Svensk kraftnät: Dansk Energis argumentation halter

REPLIK: Dansk Energi kræver politisk handling for at få styr på handelskapaciteten på elmarkedet mellem Danmark og Sverige. De glemmer dog at tage hensyn til de fysiske realiteter i det svenske elnet, skriver Niclas Damsgaard fra Svenska kraftnät.

Af Niclas Damsgaard
Midlertidig chef, Systemdivisionen, Svenska kraftnät 

Anders Stouge fra Dansk Energi kræver i et indlæg her på Altinget politisk handling for at komme begrænsningerne i elhandlen mellem Danmark og Sverige til livs.

Svenska kraftnät giver den maksimalt tilgængelige kapacitet til vores tilstødende markeder - dog med hensyntagen til driftsikkerheden i det svenske stamnet. Mere specifikt i det såkaldte vestkystsnit.

Dansk Energis argumentation halter
Dansk Energis argumentation halter, da den ikke tager hensyn til de fysiske realiteter i det svenske elnet.

Det er uklart, hvilket politisk indgreb Dansk Energi ser for sig, som skulle kunne gennemføres. Og det er svært at se, hvilke tiltag som skulle give andet end en kunstig forøgelse af handelskapaciteten.

I den nordiske elmarkedsmodel stræber vi efter at have en tæt sammenhæng mellem markedet og elsystemets fysiske sammensætning.

Svenska kraftnät har eksempelvis kritiseret Tyskland for, at de ikke har introduceret elområder til at håndtere flaskehalsproblemerne.

Kunstig handelskapacitet fører til et dyrere system
På det nordiske elmarked er markedsresultatet ikke bare et spørgsmål om kroner og ører. Markedsresultatet er centralt for driften.

En meget tæt sammenhæng mellem økonomien for markedets udformning og elsystemets fysiske formåen er derfor meget vigtig for det nordiske elmarkeds funktion.

Hvis man tildeler markedet en kunstig handelskapacitet, som ikke har en ordentlig kobling til elsystemets fysiske formåen, vil det lede til en adskillelse af elmarkedet og elsystemet.

Det vil medføre konsekvenser som eksempelvis modhandel, hvilket vil lede til et dyrere system. I sidste ende vil det betyde højere priser for elkunderne.

Vestkystsnittet har sine begrænsninger
Årsagen til, at Svenska kraftnät begrænser importkapaciteten, skyldes begrænsningerne i det såkaldte vestkystsnit.

Vestkystsnittet består af nogle få transmissionsledninger på vestkysten, som bliver hårdt belastet, når strømmen flyder nordpå, og som skiller sig ud fra det øvrige svenske stamnet.

Det er også årsagen til, at overføringen ved vestkystsnittet ikke på en effektiv måde kan håndteres kun ved hjælp af elområdet.

Det er heller ikke muligt at håndtere med modhandel på grund af mangel på effektive reguleringsressourcer i området.

I denne situation anvender Svenska Kraftnät en metode, der begrænser kapaciteten i seks berørte udenlandske eltilknytninger pro rata i forhold til deres maksimale kapacitet, således at den ledige kapacitet fordeles på så gennemsigtig og retfærdig en måde som muligt.

Denne undtagelse i forhold til håndteringen af andre svenske sektioner er blevet givet af Europa-Kommissionen i vores forpligtelse til at indføre elområder og styrke vestkysten.

Forsøger at øge overføringskapaciteten
Svenska kraftnät arbejder også på at styrke elnetværket i Göteborg-regionen. Vi har ansøgt om tilladelse til at oprette en rørledning mellem Skogssäter og Stenkullen, som vil øge transmissionskapaciteten mærkbart.

Dansk Energi siger: "Argumentet runger hult, fordi Svenska kraftnät har brugt næsten ti år til at udvikle nettet og fjerne flaskehalsen omkring Göteborg."

Det er ikke unikt for Sverige, at det tager lang tid at bygge nye ledninger, og det kan vi kun beklage. Svenska kraftnät afholdt sin første samtale med flere alternative undersøgelseskorridorer allerede i foråret 2013, og koncessionsansøgningen blev indsendt i juni 2016. Vi forventer en afgørelse i efteråret 2018.

Ud over at bygge nye rørledninger og geninvestere i eksisterende netværk, vil Svenska kraftnät i de kommende år også gennemføre en ny kapacitetsberegningsmetode og gennemføre en gennemgang af den eksisterende elområdeinddeling. Dette gør vi for at reducere flaskehalse yderligere.

-----

Dette er en oversat version af Svenska kraftnäts debatindlæg bragt på Altinget: Sverige den 12. september 2018. Det originale indlæg kan læses her.

Forrige artikel Liberal Alliance: Her er vores ønsker til klimaforhandlingerne Liberal Alliance: Her er vores ønsker til klimaforhandlingerne Næste artikel Forsker: Barren kan hæves for kommunernes grønne omstilling Forsker: Barren kan hæves for kommunernes grønne omstilling
Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.