Ingen besparelser, ingen betaling: Sådan tjener konsulentfirmaer penge på at finde billigere løsninger

DOKUMENTATION: Forstå kontrakter, der kun giver konsulentfirmaer honorar, hvis de finder besparelser. Og hvor kommuner skriver under på "loyalt" at følge konsulenternes anbefalinger. 

I betaler kun, hvis vi finder besparelser.

Det er det bærende betalingsprincip i 16 af de i alt 24 kontrakter mellem landets kommuner og de to private konsulentvirksomheder Trancit og Brorson Consult, som Altinget indtil nu har fået aktindsigt i.

Det såkaldte no cure no pay-princip bruges forskelligt af de to konsulentvirksomheder. Grundlæggende betyder det, at finder konsulenterne ikke besparelser til kommunerne, så skal kommunerne til gengæld heller ikke have penge op af lommen.

I kontrakter med Trancit kan virksomheden begynde at fakturere timer for sit arbejde til en timepris på typisk 1.500 kroner, hvis de sikrer kommunen en besparelse.

Den samlede betaling kan dog ikke overstige kommunens opnåede besparelse. Så jo større besparelser, jo flere timer vil der kunne faktureres.

Disse kontrakter har Trancit eksempelvis indgået med Nordfyns, Hedensted, Holstebro og Allerød Kommune.

Kommuner skal "loyalt" følge anbefalinger

I kontrakter med Brorson Consult er betalingsstrukturen en smule anderledes. Her kræver konsulenterne at få udbetalt mellem 10 og 15 procent af den årlige besparelse, der opnås i de enkelte sager.

Den slags kontrakter er blandt andet indgået med Silkeborg, Tårnby, Favrskov og Vejle Kommune.

I flere af kontrakterne er betalingsmodellen forklaret med følgende type eksempel: Konsulentfirmaet hyres ind til at se på 36 sager for kommunen. Hvis firmaet finder besparelser for kommunen på 2,1 millioner ved at lave nye betalingsaftaler med de bosteder eller flytte borgerne til et billigere tilbud, belønnes konsulentfirmaet med 10 procent af den årlige besparelse for kommunen. I dette eksempel altså 210.000 kroner.

I andre kommuner er konsulentfirmaerne hyret ind enten til en fast timepris eller ved et samlet honorar, uanset konsulenternes timeforbrug.

Kontrakterne mellem kommunen og konsulenterne giver også et nærmere indblik i, hvordan parterne er blevet enige om at forstå samarbejdet.

Klassisk for Trancit-kontrakterne er, at kommunen skriver under på, at hvis "samarbejdet skal være resultatgivende for kommunen, forudsætter det, at kommunen loyalt følger Trancits anbefalinger og er villig til at foretage de nødvendige/anbefalede tiltag."

Samtidig understreges det dog, at kommunen aldrig kan blive forpligtet til at følge firmaets anbefalinger.

Fokus på botilbud, bostøtte og udredninger

Trancit hyres af kommunerne til at se på en række sager med borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der opholder sig på midlertidige eller mere permanente botilbud. Det drejer sig altså om borgere inden for psykiatri- og handicapområdet, der er knyttet til servicelovens § 85, 107 og 108 samt almenboliglovens § 105.

I kontrakterne uddybes det, hvordan konsulentfirmaets medarbejdere indgår i et tæt samarbejde med de kommunale sagsbehandlere. Det sker blandt andet gennem "sidemandsoplæring".

Ofte laver konsulenterne også en faglig, økonomisk og juridisk gennemgang af de sager, de er hyret ind til at se på med henblik på at komme med forslag til, hvilke beslutninger kommunen bør træffe i de enkelte sager.

Derudover hjælper konsulenterne også kommunen med "kvalificering og effektivisering af sagsbehandlingen," fremgår det af kontrakterne. Det sker blandt ved andet ved at bistå kommunen i forhandlingerne om takstniveauer for borgerne.

"Hensigten med samarbejdet er, at kommunen skal opnå en økonomisk besparelse, højne det faglige niveau samt tilpasse serviceniveauet i overensstemmelse med gældende praksis," lyder det i kontrakten mellem Trancit og Rebild Kommune.

