Overblik: Her er de vigtigste elementer i den grønne delaftale om finansloven

Lørdag blev regeringen og en række partier enige om en grøn delaftale om finansloven. Få overblik over de vigtigste elementer her.

Finansminister Nicolai Wammen (S) kunne sammen med klimaminister Dan Jørgensen (S) og partierne Enhedslisten, Radikale, SF, Alternativet og Kristendemokraterne præsentere en delaftale om finansloven med grønne initiativer lørdag. 
Finansminister Nicolai Wammen (S) kunne sammen med klimaminister Dan Jørgensen (S) og partierne Enhedslisten, Radikale, SF, Alternativet og Kristendemokraterne præsentere en delaftale om finansloven med grønne initiativer lørdag. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix
Andreas Arp

Der kommer mere havvind, miljøet i havene skal styrkes, klimabistanden får et nøk op, og det samme gør indsatsen for rent drikkevand og CO2-fangst.

Det er nogle af resultaterne af den grønne delaftale om finansloven, som regeringen kunne præsentere lørdag eftermiddag sammen med Radikale, Enhedslisten, SF, Alternativet og Kristendemokraterne.

Med aftalen investeres der cirka 1,3 milliarder kroner over de næste tre år til en række målrettede klima- og miljøindsatser.

Blandt de mest iøjnefaldende tiltag er udbygningen af vedvarende energi på havet frem mod 2030, to maritime naturnationalparker og et løft på 100 millioner kroner af Danmarks klimabistand næste år.

Det er dog også værd at bemærke, at der – på trods af pres fra støttepartierne – ikke blev sat penge af til at udvikle en officiel database, der kan måle fødevarers klimaaftryk og bane vejen for et egentligt klimamærke.

Få overblik over de vigtigste elementer i aftalen her.

Udbygning af vedvarende energi

 • ”Regeringen og aftaleparterne anerkender, at der er behov for en øget udbygning af VE (vedvarende energi red.) for at nå 70 pct.-målsætningen i 2030. Regeringen og aftaleparterne er enige om, at der skal udbydes yderligere 2 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030 udover de allerede besluttede 2 GW ifm. energiø Bornholm og 1 GW ved Hesselø.”
 • ”Regeringen og aftaleparterne noterer sig i den forbindelse, at havvindsopstillerne i forbindelse med udbuddet af Thor havvindmøllepark de facto har fraskrevet sig statslig støtte. Aftaleparterne er på den baggrund enige om, at udgangspunktet er, at yderligere 2 GW havvind frem mod 2030 skal kunne opføres uden at påvirke de offentlige finanser negativt over projektperioden.”
 • ”Regeringen forpligter sig til at igangsætte forberedelser til og tilrettelægge en proces for politisk beslutning om placering inden sommer 2022 mhp. på drøftelse i aftalekredsen bag Klimaaftale for energi og industri mv. fra 2020. Der afsættes 12,8 mio. kr. i 2022, 13,8 mio. kr. i 2023, 13,8 mio. kr. i 2024 og 8,8 mio. kr. i 2025 til formålet.”
 • ”Regeringen og aftaleparterne anerkender, at PtX-fremmende initiativer yderligere vil øge behovet for grøn strøm, hvorfor behovet for yderligere havvindudbygning genbesøges ifm. kommende energi- og forsyningsudspil i foråret 2022. Regeringen vil i den forbindelse fremlægge analyser, der kan danne grundlag for evt. beslutning om yderligere 1 GW havvind.”
 • ”Aftaleparterne er (…) enige om at drøfte en ambitiøs og visionær tilgang for energiøen i Nordsøen med aftaleparterne bag Klimaaftale for energi og industri mv. fra 2020. Parterne er derfor enige om hurtigst muligt at etablere 10 GW havvind i Nordsøen tilkoblet energiøen med 2040 som sigtepunkt og anbefale dette til aftalekredsen.”
 • ”For at styrke rammerne for udbygningen af vind og sol på land er aftaleparterne enige om, at regeringen som led et kommende energi- og forsyningsudspil i 1. halvår 2022 fremlægger et redskabskatalog, der kan styrke udbygningen af sol og vind på land i forhold til fremskrivningen. Klima-, energi- og forsyningsministeren samarbejder med KL om udvikling af redskabskataloget.”

CO2-fangst

 • ”Aftaleparterne er enige om at afsætte en teknologineutral pulje, der skønnes at reducere CO2-udledningerne med 0,5 mio. tons i 2025 og 2030. Puljen kan understøtte forhandlingerne om en samlet strategi for fangst og lagring af CO2 (…) Aftaleparterne vil drøfte den konkrete udmøntning på baggrund af et oplæg fra regeringen.”
 • ”Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2022, 272,5 mio. kr. i 2023, 223,3 mio. kr. i 2024 og 255,9 mio. kr. årligt i 2025-2032 (inkl. administration) til puljen.”

