Zenia Stampe
 svarer 
Peter Hummelgaard

Hvilke konkrete og forebyggende initiativer rege­ringen har taget for at dæmme op for den stigende radikalisering og antisemitisme i kølvandet på situationen i Mellemøsten?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Retsudvalget, Spørgsmål 588

Vil ministeren redegøre for, hvilke konkrete, praktiske og forebyggende initiativer rege­ringen har taget for at dæmme op for den stigende radikalisering og antisemitisme i kølvandet på situationen i Mellemøsten, herunder f.eks. øget overvågning og efterforsk­ning af hadforbrydelser, styrkelse af det forebyggende gadeplansarbejde, inddragelse af relevante offentlige myndigheder og institutioner, dialog med civilsamfundsorganisationer m.m.?

Svar fra fredag den 16. februar 2024

Vi har siden terrorangrebet i Israel den 7. oktober 2023 oplevet en helt uacceptabel opblussen i antisemitismen. Det er dybt foruroligende og fuldstændig uacceptabelt, at konflikten mellem Israel og Hamas bliver brugt af herboende personer til at skabe utryghed blandt særligt jøder i Danmark. Danske jøders sikkerhed og kampen imod antisemitisme har min og regeringens højeste prioritet. Regeringen overvejer derfor løbende, om der er behov for yderligere tiltag, ligesom regeringen i den forbindelse har en god og tæt dialog med Det Jødiske Samfund.

Rigspolitiet har iværksat en styrket politimæssig indsats i forhold til antisemitiske hændelser, jf. nærmere nedenfor. Det er i min optik både rigtigt og naturligt, at politiet i en situation som den nuværende prioriterer denne type sager. Den styrkede indsats har til formål at forebygge, forhindre og efterforske antisemitiske overgreb og forbrydelser samt sikre trygheden for jødiske borgere. Jeg forventer naturligvis, at politiet tager anmeldelser om straffelovsovertrædelser alvorligt, ligesom jeg forventer, at politiet griber ind, hvis politiet på anden måde måtte blive bekendt med klare lovovertrædelser Justitsministeriet til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan oplyse, at politiet følger udviklingen som følge af konflikten i Israel og Gaza meget nøje og herunder har skærpet fokus på antisemitiske forbrydelser og andre hadforbrydelser. Rigspolitiet har bl.a. anmodet politikredsene om at have skærpet opmærksomhed i forhold til sikkerheden omkring israelske, jødiske og palæstinensiske interesser og aktiviteter i Danmark.

Dette omfatter tillige skærpet opmærksomhed på demonstrationer og arrangementer med relation til konflikten, idet den politimæssige håndtering af de enkelte demonstrationer og arrangementer ligger i politikredsene. I tillæg hertil har Rigspolitiet anmodet politikredsene om at have skærpet opmærksomhed på ytringer, som kan være omfattet af straffelovens bestemmelser vedrørende billigelse af terror, ligesom Rigspolitiet har drøftet politiets generelle fokus på forfølgelse af eventuelle sager herom med politikredsene i relevante ledelsesfora – både i forhold til anmeldelser og sager, som politiet selv bliver opmærksom på.

Politiet er desuden generelt opmærksom på, om anmeldelser af strafbare forhold, f.eks. hadtale, chikane, vold, hærværk og lignende, der vurderes at være relateret til den nuværende situation i Mellemøsten, kan indeholde et hadmotiv, som skal efterforskes og henføres under straffelovens § 266 b. Det gælder også hændelser på sociale medier, i det omfang politiet bliver opmærksom herpå, f.eks. via anmeldelser, tips, mediedækning mv.

Rigspolitiet kan derudover oplyse, at Rigspolitiets instruktioner til politikredsene i den aktuelle situation sker i et tæt samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste (PET), der følger udviklingen i trusselsbilledet nøje og anbefaler sikkerhedsforanstaltninger.

I et tæt samarbejde med PET orienterer Rigspolitiet løbende politikredsene om udviklingen på baggrund af konflikten i Israel og Gaza samt iværksættelse af sikkerhedsmæssige og operative tiltag i politikredsene. Formålet med denne orientering er at give en vurdering af udviklingen i trusselsbilledet i Danmark i forbindelse med den aktuelle konflikt i Israel og Gaza med henblik på at kunne formidle og udbrede viden og opmærksomhed i forhold til politikredsenes forskellige operative afdelinger. Hertil kommer anbefalinger fra PET om iværksættelse af en række sikkerhedsmæssige og operative tiltag.

Som led i den styrkede politimæssige indsats udsender Rigspolitiet endvidere løbende i samarbejde med PET et nationalt situationsbillede vedrørende antisemitiske hændelser. Situationsbilledet skal bidrage til, at politiet bedre kan målrette indsatserne i forhold til at skabe størst mulig tryghed og sikkerhed for borgere med jødisk baggrund. Rigspolitiet har i den forbindelse anmodet politikredsene om at prioritere målrettede opfølgninger på de enkelte antisemitiske hændelser i sager, hvor det vurderes, at der enten kan være et tryghedsskabende eller forebyggende potentiale. Den tryghedsskabende indsats kan eksempelvis bestå i en opfølgende samtale med anmelder/forurettede, mens den forebyggende indsats eksempelvis kan rette sig mod mindreårige, der ikke kan strafforfølges i det strafferetlige system, men hvor Side 3/4 der som opfølgning på hændelsen kan afholdes en bekymringssamtale.

Det kan afslutningsvis oplyses, at der er en løbende dialog mellem politiet, PET og Det Jødiske Samfund vedrørende sikkerhedssituationen.” Justitsministeriet til brug for besvarelsen af spørgsmålet endvidere indhentet en udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), der har oplyst følgende:

”Den danske indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering er opbygget over en årrække. Indsatsen er baseret på et tæt tværgående myndighedssamarbejde og på en forståelse af, at forebyggelse kan ske på forskellige niveauer med forskellige typer af indsatser.

Politiets Efterretningstjenestes (PET) forebyggelsesindsats er efterretningsdrevet og har fokus på den sikkerhedsmæssige trussel fra radikalisering.

PET's forebyggende arbejde har tre hovedspor: Outreach og dialog med civilsamfund, opbygning af kapacitet og viden hos professionelle faggrupper samt forebyggende forløb (såkaldte exitindsatser) målrettet personer, der allerede er en del af et voldeligt ekstremistisk miljø.

I lyset af den aktuelle udvikling i Israel og Gaza har PET tilpasset outreachindsatsen i forhold til bl.a. Det Jødiske Samfund og de muslimske miljøer og organisationer.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00