Aalborg sender åbent brev til ministeren: Hæv nu prisen på tobak og alkohol

ÅBENT BREV: Fedt- og sukkerafgiften skal hæves, tobak og alkohol skal være dyrere, og man skal være fyldt 18 år for at kunne købe en øl i kiosken. Sådan lyder opfordringerne i et åbent brev til Sundhedsministeren fra Sundheds- og Kulturudvalget i Aalborg Kommune.

Til: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)

Fra: Sundheds- og Kulturudvalget i Aalborg Kommune

I Aalborg har vi en vision: Vi arbejder for, at borgerne i Aalborg Kommune får de bedste rammer og betingelser for et godt, langt, sundt og aktivt liv.

Vi har sat mange tiltag i gang for at nå visionen, og det vil vi også gøre fremadrettet. Vi arbejder med visionen på tværs af forvaltningerne og i samarbejde med aktører i civilsamfundet. Vi søger derved at nå alle aldersgrupper på mange forskellige forebyggelsesarenaer.

Sundhedsprofilen 2017 har sat dette arbejde i perspektiv.

- Flere unge begynder med at ryge, er fysisk inaktive og trives dårligt mentalt. Dette gælder ikke mindst unge på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

- I den voksne befolkning tegnes et tilsvarende tankevækkende billede af folkesundheden: En stagnerende stor andel, der ryger, har øget overvægt og er fysisk inaktivite samt har dårlig mental sundhed.

- Og der er fortsat en markant social ulighed i sundhed.  

Vi står ved, at vi fortsat har en stor forebyggelses- og sundhedsfremmeopgave foran os i kommunerne. Den løfter vi gerne, og vi hilser i den sammenhæng de reviderede forebyggelsespakker velkommen.

Men det står også klart for os, at den kommunale indsats ikke kan stå alene, hvis udviklingen i folkesundheden for alvor skal vendes. Der er behov for strukturelle nationale forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltag.

Hæv prisen på tobak og alkohol
De væsentligste faktorer for tabte leveår er rygning og alkohol. Vi har tidligere set resultater af for eksempel den skærpede rygelov fra 2007. Vi vil opfordre til, at I som nationale politikere følger op med flere nye strukturelle tiltag, der kan styrke folkesundheden nu og fremadrettet.

Vi finder det således beklageligt, at der ikke fra national side er fulgt lovgivningsmæssigt op på den viden, der eksisterer. Blandt andet fra Forebyggelseskommissionen fra 2009 om betydningen af pris og tilgængelighed af tobak og alkohol for særligt børn og unges forbrug.

Vi foreslår derfor at overveje en markant prisstigning på tobak efter inspiration fra vores nordiske nabolande. Derudover forslår vi, at man følger en anden af Forebyggelseskommissionens anbefalinger, og indfører et forbud mod synlighed af tobaksvarer ved udsalgssteder.

Befolkningen er klar
Vi hæfter os ved, at flere undersøgelser viser, at befolkningen er klar til det. Blandt andet viste en stor undersøgelse fra Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse i januar 2018, at 64 procent bakker op om en markant prisstigning på tobak.

En anden undersøgelse af Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse fra november 2017 viste, at 82 procent af de 16-19 årige tilslutter sig røgfri skoletid. Der er således opbakning til flere strukturelle forebyggelsestiltag.

I Nordjylland har vi lavet en sundhedsprofil for børn og unge: den understøtter Sundhedsprofilen ved at påvise, at elever først for alvor begynder at ryge på deres ungdomsuddannelse.

Derfor er det uheldigt, at lovgivningen for eleverne på erhvervsuddannelserne og produktionsskoler fortsat giver videre rammer for røg i studietiden end på gymnasierne.

Ikke mindst når vi ved, at andelen af unge, der ryger, er større på erhvervsuddannelserne. Det understøtter både en ”rygekultur” og ulighed i sundhed. Vi ønsker derfor, at alle ungdomsuddannelser ligestilles, således at rygestart forhindres, og alle unge beskyttes mod røg.

Fra 16 til 18
I relation til alkohol ser vi et behov for lovgivningsmæssigt at sikre sammenhæng imellem, hvornår man må købe alkohol (+16 år), og hvornår man må få udskænket alkohol (+18 år). Vi mener derfor, at aldersgrænsen for at købe alkohol bør hæves til 18 år. Der er samtidig et stort behov for en styrket håndhævelse i forhold til overholdelse af eksisterende lovgivning for salg og udskænkning.

Som kommune påtager vi os naturligvis at undervise børn og unge i konsekvenserne ved rygning og et for stort alkoholforbrug, ligesom vi gennemfører målrettede tilbud til dem, der allerede er begyndt og ønsker at stoppe. Vi oplever imidlertid, at den manglende nationale regulering modvirker et positivt resultat af vores indsats.

Gør det sunde valg billigere
Kommunen har et stort fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til kost og bevægelse i daginstitutioner og skoler - samt samarbejde med foreningslivet - og vi har særlige tilbud blandt andet til overvægtige børn og voksne.

Borgerne står imidlertid hver dag i svære valg, når sukker- og fedtholdige varer er billigere end frugt, grønt og fuldkorn. Vi foreslår derfor, jf. Forebyggelseskommissionens anbefalinger, at det igen overvejes at gennemføre en afgiftsregulering, så det sunde valg bliver lettere. Konkret forslår vi, at prisen på sodavand og slik sættes op for at motivere til mindre forbrug.

Vi finder, at Sundhedsprofilens resultater udgør en brændende platform. Den viser behov for en fortsat fokuseret kommunal forebyggende indsats.

Den viser imidlertid også, at det er tid til også at bringe strukturelle tiltag i spil dér, hvor der allerede findes viden om en positiv effekt.

En bredere funderet forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats, hvor kommunale indsatser suppleres og understøttes af nationale strukturelle tiltag, er essentielt for at gøre en positiv forskel for folkesundheden. Fordi vi er sammen om sundhed.

Forrige artikel Københavns Madhus: Københavns Madhus: "Skolemad er ikke bare et frynsegode for middelklasse-familier, der ikke gider smøre madpakker" Næste artikel Michelinkok: Stalddørsbureaukrati kvæler enhver form for innovation Michelinkok: Stalddørsbureaukrati kvæler enhver form for innovation