Aktører: Samarbejde med erhvervet er nøglen til forskningsbaserede startups

DEBAT: En vej til succesfuld innovation er, at erhvervslivet inviteres helt ind på universiteterne. Relationerne er vigtige, men tager tid at udvikle, skriver styregruppen for Open Entrepreneurship.

Af styregruppen for Open Entrepreneurship
Se afsenderne i dokumentationsboksen

Projektet Open Entrepreneurship blev startet med ambitionen om at øge teknologioverførslen fra forskere på danske universiteter til private virksomheder.

Projektet går kort fortalt ud på at udvikle og afprøve modeller for, hvordan samarbejdet mellem forskere og virksomheder fungerer bedst muligt.

Projektet, som er finansieret af Industriens Fond, løber fra april 2017 til juli 2021.

Resultaterne fra den toårige pilotfase er overbevisende, da der i perioden er skabt 26 startups og derudover et stort antal perspektivrige cases, der også kan udvikle sig til startups de kommende 1-2 år.

Erfaringen fra projektet er overordnet, at vejen til succesfuld teknologioverførsel mellem universiteter og erhvervsliv sker ved at udfordre den traditionelle tilgang, hvor forskere åbner virksomheder eller besætter ledende roller i selskaberne.

Projekt Open Entrepreneurship skaber i stedet en ramme for, at eksterne iværksættere og intraprenører kan udvikle startups i samarbejde med forskere på universiteterne.

Det sker ved, at erhvervsfolkene inviteres ind på universiteterne, hvor de har en aktiv rolle i at modne teknologien.   

Nødvendigt med bedre rammer
De to første år viser, at Open Entrepreneurship-modellen har et stort potentiale, men også at det tager tid og kræver ressourcer at modne gode ideer.

Det handler helt banalt om, at vejen til de succesfulde koblinger mellem forskere og iværksættere bygges på relationer, og at det derfor er afgørende at få opbygget et miljø, hvor disse nødvendige relationer kan etableres.

Relationer, som erfaringen viser det kan tage mere end to år at bygge op, og endnu flere før der skabes resultater.

Derfor kan vi som styregruppe også kun være enige med uddannelses- og forskningschef i Dansk Erhverv, Mads Eriksen, som i Altinget argumenterer for, at netop bedre rammer for startups og fremtidens forskningsvirksomheder kan give mere innovation.

Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed, Dansk Industri, fortsætter linjen ved også i Altinget at argumentere for nødvendigheden af at styrke samarbejdet mellem forskere og virksomheder.

Hun ser universiteterne som en vigtig brik i det samlede innovationsfremmesystem. Et system, hvor der efter hendes mening sker meget, men kan ske endnu mere.  

Potentiale for mere innovation
Ambitionen med Open Entrepreneurship er netop, at der skal ske mere på området, og som styregruppe kan vi se, at projektet adresserer flere af de udfordringer, som internationale eksperter offentliggjorde i november 2019, som resultat af et gennemsyn af det danske innovationssystem.

Rapporten viser, at Danmark er et stærkt forskningsland, men også at vi har et potentiale for innovation, som ikke udnyttes, når forskere, iværksættere og etablerede virksomheder skal samarbejde om at omsætte viden skabt på uddannelses- og forskningsinstitutionerne.

I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten udtalte uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S):

”… at vi skal se på bedre rammer for innovationsaktiviteter og teknologioverførsler, så vores forskning i højere grad kommer resten af samfundet til gavn, og Danmark fastholder sin position som et globalt førende innovationsland.”

En udtalelse, ministeren senere har suppleret med vigtigheden af, at virksomheder i højere grad bliver samarbejdspartnere med universiteterne, og at det i den forbindelse er vigtigt med et tættere partnerskab mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Erhvervsministeriet.

En model for tættere samarbejde
I styregruppen for Open Entrepreneurship hilser vi ministerens udmelding om et tættere samarbejde mellem de to ministerier og ambitionen om at lukke hullet mellem forskning og erhvervsliv meget velkommen.

Og vi mener i al beskedenhed, at Open Entrepreneurship-modellen er et rigtig godt bud på, hvordan samarbejdet mellem de to verdener kan foregå i en god ramme.

En ramme, hvor viden på universiteterne i højere grad kan omsættes til værdi for samfundet gennem forskningsbaserede startups.

Forrige artikel Djøf: Optagelsessystemet skal ikke revolutioneres Djøf: Optagelsessystemet skal ikke revolutioneres Næste artikel Erhvervsakademierne: Lav mere ensartede kriterier for kvote 2-optag Erhvervsakademierne: Lav mere ensartede kriterier for kvote 2-optag
Seruminstituttets øverste direktør fratræder sin stilling

Seruminstituttets øverste direktør fratræder sin stilling

FRATRÆDELSE: Siden december har seruminstituttets øverste direktør, Mads Melbye, været fritaget for tjeneste grundet mistanke om uregelmæssigheder. Nu fratræder han sin stilling blot en uge efter Kammeradvokatens anbefaling mod en tjenestemandssag.