Kronik

Forskere: Regeringens manglende juridiske omhu står i vejen for den grønne omstilling

Regeringen forsøger at undgå klagesager fra borgerne i forbindelse med nye vedvarende energiprojekter. Men det er ikke naturhensyn eller borgernes klagemuligheder, der står i vejen for den grønne omstilling. Det gør derimod regeringens manglende rettidige juridiske omhu, skriver Kenneth Andreasen og Bent Ole Gram Mortensen.

Regeringen præsenterede mandag 9. oktober sit nye udspil om mere energi fra sol og vind på land. De vil undgå for mange klagesager, der forsinker processen, men det er i virkeligheden regeringen selv, der står i vejen, skriver to forskere.
Regeringen præsenterede mandag 9. oktober sit nye udspil om mere energi fra sol og vind på land. De vil undgå for mange klagesager, der forsinker processen, men det er i virkeligheden regeringen selv, der står i vejen, skriver to forskere.Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Med klimaaftalen om grøn strøm og varme fra 25. juni 2022 blev der politisk flertal for udbud af mindst fire gigawatt havvind til realisering senest i 2030. I forvejen var der indgået politiske aftaler om havvindmølleparker på yderligere lidt over 16 gigawatt, heraf to energiøer – i Nordsøen og Bornholm.

Disse politiske forpligtelser er sågar blevet konfirmeret ved internationale aftaler i form af The Esbjerg Declaration og The Marienborg Declaration.

Man vil i højere grad anvende anlægslove for at undgå de mange klagesager, som der ofte kommer med nye store VE-projekter

Kenneth Andreasen og Bent Ole Gram Mortensen
Hhv. lektor i klima- og energiret og professor i miljø- og energiret, SDU

Senest har regeringen mandag 9. oktober præsenteret sit nye udspil om mere energi fra sol og vind på land, hvor målet er mere grøn strøm svarende til 11 millioner husstandes årlige forbrug. Med udspillet bliver det lettere at opføre energiparker på land og give en højere kompensation til borgere og lokalsamfund.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) lægger vægt på, at de kommende VE-projekter ikke skal forsinkes, fordi de drukner i vanskellige processer eller bureaukrati. Derfor vil man i højere grad anvende anlægslove for at undgå de mange klagesager, som der ofte kommer med nye store VE-projekter.

Herved vil det fremover være havvind og energiparker på land, der er en stor del af den danske løsning på klimakrisen.

Mangelfulde VVM’er og underkendte tilladelser
I kølvandet herpå kunne man få det indtryk, at en række interesseorganisationer og politikere tilsyneladende ønsker et opgør med både naturhensyn og borgernes muligheder for at klage over kommende energiøer og havvindmølleparker.

Men udfordringerne for den grønne omstilling er hverken naturhensyn eller klageadgang, men manglende juridisk rettidig omhu.

Kammeradvokaten har i en redegørelse konkluderet, at der har været mangelfulde miljøvurderinger (VVM) af de konkrete olie- og gasplatforme gennem de sidste 30 år. De samme udfordringer har en række af de nuværende havvindmølleparker også.

Læs også

Det kom til udtryk med Energiklagenævnets afgørelse i sagen om havvindmølleparken Vesterhav Syd, hvor sagen også havde konsekvenser for VVM’erne for de to andre havvindmølleparker, der blev udbudt samtidigt, Vesterhav Nord og Kriegers Flak, hvor der også var givet etableringstilladelser på baggrund af en ”ramme”-VVM i stedet for til de konkrete projekter.

Udfordringerne for den grønne omstilling er hverken naturhensyn eller klageadgang, men manglende juridisk rettidig omhu

Kenneth Andreasen og Bent Ole Gram Mortensen
Hhv. lektor i klima- og energiret og professor i miljø- og energiret, SDU

Hvor meget Energiklagenævnets hjemvisning har kostet i form af øgede omkostninger som følge af forsinkelser, kan vi kun gisne om. Da Energinet måtte gennem en lignende proces, da deres miljøtilladelse blev underkendt på grund af manglende undersøgelser af særligt beskyttede arter, skønnede Energinet selv, at merprisen ville blive 600 millioner kroner.

