KL afviser forslag om nyt råd: Vi kan selv beskytte kysterne

KOORDINATION: Efter at have overtaget ansvaret for beskyttelsen af de danske kyster har kommunerne brug for en række kystråd, som skal koordinere indsatsen. Det foreslår KTC. KL afviser behovet for nye arbejdsgrupper.

Foto: Liselotte Arentz Sørensen/Red Anholts Kyst
Klaus Ulrik MortensenHjalte T. H. Kragesteen

Der må jeg bare sige, at Søren Gais Kjeldsen er ude af trit med den politiske virkelighed. Vi ønsker jo ikke bare at skubbe vandet ind i nabokommunen.

Jørn Pedersen (V)
Formand, KL's Teknik- og Miljøudvalg
Fakta
Her er hovedpointerne i regeringens og kommunernes aftale om kystsikring:

  • Beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg samles hos kommunerne.
  • Kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse ændres, så der bliver øget mulighed for hård kystbeskyttelse uden kompenserende sandfodring på strækninger, der i forvejen er intensivt beskyttet med hård kystbeskyttelse.
  • Der udvikles en række vejledende standardiserede bidragsfordelingsmodeller til brug for kommunernes afgørelse om, hvilke ejere af fast ejendom der skal finansiere et konkret kystbeskyttelsesprojekt.
  • Derudover udarbejdes en vejledning om tekniske kystbeskyttelsesmetoder til kommuner og grundejere, bl.a. som følge af ændringen af kystbeskyttelsesloven.
  • Endvidere vil regeringen udarbejde en vejledning for byggeri, som opføres i kystnære områder. Vejledningen vil beskrive, hvilke forhold som bygherren bør overveje ved opførelsen af byggeri for at sikre sig mod vandstandsstigninger og stormflod.
  • Endelig er regeringen og KL enige om at drøfte medfinansieringsreglerne for kommunale klimaprojekter til håndtering af regnvand, når resultaterne af analyserne i forsyningsstrategien foreligger primo 2018.
  • Lovforslaget fremsættes i flere tempi, hvor første del vedrørende ændring af kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse fremsættes til efteråret.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Landets kommuner fik et stort ønske opfyldt, da økonomiaftalen med regeringen tidligere på måneden skaffede dem ansvaret for kystbeskyttelsen.

Aftalen var banebrydende i og med, at den åbner op for, at kommunerne fremover selv sidder med beslutningskompetencerne ved etablering af nye kystbeskyttelsesanlæg. Og da der samtidig lempes på en række fredningsbestemmelser, betyder det, at den politiske adgang til hurtigere at hårdere kystbeskyttelse er sikret.

Forventeligt var det derfor, at et kor af grønne stemmer straks var ude med kritik af aftalen.

Pas på ikke bare at flytte problemerne
Nu rejses der imidlertid bekymringer fra en mere uventet kant. Det drejer sig om formand for Kommunalteknisk Chefforening (KTC) Søren Gais Kjeldsen, som i et interview med Altinget maner til kommunal eftertanke.

”Jeg vil opfordre til, at kommunerne tænker i helheder, så man ikke bare flytter problemerne op og ned ad kysten. Det kunne være i form af nogle kystråd, som kan sikre koordinering mellem kommunerne,” siger han.

En sådan række kystråd kunne opbygges efter samme skabelon, som ligger til grund for 23 vandråd, der i dag koordinerer arbejdet med vandplanerne på tværs af kommunerne.

”Det er fint, at kommunerne har fået ansvaret, men det kræver god sammenhæng og koordinering mellem kommunerne,” siger Søren Gais Kjeldsen, der til daglig er direktør for miljø- og energiforvaltningen i Aalborg Kommune.

Undgå for meget hård kystsikring
Han kobler behovet for tværkommunal koordinering sammen med økonomiaftalens mulighed for, at der fremover kan etableres mere hård beskyttelse som diger og stenhøfder langs de danske kyster.

“Hvis vi laver alt for meget hård kystsikring, risikerer vi, at vi får skabt barrierer. Det skal vi også være meget opmærksomme på, så vi får sikret, at der fortsat er fri adgang langs kysterne,” siger KTC-formanden.

KTC ude af trit med virkeligheden
I KL har formand for teknik- og miljøudvalget Jørn Pedersen (V) imidlertid svært ved at se, at der skulle være behov for yderligere koordination.

“Der må jeg bare sige, at Søren Gais Kjeldsen er ude af trit med den politiske virkelighed. Vi ønsker jo ikke bare at skubbe vandet ind i nabokommunen. Det er derfor vi hele tiden har ment, at der skal en samlet plan fra staten på bordet,” siger han.

Jørn Pedersen, der også er borgmester i Kolding, mener, at det nu er op til at regeringen at give et nationalt bud på, hvordan kystsikringen skal gribes an. Men at kommunerne skal stå for udførelsen.

“Hvad de konkrete projekter angår, er det oplagt, at det er kommunerne, der har ansvaret for løsningerne. Og her vil man naturligvis tale sammen, når projekterne går på tværs af kommunegrænserne. Der er absolut ingen grund til at frygte, at vi skulle fare ud med granitblokke alle sammen,” siger han og fortsætter:

“Jeg er tryg ved, at det embedsværk, der trods alt er under KTC, kommer med nogle fornuftige og pragmatiske løsninger. Men der er ingen tvivl om, at vi fra politisk hold vil have løst kystbeskyttelsen. Vi læner os ikke bare tilbage og siger, at her skal naturen have lov at råde 100 procent.”

Altinget logoEnergi og Forsyning
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget energi og forsyning kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00