Debat: Grundtvig havde ikke taget Tibet-flaget fra nogen

DEBAT: Filosof Kai Sørlander mener, at en minister skal kunne tage Tibet-flag fra fredelige demonstranter. Men det er netop den slags censurfremmende enevældstanker, Grundtvig gjorde op med, skriver Filip Steffensen, Liberal Alliance Ungdom.

Filip Steffensen
Retsordfører, Liberal Alliance Ungdom

I en kronik i Altinget 30. juni argumenterer Kai Sørlander for, at det var legitimt, da politiet i forbindelse med kinesisk(e) statsbesøg forhindrede demonstranter med tibetanske flag i at udøve deres grundlovssikrede ytrings- og forsamlingsfrihed.

I kronikken argumenteres der for, at kritikken af håndteringen af Tibet-sagen er udtryk for en ”absolutering af frihedsrettighederne”, som ”kortslutter den demokratiske debat og beslutningsprocedure”.

For Sørlander handler det om, at beslutningen om at forhindre demonstranterne i at udøve deres grundlovssikrede rettigheder hidrører fra en minister. Deraf følger det for Sørlander, at beslutningen var demokratisk og derfor legitim.

Som mange kritikere har fremhævet, udøvede demonstranterne på fredelig vis deres grundlovssikrede rettigheder. Beslutningen om at fjerne demonstranterne er derfor kritisabel, fordi demonstranterne blev afskåret fra at udøve helt elementære rettigheder.

Men Sørlander ser anderledes på problematikken og beskylder demonstranterne for, at de ikke ville ”bøje sig for”, at de var blevet ”nedstemt” i en demokratisk procedure.

Rettigheder er en forudsætning for demokrati
Når en fremtrædende forfatter og meningsdanner som Sørlander på denne måde nedtoner en åbenlys grundlovskrænkelse, er det udtryk for en voldsom bagatellisering af de frihedsrettigheder, der er nedfældet i Grundloven, og som er så intimt forbundet med selve demokratiets væsen.

For det, der kendetegner demokratiet, er netop beskyttelsen af frihedsrettigheder som ytrings- og forsamlingsfriheden, og det er i sidste ende disse, som gør, at demokratiet kan blomstre.

At en grundlovskrænkelse stammer fra en minister, som egenhændigt har truffet beslutningen, er derfor ingenlunde en formidlende omstændighed. Tværtimod.  

Vores frihedsrettigheder er et værn, som angiver rammerne for politikernes handlen. De opsætter en række skranker for politikernes råden; en demarkationslinje, hvortil statsmagtens indflydelse legitimt kan udøves.

At det er en minister, som stipulerer en overtrædelse heraf, er ikke en tilstrækkelig begrundelse, men derimod en alvorlig krænkelse. Følger man Sørlanders logik til dørs, åbenbares det, at en ministeriel beslutning ikke er fyldestgørende eller tilstrækkelig.

Selvom ministeren varetager er demokratisk mandat, er det ikke hjemmel til at indskrænke borgernes frihedsrettigheder. Ideen bag frihedsrettighederne er netop, at borgerne beskyttes mod magthaverne; at magthaverne tøjles og stilles over for en kontrolmekanisme, der sikrer, at de ikke overtræder deres beføjelser.

Vil det med Sørlanders logik så kunne forsvares, hvis en minister pålægger politiet at forhindre et trossamfund i at udøve deres religionsfrihed, selvom der ikke foreligger nogen konkret trusselsvurdering herfor?

At hævde retten til at ytre og forsamle sig frit er ikke, som Sørlander skriver, en ”absolutering”, men derimod demokratisk deltagelse.

Det er en simpel demokratisk ret, som ikke kan anfægtes, og når Sørlander skriver, at demonstranterne ikke ville ”bøje sig”, selvom de var ”nedstemt”, sættes helt centrale frihedsrettigheder i en sekundær position efter kollektivets velbefindende, hvilket ligger langt fra de tanker, som rettighederne er funderet i.

Sørlander er ingen Grundtvig
Når Sørlander ligeledes skriver, at ytringsfriheden ikke er ”svævende absolut”, at dens formål er at sikre ”relevante synspunkter” kan komme frem, og at selvsamme gælder for forsamlingsfriheden, bevæger vi os ud i en eklatant misforståelse af den ånd, som ligger bag disse rettigheder, og det kan undre, hvad der kvalificerer Sørlander til overdommer i vurderingen af, hvad ”relevante” synspunkter er.

Er det ikke relevant at problematisere kinesernes undertrykkelse af tibetanerne? Og hvilken målestok skal anvendes, så kun ”relevante” synspunkter ser dagens lys? Set i et historisk perspektiv er denne fortolkning da også langt fra de tænkere, som i censurens højalder bidrog med velbegrundede forsvar af samvittighedsfriheden.

Eksempelvis mente John Stuart Mill, at flertallet ikke berettiget kan fortie eller censurere et synspunkt, som kun én enkelt person måtte dele. Om så hele verdens befolkning – undtagen én person – er enige, gør det ikke censuren mere legitim.

I et dansk perspektiv gælder det også, at Sørlanders opfattelse ligger langt fra den grundtvigianske, som i sin tid var med til at forme netop Junigrundlovens §86 på den grundlovsgivende forsamling.

For Grundtvig var samvittighedsfriheden – altså at man kan ytre og forsamle sig frit – eksistentielt begrundet, og bundede i, at den enkelte selv skal afgøre, hvad han er, hvem han er, og hvad han mener.

Heri lå en eksistentialistisk fordring, som brød med enevældens ensretning, uniformitet og kollektivisme, men som i dag er afgørende for sikre en vidtgående meningspluralisme.

Denne opfattelse er milevidt fra Sørlanders, der i praksis vil tillade flertal at censurere eller fortie dissidenter og anderledes tænkende, fordi et flertal tilsyneladende er en tilstrækkelig begrundelse for at indskrænke andres ytrings- og forsamlingsfrihed.

Grundloven skal stå over ministre
At Sørlander mener, at ministre legitimt kan klassificere, hvornår helt elementære frihedsrettigheder er gældende, er en problematisk tankegang og baner vejen for magtmisbrug, når det er politisk opportunt.

Det er ikke en ”absolutering” af frihedsrettighederne at demonstrere fredeligt, men derimod en bagatellisering af simple, demokratiske spilleregler, hvis man oprigtigt mener, at fredelige demonstranter bør bøje sig for, at de var ”nedstemt”. Ministre står ikke over Grundloven, men skal derimod acceptere de begrænsninger, som den opsætter for politikernes handlen.

Forrige artikel Debat: Statens mange kommissioner ligner afladssøgende bodsarbejde Debat: Statens mange kommissioner ligner afladssøgende bodsarbejde Næste artikel Debat: Sprøjtemidler kan gøre uoprettelig skade på drikkevandet Debat: Sprøjtemidler kan gøre uoprettelig skade på drikkevandet