Gode råd om handleplaner og betalingsaftaler

Det andet firma – Brorson Consult – hyres i overvejende grad til at se på et specifikt antal enkeltsager med fokus på samme paragraffer i serviceloven. Antallet af sager varierer fra en enkeltstående kontrakt på gennemgang af tre sager i Rebild Kommune til gennemgang af 344 sager, fordelt på to kontrakter, i Silkeborg Kommune.

Klassisk for Brorsonkontrakterne er, at det udpensles, hvordan konsulentfirmaet giver anbefalinger til myndighedens – altså kommunens – beslutning.

"Der gives således konsulentbistand til den samlede proces, herunder også færdiggørelse af forhandling med enten indgåelse af ny betalingsaftale eller ved myndighedsbeslutning om at afslutte forhandlingen uden ændring af indsats eller takst," lyder det eksempelvis i en af kontrakterne.

En vigtigt redskab i sagsbehandlingsarbejdet er udredninger af borgernes støttebehov efter den såkaldte voksenudredningsmetode (VUM).

I en kontrakt mellem Silkeborg og Brorson Consult fremhæver konsulenterne blandt andet, hvordan de kan give sagsbehandlerne gode råd om, hvad der "med fordel kan være fokus på," sådan at udredningen "i højere grad underbygger" en forhandling om ændringer af takst eller tilbud for en borger.

I Køge Kommune er Brorson Consult hyret ind fra sommeren 2019 til gennemgang af 12 borgersager.

Her er det udpenslet, hvordan konsulenterne skal hjælpe kommunens sagsbehandlere i forhandlingsmøder og udøve sparring til færdiggørelse af eksempelvis betalingsaftaler og handleplaner for borgerne.

Sådan gjorde man i Silkeborg og Billund

I Silkeborg Kommune kan vi komme et spadestik dybere i konsulentfirmaets Brorson Consults arbejde.

Her har vi fået aktindsigt i et resume af de første 20 anbefalinger, som konsulentfirmaet har foretaget i 2018 og et resumé af de ændringer, myndigheden herefter har gennemført i de samme sager.

Af de 20 borgersager har konsulentfirmaet fundet potentiale for besparelser i 14. I fire sager mangler der information til at kunne opgøre et potentiale, og i de sidste to hjælper konsulenterne med at undgå en takststigning.

Kommunen følger dog ikke forslagene fra konsulenterne i alle tilfælde. Og ikke alle sager er endeligt afsluttet i det notat, kommunen har lavet om sagerne.

I et eksempel fra Silkeborg vurderer Brorson Consult, at der kan spares næsten 700.000 årligt ved at flytte en borger med behandlingsdom til egen bolig.

"X har tidligere boet i egen bolig, men til forskel fra da er X nu stabil i sin medicinering samt følger det ambulante forløb i henhold til dom," argumenterer konsulenterne blandt andet for.

Kommunens afgørelse bliver i første omgang at udarbejde en ny VUM på baggrund af konsulenternes anbefaling, og taksten fastholdes, indtil den nye VUM foreligger, og sagen efterfølgende skal genvurderes af kommunen.

Lad os sende borgeren videre til ny kommune

I Trancits samarbejde med Billund Kommune er der et eksempel på, at konsulentfirmaet både agerer som rådgiver og udfører i en sag. Her anbefaler konsulenterne, at virksomheden selv overtager rollen som leverandør i sagen.

"Trancit (…) tager sagen som akutsag (…) Trancit lejer trailer og flytter alle borgers ting dags dato til midlertidig lejlighed i Skanderborg."

Forventningen lyder på en økonomisk besparelse i sagen på 30.000 kroner de første tre måneder stigende til 50.000 efter syv måneder.

Plus en antydning af, at kommunen på denne måde måske helt kan slippe af med sin betalingsforpligtelse for borgeren.

"Borger kan måske på sigt overgå til anden kommune, såfremt støttebehovet reduceres."

,

Forrige artikel KORT: Her er de kommuner, der bruger konsulenter til at finde besparelser på handicapområdet KORT: Her er de kommuner, der bruger konsulenter til at finde besparelser på handicapområdet Næste artikel Minister igangsætter undersøgelse af kommuners kontrakter med konsulenter Minister igangsætter undersøgelse af kommuners kontrakter med konsulenter
Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

KØF: Formanden for Det Økonomiske Råd, professor Carl-Johan Dalgaard, forventer ikke, at en kommende velfærdslov vil gøre nogen større forskel for udviklingen af de offentlige udgifter. Men detaljerne kan få konsekvenser lokalt.