KL og Dansk Affaldsforening: Dansk skrald skal håndteres bedre i fællesskab

DEBAT: Hvis affaldsektoren skal indfri EU's ambitiøse målsætninger for 2035, skal der gang i den cirkulære økonomi. KL og Dansk Affaldsforening har lanceret et nyt udspil for at nå i mål, skriver Jacob Bjerregaard og Mads Jakobsen.

Af Jacob Bjerregaard (S) og Mads Jakobsen
Formand i KL’s Miljø- og forsyningsudvalg og formand i Dansk Affaldsforening

Danmark skal genanvende 65 procent af affaldet fra husholdningerne og lignende erhvervsaffald i servicesektoren i 2035. Kommuner og kommunale affaldsselskaber ønsker at hjælpe det nye Folketing med at sætte fart på den cirkulære økonomi og realisere målsætningerne.

Vi er godt på vej. Fem millioner borgere kan sortere plast derhjemme med udgangen af 2019, alle kan sortere madaffald fra 2023, og genbrugspladserne er så populære, at de største har lige så mange besøgende som store danske turistattraktioner.

Kommunerne løfter det ansvar, de fik med ressourcestrategien "Danmark uden affald" i 2014, og sikrer, at Danmark når de EU-mål for genanvendelse af affald, som vi skal. På seks år har kommuner og affaldsselskaber løftet genanvendelse med 11 procentpoint – fra 37 procent i 2011 til 48 procent i 2016, som er de seneste tal.

En ny vej frem
De nye EU-mål er meget ambitiøse og vil kræve en stor indsats fra alle aktører – i flere sektorer, på tværs af offentlig og privat og af borgerne. Derfor har KL og Dansk Affaldsforening lanceret et nyt udspil kaldet "Vores affald, Danmarks ressourcer", som et indspil til den nationale affaldsplan og en afklaring af sektorens organisering, der har været uafklaret, siden V-regeringen fremlagde sin forsyningsstrategi i 2016. Vi har behov for gode og sikre rammer.

Markedet er en vigtig medspiller – faktisk går størstedelen af de penge, borgerne betaler i affaldsgebyr, til private virksomheder. Men markedet løfter ikke ansvaret alene. De økonomiske incitamenter vender desværre den tunge ende nedad.

Markederne er umodne, og nye ressourcer er (for) billige. Selv efter affaldet er indsamlet og sorteret, betaler kommunerne penge for at afsætte det til genanvendelse – til virksomhederne og til negative internationale markedspriser.

Kommuner og kommunale affaldsselskaber tager ansvaret for affaldet – også, hvor det ikke kan betale sig. Vi tager ansvaret for helheden. Vi ønsker en vej frem, der er baseret på samarbejde. Konkret indeholder vores udspil flere konkrete forslag og initiativer, der kan bringe os fremad. Særligt tre forslag er centrale.

Enklere og bedre affaldssortering i hele Danmark
Kommunerne og de kommunale affaldsselskaber vil gøre det lettere at sortere affald.

Derfor foreslår vi, at de fælles nationale piktogrammer og sorteringskriterier for husholdningslignende affald skal ud i hele landet fra 2025 – hos borgerne og på genbrugspladserne, men også i det offentlige rum og på arbejdspladser, stadioner, storcentre og andre steder, vi færdes.

Emballagerne mærkes med piktogrammerne, så borgere, medarbejdere og så videre kan se, hvilken spand de skal i. Vi ønsker i samarbejde med staten og producenter at etablere en fælles national kommunikationsplatform, der kan understøtte arbejdet. 

Fjern muren mellem husholdnings- og erhvervsaffald
Når vi sorterer husholdningsaffald og det erhvervsaffald, der ligner, på samme måde, giver det ikke mening at opdele indsamlingen, som man gør i dag. Mange – særligt små virksomheder – får i dag ikke sorteret godt nok, og derfor går store mængder til energiudnyttelse.

Derfor bør Folketinget fjerne muren mellem husholdningsaffald og erhvervsaffald og give virksomhederne frit valg til de kommunale indsamlingsordninger til nonprofitprisen. På den måde vil det blive nemmere og billigere at sortere, og der vil være kortere vej til at opnå EU-målene, der både gælder borgernes og servicesektorens affald.

Styrk mulighederne for offentlig-privat samarbejde og selskaber
Når affaldet er samme kvalitet og indsamlet i de samme affaldsbiler, giver det også mening at sende det til det samme anlæg. Her bør vi skele til Tyskland, hvor offentlige-private partnerskaber og selskaber er almindelige.

Danmark bør åbne for de samme muligheder, så vi kan holde snor i miljøeffekter og samtidig skabe nye arbejdspladser og understøtte nye teknologier i Danmark. I første omgang kan det ske med et forsøgsprojekt, hvor der etableres et offentligt-privat selskab med ansvar for etablering og drift af et affaldsanlæg.

Når kommunerne har ansvaret for at løse opgaven og nå miljømålene, skal de også have redskaberne til at forfølge dem. At ret og pligt skal følges ad er et sundt princip, der er værd at holde fast i. Derfor bør kommunerne fortsat kunne etablere og drive anlæg, effektivisering og udvikling – i samarbejde med virksomhederne og inden for rammerne af producentansvar.

Vi har stemplet fuldt og helt ind på den cirkulære økonomi, men vi når ikke langt uden gennemgribende at omstille, hvordan vi designer, producerer og forbruger varer. Det bør være hovedgrebet for Folketinget, EU og andre – ikke kun, fordi det er her, potentialet er størst, men også, fordi det gør genanvendelse nemmere, billigere og bedre.

I dag bliver produkter og emballager stadig mere komplekse, og mange er ikke designet til genbrug og genanvendelse. Miljøfremmede stoffer og anden skadelig kemi florerer også fortsat. Fortidens synder i form af blandt andet PCB, asbest med videre ser vi også i vores containere.

Cirkulær økonomi
Her står vores affaldsenergi som kritisk infrastruktur og bindeleddet mellem den cirkulære økonomi og et grønt energisystem. Anlæggene sørger for, at materialestrømmene holdes rene i den cirkulære økonomi og sikrer samtidig en bund i fremtidens grønne energisystem, hvor vi skal udnytte og balancere mere sol, vind og andre fluktuerende energikilder og bruge markant mindre biomasse.

Affaldssektoren har brug for intelligente svar og løsninger, der virker i en kompleks virkelighed med mange hensyn. Kommuner og kommunale affaldsselskaber med folkevalgte bestyrelser og demokratisk ejerskab sikrer forankring og opbakning lokalt fra borgere og virksomheder – i alle hjørner af Danmark.

Det er en styrke og et effektivt redskab, vi bør bruge til at nå vores ambitioner og mål for den cirkulære økonomi. Vi håber, at vores forslag er begyndelsen på et frugtbart og løsningsorienteret samarbejde med Folketinget.

Forrige artikel Cepos: Jo flere medlemmer af Folkekirken, desto bedre drift af kommunen Cepos: Jo flere medlemmer af Folkekirken, desto bedre drift af kommunen Næste artikel BUPL: En ambitiøs børneplan starter med et stop for nye nedskæringer BUPL: En ambitiøs børneplan starter med et stop for nye nedskæringer