Morten Messerschmidt
 svarer 
Lars Aagaard Møller

Hvad er de direkte og indirekte udgifter til vedvarende energi?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, Spørgsmål 348

Vil ministeren oplyse, hvad de direkte og indirekte udgifter til vedvarende energi (VE), herunder vindkraft, solenergi, vandkraft, havenergi, geotermisk energi, biomasse og biobrændstoffer, har været siden 2000, og hvad udgifterne forventes at være frem til 2035?

Svar fra mandag den 15. april 2024

Jeg har bedt Energistyrelsen redegøre for den direkte og indirekte støtte til vedvedvarende energi både bagud i tid samt fremadrettet. De har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig.

”Der gives direkte støtte til en række energiformer i Danmark, primært vedvarende energi. I tabel 1 og 2 nedenfor er angivet samtlige lovbundne, realiserede udbetalinger til vedvarende energiproduktion, hvor der gives pristillæg til produktion af el og gas siden 2001, hvor større dele tidligere har været finansieret over PSO-tariffen, men nu finansieres fuldt ud over finansloven.

Den seneste fremskrivning af de fremtidige forventede støtteudgifter til produktion er udarbejdet i forbindelse med ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2024 og vist i tabel 3 nedenfor.

Der gives ikke noget direkte støtte til hverken geotermi eller biobrændstoffer.

I tillæg til den direkte støtte forekommer også indirekte støtte. Dette primært i form af afgiftsfordele. I Danmark er der bl.a. afgiftsfritagelse på al biobrændsel, både til fjernvarmeproduktion og privat forbrug, samt afgiftslempelser på brændsler til anvendelse i procesindustrien. Eksisterende havvind bliver tildelt indirekte støtte i form af forbrugerbetalt ilandføring og nettilslutning. Også nettoafregning af elproduktion fra husstandsvindmøller og solceller er en indirekte støtte, som husstande kan modtage. Herudover er visse anvendelser af fossil energi lempet eller helt undtaget afgift, fx energi til landbrug og gartnerier, til mineralogiske og metallurgiske processer, og til olie-gasindvinding i Nordsøen.

Aktuelt er der ikke grundlag for at opgøre omfanget af den indirekte støtte til forskellige energiformer, idet der bl.a. ikke foreligger en tydelig definition af, hvordan indirekte støtte defineres.”

0:000:00