Drift af EH-101 helikoptere kan være langt dyrere end først antaget

Fire svar fra forsvarsminister Nicolai Wammen til Folketingets Forsvarsudvalg åbner nu op for, at timeprisen for driften af EH-101 helikopterne kan være langt højere end den i forvejen absurd høje pris på 94.425 kroner, som Rigsrevisionen kom frem til i oktober 2012 efter at have jagtet en pris hos Forsvaret gennem flere år.

Venstres forsvarsordfører Troels Lund Poulsen havde bedt Wammen give udvalget en nærmere forklaring på en tabel med driftsomkostningerne for EH-101 helikopterne. En tabel som var et bilag til et svar fra Wammens forgænger, Nick Hækkerup, i den forrige folketingssamling. Da bilaget og svaret blev offentliggjort i juni kunne vi her på nytkampfly.dk ikke få flere ting i tabellen til at stemme med virkeligheden. Vi kunne blandt andet ikke forstå hvorfor udgifterne til besætninger var så små sammenlignet med antallet af ansatte i redningseskadrillen. Enten fik de meget lidt i løn - eller også var der noget galt.

Af Wammens svar fremgår det imidlertid, at tabellen kun er en opgørelse over udgifterne i forbindelse med driften af helikopteren for ”eksterne kunder”. Et helt nyt begreb, som jeg aldrig før er stødt på i det efterhånden omfangsrige materiale, som der ligger om EH-101’ernes driftsomkostninger. Hverken Rigsrevisionens store rapport fra oktober 2012, flere svar i Forsvarsudvalget og tidligere notater fra Rigsrevisionen om EH-101’erne indeholder noget om at det alene skulle være udgifterne ved operation af helikopterne for eksterne kunder. Det begreb fremgår heller ikke af bilaget, som tabellen optræder i.

”Generelt for tabellen i bilag 2.1 skal nævnes, at udgangspunktet for udarbejdelse af tabellen er en opgørelse af de samlede omkostninger, der er forbundet med EH101 flyvninger for eksterne kunder og ikke en opgørelse af de samlede omkostninger forbundet med løsningen af Forsvarets operative opgaver med EH101,” skriver ministeren.

Forsvarsministeren bruger det nye fænomen til at blandt andet at forklare hvorfor posten med løn til besætninger er så lav i forhold til antallet af ansatte i eskadrillen.

”I beregningen af timeprisen er omkostningerne til kapaciteten medtaget samt den minimumsbesætning, der er nødvendig for at kunne flyve EH101 for en kunde. De operative omkostninger, der medgår til at løse forsvarets opgaver, er således ikke medtaget i opgørelsen af flytimeprisen.”

Aha! Så timeprisen på 94.425 kroner er kun når den flyver med en minimumsbesætning for Kongehuset eller andre, som ikke har brug for læge, redningssvømmer og systemoperatør. Når den flyver for Forsvaret, så er prisen tilsyneladende højere. For i den aktuelle opgørelse har man blandt andet kun taget minimumsbesætningens andel af blandt andet husleje og strøm med.

”I omkostningsopgørelsen er medtaget de overheadomkostninger, der knytter sig til de tre besætningsmedlemmer, hvorved en andel af omkostningerne fra såvel husleje, strøm og opbevaring i hangar mv. er medtaget.”

En anden ting der undrede os i juni var hvor omkostningerne til træning, simulatortid i England, rejseomkostninger og deltagelse i øvelser optrådte i tabellen. Og her er Wammens svar klart. De optræder ikke.

”Omkostninger forbundet med træning, simulatortid i England mv. er opgjort som en direkte omkostning i forhold til de operative opgaver og medtages derfor ikke i prissætningen af timeprisen for eksterne flyvninger.”

Aha! Så direkte omkostninger til operative opgaver er altså ikke medtaget. Og hvad er det så for typer af omkostninger, som mangler i opgørelsen? Og hvor store beløb taler vi om?

Tabellen er altså kun udtryk for hvad det koster at operere helikopteren med en minimumsbesætning for eksterne kunder og medregner ikke direkte omkostninger til forsvarets operative opgaver. Men de faktiske beløb er ikke kun hvad det koster at flyve for eksterne kunder. Nej, det er for alle 4.000 flyvetimer.

I sit svar på spørgsmål 30 skriver Wammen:

”Som nævnt i besvarelsen af FOU spørgsmål nr. 28 indeholder ’Driftsomkostninger v.operative enhed’ de overheadomkostninger, der knytter sig til den del af organisationen, hvorfra besætningen tages. I timeprisberegningen for 2012 indgår et beløb på kr. 1.929 pr. time til dækning af driftsomkostninger til catering, overflyvningstilladelser og lufthavnsafgifter, som er direkte knyttet til den enkelte flyvning. I 2011 blev disse omkostninger afregnet direkte til kunden, hvorfor de ikke var medtaget i opgørelsen af timeprisen for 2011.”

Posten lyder i 2012 på 7,7 mio. kroner. Med 1.929 kroner per time svarer det til knap 4.000 timer – som er det samlede antal årlige flyvetimer for de 14 helikoptere.

Men hvor er regningen for Forsvarets egen andel blevet sendt hen i 2011, da omkostningerne til catering, overflyvningstilladelser og lufthavnsafgifter blev ”afregnet direkte til kunden”, som Wammen skriver til sidst i ovennævnte citat?

Mange bække små gør som bekendt en stor å. Og der er stadig så mange uafklarede spørgsmål omkring EH-101’ernes driftsomkostninger, at man som skatteyder frygter, at der i det skjulte flyder en stor å af udgifter til driften af helikopteren. Og at det vi indtil videre har fået oplyst kun er toppen af isbjerget. Den mistanke bliver ikke mindre, når begrebet ”eksterne kunder” pludselig bliver spillet på banen til at forklare udgiftsposter, der ikke giver mening. Måske var der behov for at Rigsrevisionen tog en ny armlægning med Forsvaret i bestræbelserne på at få det sande billede af EH-101’ernes driftsomkostninger frem i lyset.

Forrige artikel Boeing indgår aftale med dansk cybersecurity-firma Næste artikel Sydkorea køber 40 F-35 Joint Strike Fightere Sydkorea køber 40 F-35 Joint Strike Fightere