dette efterfølgende fornyes efter 1 år. Betalingen for abonnementer sker månedligt. Du har selv ansvaret for at opdatere betalingsoplysningerne, hvis det tilknyttede dankort eller kreditkort bliver spærret eller udløber. Dette kan du gøre via profilsiden eller ved at kontakte Altinget. 

 

Altinget benytter E-Pay som betalingsgateway. E-Pay anvender sikkerhedsprotokollen SSL, der krypterer information mellem en internet-browser (kortindehaveren) og en internet-server (forretningen). Det betyder, at de oplysninger, der overføres ved betaling med kortet, beskyttes under overførslen fra computeren videre til os. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning.                      
 

Retur- og fortrydelsesret 

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du har købt et abonnement på et magasin i overensstemmelse med reglerne i forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten indebærer, at har du har ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor du kan få adgang til indholdet på Altinget.dk. Fortrydelsesfristen starter fra tidspunktet, hvor du modtager den første forsendelse. 

 

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved post eller e-mail). Du kan sende en e-mail til os på [email protected]. Du kan vælge at bruge den standard fortrydelsesformular, som findes i bunden af disse handelsbetingelser, hvilket dog ikke er et krav.

 

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi som udgangspunkt alle betalinger som vi eventuelt har modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde dit køb. Vi tilbagebetaler pengene til dine bankkonto. Du pålægges under ingen omstændigheder nogen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. 

 

 

Løbetid og opsigelse          
Hvis du har købt et abonnement, løber dette i 3 eller 12 måneder fra aftaleindgåelse eller til et mellem dig og Altinget nærmere bestemt tidspunkt. Abonnementet fornyes automatisk af en periode på 3 eller 12 måneder.     
 

De første 5 måneder for helårsabonnementer er uopsigelige. Du er for helårsabonnementer efter de 5 måneder til enhver tid berettiget til at opsige dit abonnement med en måneds varsel til udgangen af en måned.

 

Ved fornyelse af abonnementer for 3 eller 12 måneder, gælder disse handelsbetingelser tilsvarende, herunder også i relation til reglerne for opsigelse. 

 

Reklamationer 
Du har ret til at reklamere over køb af magasiner, såfremt du skønner, at magasinerne ikke levede op til det aftalte, lovede eller forudsatte. Dette gælder både ved køb af enkelte magasiner og abonnementer af magasiner. 

 

Hvis du ønsker at reklamere, bedes du kontakte os snarest muligt og inden for rimelig tid efter, at du er blevet gjort opmærksom på manglen. 

 

Når du henvender dig til os, skal du forklare, hvad manglen er samt medsende faktura/kvittering for købet. Altinget behandler reklamationen hurtigst muligt og inden rimelig tid. Herefter sender Altinget en e-mail til dig med vores vurdering af, om reklamationen er berettiget eller ej.

 

Renter og misligholdelse    
Ved forsinket betaling opkræver Altinget morarenter og kompensationsgebyrer pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfaldsdato, indtil betaling sker i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Altinget opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Altinget vil kunne opkræve inkassoomkostninger i overensstemmelse med lovens bestemmelser.
 

Ved betalingsmisligholdelse er Altinget berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf uden at pådrage sig ansvar. Altinget er endvidere berettiget til at hæve den misligholdte abonnementsaftale, efter du har misligholdt en betalingsforpligtelse. Dette gør sig også gældende i det tilfælde, hvor abonnementet allerede er påbegyndt. Hæver Altinget en aftale som følge af din betalingsmisligholdelse, har Altinget ret til eventuel skadeserstatning efter dansk rets almindelige regler herom.          

 Overdragelse, hvis du har købt at abonnement                     
Hvis du har købt et abonnement på magasinet, kan abonnementet alene overdrages i sin helhed til en anden person med Altingets forudgående tilladelse. 

 

Forbehold 
Altinget tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.              
 

Rettigheder og copyright 

Altinget eller tredjeparter har rettighederne til alt materialet indeholdt i magasinerne. Dette medfører, at du hverken er berettiget til at videredistribuere, ændre eller offentliggøre magasinets indhold, medmindre dette er lovligt efter undtagelser i lovgivningen eller medmindre Altinget eller den relevante tredjepart har afgivet forudgående samtykke. En handling i strid med Altingets rettigheder vil anses som et alvorligt brud på aftalen og kan medføre erstatningsansvar. Læs mere her.

 

Ansvarsbegrænsning 
Altinget er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder for tab, som skyldes omstændigheder, som er uden for Altingets kontrol. 


Altinget påtager sig yderligere ikke noget ansvar for de eventuelle tab som du måtte lide som følge af anvendelsen af magasinet. Det gælder både tab, følgeskader eller omkostninger og erstatninger herfor, herunder, men ikke begrænset til, driftsforstyrrelse, driftstab, tab af avance eller mistede besparelser.                            

 

Databeskyttelse 
Du afgiver personoplysninger i forbindelse med købet. Vi indsamler, behandler og lagrer personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du ønsker mere information vedrørende de oplysninger, som vi indsamler, og måden hvorpå de bruges, henviser vi til vores privatlivspolitik, som kan tilgås via dette link.        
 

Ændringer

Altinget forbeholder sig retten til at ændre priser og handelsvilkår, hvis det er nødvendigt, herunder i tilfælde af funktionsændringer, ændret lovgivning, inflation, regulering, ny ejer eller praksis. Væsentlige ændringer vil blive varslet mindst 30 dage inden de træder i kraft via mail. Kunden kan i varslingsperioden opsige et eventuelt køb abonnement.  

 

Cookies 
Vores hjemmesider anvender cookies. Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies på vores hjemmesider, henvises der til vores cookiepolitik, som kan tilgås via dette link.

 

Værneting og lovvalg 

Disse handelsbetingelser er underlagt dansk lovgivning, undtaget danske lovvalgsregler og CISG.

Enhver tvist som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse handelsbetingelser skal afgøres ved de danske domstole. 

 

Klage 
Du kan klage til os på ApS Altinget.dk, Ny Kongensgade 10., 1472 København K, CVR-nr.: 29 62 44 53, [email protected]

 

Du kan også klage til Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk. Du kan også klage via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: ec.europa.eu/odr. 

 

BILAG: STANDARD FORTRYDELSESFORMULAR FOR FORBRUGERE 

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende og hvis du er en forbruger)

 

Til ApS Altinget.dk, Ny Kongensgade 10., 1472 København K, CVR-nr.: 29 62 44 53, [email protected]:

 

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

 

Bestilt den (*)/modtaget den (*):

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse):

 

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) ______________________

 

Dato ______________________

 

(*) Det ikke relevante udstreges

0:000:00