Debat

Connie Hedegaard og borgmester: Vi skal have et klimamål for offentlige indkøb

DEBAT: Der er et stort uudnyttet klimapotentiale i at anvende den offentlige indkøbsmuskel på mere end 300 milliarder kroner, men i øjeblikket mangler der fælles mål, som kan fremme klimavenlige indkøb, skriver Connie Hedegaard og Steen Christiansen.

Det offentlige Danmarks indkøb på transportområdet skal bidrage til klimaindsatsen, skriver Connie Hedegaard og Steen Christiansen.
Det offentlige Danmarks indkøb på transportområdet skal bidrage til klimaindsatsen, skriver Connie Hedegaard og Steen Christiansen. Foto: Dennis Lehmann/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Connie Hedegaard og Steen Christiansen
Hhv. bestyrelsesformand i Concito & formand for Gate 21’s bestyrelse og borgmester i Albertslund Kommune

Staten skal afsætte midler til innovative indkøb i kommuner og regioner. 

Connie Hedegaard og Steen Christiansen, Hhv. Bestyrelsesformand i Concito & borgmester i Albertslund Kommune og formand for Gate 21’s bestyrelse

Det offentlige Danmark køber ind i stor stil, men der mangler fælles mål for indkøbene, der kan bidrage til klimaindsatsen og skabe rammerne for grøn innovation hos leverandører til det offentlige.

Det globale klimaaftryk fra danske offentlige indkøb svarer til cirka 20 millioner ton CO2 om året. Til sammenligning er Danmarks samlede territoriale udledning godt 50 millioner ton CO2.

Hos Region Midtjylland viser klimaregnskabet for eksempel, at cirka 70 procent af regionens samlede klimabelastning stammer fra indkøb af varer og serviceydelser. Procenttallet ville være endnu højere, hvis indkøb relateret til byggeri også var inkluderet.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Det er derfor helt centralt at sætte ind i forhold til indkøb, hvis kommuner og regioner skal minimere den reelle klimabelastning – nationalt eller globalt. Så hvorfor er der i dag ingen fælles mål om, at den offentlige sektors indkøb skal bidrage til en reduktion i udledningen af drivhusgasser?

Uudnyttet potentiale
Fælles og konkrete mål for offentlige indkøb kan både understøtte målsætningen om en reduktion på 70 procent af drivhusgasser inden for Danmarks grænser og vil samtidig bidrage til at sænke det globale aftryk, som vores efterspørgsel af varer og tjenesteydelser uden for landets grænser medfører. Begge dele er centrale i den kommende klimahandlingsplan, som er under politisk behandling.

Flere af regeringens klimapartnerskaber siger det. Klimarådet fremhæver det, og regeringen tydeliggør det i sit forståelsespapir. Alle er enige om, at der er et stort uudnyttet potentiale i at anvende den offentlige indkøbsmuskel på mere end 300 milliarder kroner til at nå klimamålet og til at efterspørge cirkulære løsninger og skabe mindre affald. Men hvordan skal det ske i praksis?

Concito og Gate 21 har tre konkrete forslag:
1) Det offentlige Danmark bør udvikle en fælles vision for indkøb og fastsætte specifikke mål inden for udvalgte sektorer. Den fælles vision kunne lyde på, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser fra de offentlige indkøb med mindst 3,33 procent årligt frem mod 2050.

Det vil være i overensstemmelse med Parisaftalen. I Holland har man for eksempel formuleret en vision om årligt at reducere klimabelastningen fra indkøb med en million ton CO2, blandt andet ved cirkulære kriterier og et lavere ressourceaftryk.

Det samlede mål bør suppleres af specifikke mål inden for de sektorer, der står for størstedelen af klimabelastningen, herunder byggeri, transport og fødevarer. Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner følger ved de årlige økonomiforhandlinger op på reduktionen i udledningen fra kommuner og regioners indkøb og de igangsatte tiltag.

2) Klimaeffekter skal måles. For at synliggøre klimabelastningen fra indkøb og effekter af tiltag relateret hertil, er der behov for en konsekvent måling på dette område, for eksempel som en del af klimaplanerne.

Der bør for eksempel udvikles et værktøj til at beregne kommunens klimaaftryk, både inden og uden for kommunens territorium, hvilket ligger i tråd med Klimarådets anbefalinger.

Det kan for eksempel ske ved, at kommunernes energi- og CO2-beregner bliver udvidet med et modul, hvor indkøb måles i forhold til klimapåvirkning.

3) Staten skal afsætte midler til innovative indkøb i kommuner og regioner. Der er brug for, at kommuner og regioner får et innovationsrum til at afprøve og opbygge erfaringer med innovationsvenlige metoder før og under udbud.

Hvis vi skal transformere måden, som det offentlige Danmark indkøber på i dag, er det ikke er nok at skrue lidt op for de grønne krav i udbudsprocessen. Der kan være behov for helt andre løsninger, hvor markedet i langt højere grad inddrages i udviklingen af løsningerne.

Det er centralt at indgå i offentlig-private samarbejder inden udbuddet, hvor samarbejdspartnerne får mulighed for at teste og demonstrere nye løsninger med brugerne.

Læs også

Fra gode erfaringer til reel omstilling
Concito og Gate 21 arbejder i Partnerskab for Cirkulære Kommuner sammen med Region Hovedstaden og en række kommuner for at skubbe på udviklingen til et ressourceeffektivt samfund.

Blandt andet gennem øget offentlig efterspørgsel efter cirkulære løsninger, der øger genbrug og genanvendelse og dermed bidrager til lavere ressourcebelastning. I den forbindelse er en række centrale aktører hos kommuner, regioner og affaldsselskaber gået sammen i et Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner.  

I Partnerskab for Cirkulære Kommuner arbejder Region Hovedstaden og Københavns Kommune målrettet for at udvikle et roadmap, der kortlægger vejen til et cirkulært offentligt indkøb af tekstiler. Målet er at forlænge levetiden for de mange ton tekstiler, der i dag ender på forbrændingen.

Et andet eksempel på, hvordan nytænkning af offentlige indkøb kan bidrage positivt til klimaregnskabet, er samarbejdet mellem Københavns Kommune og Oslo. Som de første i verden er de to byer gået sammen om et fælles indkøb af klimavenlige arbejdsmaskiner for at nedsætte udledningen af CO2 og skadelige partikler. 

Arbejdet er altså i fuld gang flere steder, men manglende rammebetingelser, værktøjer og håndtag at skrue på gør, at vi stadig kun ser en række gode eksempler og ikke en reel omstilling af offentlige indkøb.

Der vil fortsat være behov for pilotprojekter og forsøgsordninger, som for eksempel en innovationspulje, der kan styrke offentlige indkøbere og sikre ressourcer til markedsdialogen. Men der mangler en klar retning, mål og redskaber, der for alvor kan gøre det offentlige forbrug mere klimavenligt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Connie Hedegaard

Formand, Concito & KR Foundation, OECD’s Round Table for Sustainable Development
cand.mag. i historie og litteraturvidenskab (Københavns Uni. 1991)

Steen Christiansen

Borgmester (S), Albertslund Kommune
lærer (Blaagaard Statsseminarium)