KL: Sådan bliver Danmark bedre til at genanvende plastikaffald

DEBAT: Kommunerne vil gerne fortsætte med at bidrage til at genanvende plastikaffald, men det kræver, at indsatsen skal fokuseres og forbedres, eksempelvis gennem fælles indsatser med virksomheder og borgere i partnerskaber.

Af Jørn Pedersen
Formand, KL’s teknik og miljøudvalg

Plast er et fantastisk materiale i mange sammenhænge, og vi ville ikke have den velfærd, vi har i dag, uden plastprodukter.

Men der er stigende miljøproblemer med plastaffald. Nogle forudser ligefrem, at der i 2050 vil være mere plastaffald i havene, end der er fisk.

Det giver anledning til bekymring og behov for en mangesidet koordineret indsats på hele kloden.

Det er væsentligt at forstå, også for fremadrettet at kunne øge genanvendelsen, at plast ikke bare er plast, men består af mange forskellige plasttyper.

Plastprodukter er ofte sammensatte produkter med flere typer materialer, hvilket kan komplicere genanvendelsen.

Skal vi i Danmark og resten af verden blive bedre til at genanvende plastikaffald og skabe et velfungerende marked for genanvendt plast, kræver det indsatser i alle led i værdikæderne, samt at de gældende regler understøtter målene.

Kommunerne vil gerne bidrage hertil, og det gør vi allerede. Men indsatsen skal fokuseres og forbedres – og gerne gennem fælles indsatser med kommuner, virksomheder og borgere i partnerskaber.

Tænk kommunerne med
Med EU’s nye plaststrategi følger en række hovedmål for 2030. Blandt andet skal plastemballager inden 2030 designes, så de kan genbruges eller let genanvendes.

Og i 2030 skal mindst 50 procent af alt plastaffald genanvendes. Strategien sætter også fokus på at stoppe forurening med plastikaffald.

Det bliver spændende at se indholdet i regeringens kommende plaststrategi, herunder kommunernes rolle. Mit råd er at tænke kommunerne med i indsatsen som en central spiller.

Set med kommunale briller ligger den kommende indsats særligt i indsamlings-, forbehandlings og afsætningsleddet som én indsats.

En anden indsats er at indkøbe og efterspørge nye, intelligente og ressourceeffektive produkter.

Det kan både minimere plastforbruget, og sikre at plastprodukter efter endt brug kan sendes til genanvendelse, og medvirke til at affaldsmængden af plastaffald falder.

Regler bør understøtte genanvendelse 
Kommunerne har i arbejdet med ”Ressourcestrategi I – Danmark uden affald” gjort en stor indsats.

Det sker ved at etablere indsamlingsordninger for affald hos borgerne, der blandt andet understøtter, at plastaffaldet efterfølgende sendes til sorteringsanlæg med henblik på genanvendelse.

I dag har 45 kommuner opstillet beholdere til plast ved alle parcelhuse, og 11 kommuner tilbyder at hente plasten i poser typisk i forbindelse med en storskraldsordning.

I etageboliger indsamles plastaffald i 56 kommuner i beholdere opstillet i bebyggelserne - og i 7 kommuner i sække.

Den udvikling vil forventeligt fortsætte i årene fremover. Det vil her være hensigtsmæssigt at få indsamlet det husholdningslignende plastaffald fra husholdninger og erhverv i én strøm, så vi kan behandle det sammen.

Det vil være en både samfundsøkonomisk og miljømæssig god løsning.

Men vi kan konstatere, at det ikke er konkurrencedygtigt at sende plastaffaldet til genanvendelse.

Det er i dag reelt set dyrere for kommunerne at sende plastaffald til genanvendelse end til energiudnyttelse. Derfor bør vi se på, om reglerne i højere grad kan understøtte, at plastaffald sendes til genanvendelse.

Store udfordringer venter
De nyligt vedtagne EU-mål for genanvendelse af affald vil fremme en mere cirkulær økonomi i Europa og vil få indflydelse på indsatsen i Danmark og i kommunerne.

Fra 2025 bliver det for eksempel obligatorisk at have producentansvar på emballager, og vi skal genanvende 55 procent af husholdningsaffaldet. Det er store udfordringer.

Jeg har også noteret mig, at der pågår diskussioner om at udbygge pantordningen til flere plastflasker og øge afgifterne på visse plastprodukter.

Det kan være gode idéer, da det umiddelbart vil fremme genbrug, spare på vores knappe ressourcer som olie og mineraler - og gavne miljøet.

Afgifter på for eksempel plastikposer vil styrke efterspørgslen efter genanvendte materialer.

Endelig er der overvejelser om miljøproblematikker i forbindelse med kunstgræsbaner. Som jeg indledte min artikel: Indsatsen er mangesidig og kompleks, og i kommunerne spiller vi gerne med.

Forrige artikel Jyske borgmestre i opråb til Christiansborg: Et samlet og fair udligningssystem, tak! Jyske borgmestre i opråb til Christiansborg: Et samlet og fair udligningssystem, tak! Næste artikel Kommunaldirektør: I Skanderborg får byrådet mere indflydelse på egen politik Kommunaldirektør: I Skanderborg får byrådet mere indflydelse på egen politik
Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

KØF: Formanden for Det Økonomiske Råd, professor Carl-Johan Dalgaard, forventer ikke, at en kommende velfærdslov vil gøre nogen større forskel for udviklingen af de offentlige udgifter. Men detaljerne kan få konsekvenser lokalt.