Plastindustrien efterlyser ensartede krav til kommunernes affaldshåndtering

DEBAT: Regeringens strategi for cirkulær økonomi lægger op til at ensarte affaldsindsamlingen i kommunerne. Plastindustrien håber på, at man går skridtet videre og stiller deciderede krav til kommunerne, skriver Christina Busk.

Af Christina Busk
Miljøpolitisk chef i Plastindustrien

For nylig lancerede regeringen sin ’Strategi for cirkulær økonomi’, der skal fremme en bæredygtig vækst, hvor både virksomheder, forbrugere og offentlige institutioner bliver inddraget. Overordnet set er der grund til at rose udspillet, som indeholder flere gode initiativer, der er til fordel for både miljøet og danske virksomheder.

Det absolut vigtigste forslag – set fra vores stol – er ambitionen om at skabe en mere ensartet indsamling af husholdningsaffald i kommunerne, da de mange nuværende ordninger af forskellig karakter betyder, at det blandt andet er svært at opnå en tilfredsstillende kvalitet i det indsamlede materiale.

Kort fortalt er det en kæmpe udfordring for den cirkulære økonomi, at de 98 kommuner i dag har mulighed for selv at vælge, hvordan de vil sortere de forskellige plasttyper, hvis da plast overhovedet bliver sorteret.

Strategien lægger op til, at der skal udarbejdes vejledninger om sorteringskriterier og indsamlingsordninger, men vi håber også, at man går skridtet videre og stiller deciderede krav til kommunerne. Det er ikke optimalt, når vi i et geografisk lille land som Danmark har alt for meget metodefrihed på det her område, hvis vi for alvor skal have mere cirkulær økonomi.

Nye grønne forretningsmodeller kan se dagens lys
Et andet spændende tiltag i strategien er initiativ nummer syv, som omhandler, at både virksomheder og offentlige institutioner skal være med til at trække markedet i retning af en mere cirkulær økonomi.

I den forbindelse vil jeg gerne opfordre til, at der også er åbenhed over for at hjælpe nye grønne forretningsmodeller på vej, som for eksempel indeholder tilbagetagningsordninger, hvorved vi får indarbejdet fokus på design og genanvendelsespotentiale i selve processerne i forhold til udbud og produktudvikling.

Det offentlige er en stor og relativt stabil indkøbsmuskel, der kan understøtte ovenstående løsninger, hvilket vil være til stor fordel for erhvervslivet.

Totaløkonomien i offentlige byggerier
I forlængelse heraf kommer strategiens initiativ otte, som indeholder ønsket om et stigende fokus på totaløkonomien i offentlige indkøb for eksempel vedrørende byggeri. Der er ingen tvivl om, at korrekt anvendte livscyklusberegninger er et vigtigt designværktøj til at drive innovationen i byggeriet.

Det er dog vigtigt at huske på, at livscyklusanalyser, der både tager hensyn til miljø, arbejdsmiljø og driftsøkonomi, kræver et solidt datagrundlag for at blive retvisende. Derfor er det hensigtsmæssigt, hvis man i den sammenhæng anvender en standardiseret europæisk tilgang.

Ligeledes bør man sikre, at markedsadgangen for mindre leverandører og nye produkter ikke besværliggøres unødigt ved en omkostningstung proces med at tilvejebringe data til livscyklusanalyserne.

I Plastindustrien glæder vi også til at følge den videre politiske proces frem mod en egentlig aftale, der forhåbentlig medfører både grønne og økonomiske gevinster.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Det er dybt nødvendigt med en ny affaldsstruktur Dansk Erhverv: Det er dybt nødvendigt med en ny affaldsstruktur Næste artikel Affaldsindustrien: Virkeligheden bevæger sig væk fra regeringens affaldsmål Affaldsindustrien: Virkeligheden bevæger sig væk fra regeringens affaldsmål