Drikkevandsfond

”Der afsættes 50 mio. kr. årligt i 2022-2023, 45 mio. kr. i 2024 og 25 mio. kr. i 2025” til følgende indsatser:

 • ”Aftaleparterne er enige om (…) at give vandselskaberne mulighed for fremover at fordele udgifter til køb af jord, således at opkrævning af omkostninger hertil kan spredes over en årrække.”
 • ”Aftaleparterne er endvidere enige om at oprette en drikkevandsfond, der består af en tilskudspulje til medfinansiering af drikkevandsbeskyttelse i vigtige indvindingsområder og strategisk vigtige fremtidige indvindingsområder. Der oprettes endvidere en tilskudspulje til afvikling af ubenyttede boringer, der ikke er sløjfet på forsvarlig vis.”
 • ”Endvidere er aftaleparterne enige om at afsætte midler til i samarbejde med vandværker og kommuner at identificere områder med behov for øget beskyttelse med henblik på at målrette indsatsen til de mest udsatte områder. Der prioriteres endvidere en generel opdatering af vidensgrundlaget, der kan forbedre grundlaget for drikkevandsindsatsen blandt andet med udgangspunkt i vandværkernes og kommunernes viden.”
 • ”Aftalepartierne er enige om at følge indsatsen for beskyttelse af vores drikkevand nøje, og vil drøfte yderligere tiltag, hvis ikke fremtidssikringen af vores grundvand sker i et tilstrækkeligt højt tempo.”

Bedre havmiljø

 • ”Aftaleparterne er enige om at styrke naturen og biodiversiteten på havet og gøre viden om havmiljø mere tilgængeligt. Aftaleparterne er på den baggrund enige om at etablere marine naturnationalparker i Øresund og Lillebælt (…) Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2022-2025.”
 • ”Aftaleparterne er endvidere enige om at videreføre støtten til Øresundsakvariet. Øresundsakvariet er et mindre saltvandsakvarium i Helsingør, der har specialiseret sig i Øresunds og Kattegats dyre- og planteliv. Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til formålet.”
 • ”Regeringen vil med afsæt i de indkomne høringssvar forhandle en samlet havplan med Folketingets partier til foråret 2022 for at sætte en ambitiøs og bæredygtig retning for det danske havareal, herunder med stærkere fokus på naturbeskyttelse.”
 • ”Aftaleparterne er enige om at etablere en trawlfri zone i Bælthavet, som dækker Lillebælt, Storebælt og Langelandsbælt. Aftalepartierne vil i foråret 2022 drøfte en konkret implementeringsplan. Den trawlfrie zone skal bidrage til at skabe et bedre havmiljø bl.a. ved fremme af skånsomme fiskerier, at forbedre gyde- og opvækstforhold for torsken, som vil have bedre muligheder for at finde ly i uforstyrrede og intakte bundhabitater, samt styrke lystfiskeriet og lystfiskerturismen i området ved torskens tilbagevenden.”
 • ”Aftaleparterne er desuden enige om at etablere en ophugningsordning for fiskere i Østersøen under EHFF (Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet) (…) Ophugningsordningen etableres uden statsligt opkøb af kvoteandele.”
 • ”Aftaleparterne er enige om at støtte genetablering af stenrev i Danmark. Regeringen vil i foråret 2022 komme med et oplæg til udmøntning af rammen, der bl.a. adresserer mulighederne for at genetablere Hunderevet. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2022-2023.”

Skovplan

 • ”Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en skovplan med involvering af relevante interessenter. Skovplanen skal udarbejdes inden udgangen af 2022. Aftaleparterne indkaldes til drøftelser herom i foråret 2022. Der afsættes 10 mio. kr. i 2022 til udarbejdelse af skovplanen.”

Klimabistand

 • ”Aftaleparterne er enige om, at også klimabistanden skal bidrage til den grønne omstilling. Danmark skal tage lederskab for den grønne omstilling i verden. Her kan udviklingssamarbejdet udgøre et vigtigt redskab. Der afsættes 100 mio. kr. til klimabistand i 2022 i tillæg til bistandsrammen på 0,7 pct. af BNI.”

Styrkelse af Forbrugerombudsmanden

 • ”Aftaleparterne er enige om at styrke tilsynet hos Forbrugerombudsmanden. Sigtet er at imødegå et stigende antal sager, herunder i forhold til greenwashing. Der afsættes 7 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til formålet.”

Øvrige initiativer

 • "Aftalepartierne er enige om at prioritere udvikling og afprøvning af nye teknologier til oprensning af PFOS-forureninger via tilskud til test af relevante teknologier. Der afsættes 3 mio. kr. i 2022."
 • "Aftalepartierne er enige om, at der er brug for at nedbringe klimabelastningen fra offentlige køkkener og kantiner (...) Aftalepartierne er derfor enige om at styrke AMU-kurser for køkkenprofessionelle, herunder med fokus på plantebaseret mad, samt til udvikling af en diplom-efteruddannelse i plantebaseret kost til ernæringsprofessionelle. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2022."
 • "Aftalepartierne er enige om at yde støtte til Rådet for Grøn Omstilling i 2022 (...) Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2022.
 • "Aftalepartierne er enige om at afsætte midler til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (...) Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024."
 • "Aftalepartierne er enige om at afsætte en pulje til at understøtte, at små- og mellemstore virk-somheder kan få certificeret deres opgørelse af eget klimatryk (inkl. scope 1, 2 og 3), fx via relevant klimamærkning. Puljen udmøntes efter en ansøgningsrunde. Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2022-2025."
 • "Aftalepartierne er enige om at afsætte en pulje til støtte af lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling. Puljen udmøntes efter en ansøgningsrunde. Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2022-2025."
 • Aftalepartierne er enige om via en pulje at understøtte etablering af byhaver på tagterrasser i de større byer. Puljen udmøntes ved en ansøgningsrunde. Der afsættes 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025."

Læs hele aftaleteksten her.

Opdateret 6. december kl. 11.45: Artiklen er opdateret med finanslovsaftalens "øvrige initiativer" på det grønne område.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024