Manglende SVM er en juridisk udfordring
Den næste store udfordring for havvind kom så i starten af 2023, hvor åben dør-ordningen blev sat på pause, da den formodentlig var i strid med statsstøttereglerne i EU.

Åben dør-ordningens formål var at gøre det nemmere at få opført en række mindre kystnære parker. De mange ansøgninger, der kom, inden åben dør-ordningen i sommeren 2022 dels blev begrænset til 15 kilometer fra kysten, dels blev omfattet af en kommunal veto-ordning, inkluderede en række store parker både kystnært og langt ude på havet.

Der er i skrivende stund stadig stor usikkerhed omkring åben dør-ordningen, herunder om den skal fortsætte i en eller anden form fremover. Hele problemstillingen har jævnligt været dækket af Altinget.

Læs også

Fremover skal Nordsøen og Østersøen være hjemsted for de nye grønne kraftværker med energiøer, havvindmølleparker og direkte ledninger til land med muligvis både el og brint. Det vil fordre en række ændringer af love og bekendtgørelser, der kommer til at fastlægge rammerne for de kommende tilladelser.

Her bliver det vigtigt at huske på SMV-direktivets krav til en forudgående strategisk miljøvurdering (SMV) af planer og programmer, herunder af love og bekendtgørelser, der kommer til at fastlægge rammerne for de nye tilladelser, som kan komme til påvirke miljøet i havet.

EU-domstolen har i en række domme slået fast, at en manglende SMV kan medføre, at de efterfølgende tilladelser, der gives til projekter, er ugyldige.

Det vil være rettidigt juridisk omhu at fokusere på overholdelse af både internationale konventioner og EU-retten for at sikre en grøn omstilling

Kenneth Andreasen og Bent Ole Gram Mortensen
Hhv. lektor i klima- og energiret og professor i miljø- og energiret, SDU

Manglende strategisk miljøvurdering af de nuværende bestemmelser om tilladelsesprocessen i VE-lovens kapitel 3 om adgangen til at udnytte energi fra vand og vind på havet, lov om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen og senest elforsyningslovens nye bestemmelser om direkte linjer, kan derfor også blive en juridisk udfordring.

I strid med EU-retten
Senest har den tidligere transportminister Benny Engelbrecht (S) i en artikel i Børsen kommet frem med et ønske om at benytte anlægslove for at undtage borgernes og NGO’ers klageadgang over de kommende havvindmølleparker – en ”løsningsmodel”, der ofte har været anvendt i anlægslove, eksempelvis i forbindelse med energiøen og Lynetteholmen.

I forarbejderne til de pågældende anlægslove lægges der ikke skjul på, at ”afskæring af klageadgangen er fundet nødvendig af hensyn til projektets fremdrift samt grundet projektets særlige karakter”. Se herom i Altinget.

Heller ikke denne løsning er dog ligetil, idet både elmarkedsdirektivet og VE-direktivet (der er implementeret i dansk ret med elforsyningsloven og VE-loven) indeholder bestemmelser om en ret til udenretslig bilæggelse af tvister, samt adgang til enkle og tilgængelige procedurer for bilæggelse af tvister om tilladelsesprocesser og udstedelse af tilladelse til at bygge og drive anlæg for vedvarende energi, herunder hvor det er relevant, alternative tvistbilæggelsesmekanismer.

Derved vil en anlægslov for havvind, hvor den eneste klageadgang vil være et sagsanlæg ved domstolene, kunne være i strid med EU-retten og Aarhuskonventionen.

Derfor mener vi, at det vil være rettidigt juridisk omhu at fokusere på overholdelse af både internationale konventioner og EU-retten for at sikre en grøn omstilling under hensyn til alle de planetære kriser - og ikke kun klimakrisen. Ellers risikerer vi nye forsinkelser med dertilhørende ekstra omkostninger. Det er ingen tjent med.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bent Ole Gram Mortensen

Professor, Juridisk Institut, SDU, formand, Taksationsmyndigheden (vedvarende energi) Region Syddanmark, fhv. advokat
cand.jur. (Aarhus Uni. 1986), ph.d. (Aarhus Uni. 1998)

Benny Engelbrecht

MF (S)
folkeskole (Kildevældsskolen 1986)

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

0:000:00