Bjarne Laustsen
 svarer 
Lars Aagaard Møller

Hvordan vil ministeren sikre, at elnettet kan understøtte, at alle danskere kan installere en varmepumpe og købe elbil, uanset hvor i landet de bor?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, Spørgsmål 209

Hvordan vil ministeren sikre, at elnettet kan understøtte, at alle danskere kan installere en varmepumpe og købe elbil, uanset hvor i landet de bor? Og hvordan vil ministeren sikre den nødvendige koordination mellem aktørerne på elnettet, f.eks. lokale og regionale netvirksomheder?

Svar fra onsdag den 14. februar 2024

Alle danskere, lige meget hvor i landet de bor, skal have adgang til grøn energi. Den grønne energi kan bl.a. bidrage til at omstille vejtransporten og varmesektoren.

Denne elektrificering stiller store krav til fremtidens elinfrastruktur.

Energinet har ansvar for at udbygge transmissionsnettet. Som et centralt element i Energinets investeringsgrundlag udarbejder Energinet en langsigtet udviklingsplan (LUP). Den indeholder et overblik over, hvor der kan være behov for udbygninger og forstærkninger i transmissionsnettet for at imødekomme de behov og målsætninger, der er givet med Analyseforudsætninger til Energinet og i dialogen med interessenter. Endvidere er Energinet forpligtet til at tilsluttet alle, der ønsker tilslutning på transmissionsniveau, såfremt det er rette niveau for tilslutning, som vurderes i samarbejde med netvirksomheder. Hermed har markedet en betydelig indflydelse på, hvornår og hvordan forbrug og produktion skal udvikle sig. LUP’en omfatter bl.a. en behovsanalyse, der angiver, hvor det eksisterende elnet ikke er tilstrækkeligt udbygget til at håndtere det forventede behov for at transportere strøm mellem produktionsanlæg, udlandsforbindelser og forbrugssteder. Energinets behovsanalyser for LUP24 blev udgivet 12. december 2023.

Udarbejdelse af LUP’ens lokale prognoser sker bl.a. i dialog med de lokale netvirksomheder og kommuner, der kender de lokale forhold. Aktuelt er Energinet i gang med at udarbejde LUP24, som forventes at blive udgivet i 2024.

Energinet har igangsat en række initiativer i forhold til at få en grundigere dialog og et bedre datagrundlag omkring udviklingen. F.eks. har Energinet påbegyndt dialog med en række kommuner mhp. at få kvalificeret planlægningen. Dette skal sikre, at Energinet udbygger efter behov og efter den samfundsøkonomisk mest optimale løsning.

Netvirksomhederne, som bl.a. tilslutter varmepumper og ladestandere til elbiler til distributionsnettet, skal hvert andet år udarbejde og indsende netudviklingsplaner til Energistyrelsen baseret på behovsanalyser med et 10-årigt sigte for udbygningen af distributionsnettet. Her forsøger netvirksomheder ligeledes af kvalificere planlægningen via dialog med omverdenen og løbende tilslutningsanmodninger. Planerne sikrer transparens og indblik for forbrugere og producenter i den forventede netudbygning.

Planerne offentliggøres på Forsyningstilsynets hjemmeside.

De seneste planer er offentliggjort i december 2022, og næste runde af planer offentliggøres i januar 2025.

Ved udarbejdelse af netudviklingsplanerne skal netvirksomhederne samarbejde med Energinet mhp. på koordinering af netudbygning.

Det er afgørende, at alle aktører samarbejder om en strategisk planlægning både lokalt og nationalt. Hertil skal der være de fornødne økonomiske rammer og med Stemmeaftalen om effektiv og fremtidssikret elinfrastruktur til understøttelse af den grønne omstilling og elektrificeringen fra juni 2021 blev det derfor besluttet, at der skal udvikles nye elektrificeringstillæg. Tillæggene skal sikre, at netvirksomhederne, der ejer og driver eldistributionsnettet, har den nødvendige økonomi til at håndtere den øgede belastning i eldistributionsnettet som følge af den grønne omstilling hos elforbrugerne. Det er min forventning, at vi kan præsentere en samlet model for elektrificeringstillægget for aftalekredsen i 2. kvartal af 2024.

Derudover har regeringen nedsat en national energikrisestab, NEKST, der skal øge tempoet i den grønne omstilling. NEKST-arbejdsgruppen Hurtigere udbygning af elnettet skal bl.a. komme med konkrete anbefalinger, der kan strømline og afkorte processerne for netudbygning i hele forløbet fra behovsafdækning til idriftsættelse samt styrke samspillet mellem netvirksomhederne og erhvervsliv, VE-opstillere, lokalsamfund og myndigheder med henblik på at undgå forsinkelser og skabe transparens om udbygning.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00