Se kortet: Her bruges der færre penge på ældreområdet

Altinget har kortlagt udviklingen i de enkelte kommuners budgetterede udgifter på ældreområdet fra 2022 til 2023. Der bruges flere penge på blandt andet hjemmesygepleje, men samlet set færre penge pr. ældre borger

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde

Antallet af ældres stiger i alle landets kommuner undtagen en, men alligevel er der stor forskel på, om der afsættes flere eller færre penge til ældreplejen i de enkelte kommuner.

I godt 6 ud af 10 kommuner afsættes der i 2023 færre penge til ældreplejen pr. ældre borger i kommunen sammenlignet med året før. Og i 34 kommuner er beløbene i budgetterne decideret skrumpet selv om antallet af ældre er vokset.

På landsplan er udgifterne til ældreområdet godt nok vokset med lidt over 400 millioner kroner, men opgjort pr. ældre over 65 år er udgifterne faldet.

Det viser Altingets gennemgang af udviklingen i kommunernes udgifter på ældreområdet i budgetterne for 2023.

Skanderborg Kommune oplyser dog til Altinget, at faldet i deres udgifter skal ses i lyset af en konteringsændring, der flytter en del af ældrebevillingen til det specialiserede voksenområde i 2023.

Flere penge til hjemmesygepleje

På landsplan er antallet af ældre på 65 år eller ældre steget med 1,5 procent. Ser man udelukkende på udviklingen af antallet af ældre på 75 år eller mere, så er stigningen på godt to procent.

Og ser man isoleret på de ældste på 80 år eller ældre, er der på bare det enkelte år blevet fire procent flere.

Læs også

Så mens budgetterne i 6 ud af 10 kommuner ikke har kunnet følge med antallet af ældre på 65 år eller mere, så er der endnu flere, som ikke har kunnet følge med, hvis man udelukkende ser på de +75-årige eller +80-årige.

Over årene har udviklingen i udgifterne til ældreområdet næsten kunnet følge med det stigende antal af ældre på 65 år eller ældre. Men holder man udgifterne op mod udviklingen i antallet af ældre borgere på 75 år eller mere, så har bevillingerne været nedadgående.

Udviklingen i udgifterne skal også ses i lyset af, at flere puljer, som er blevet afsat i forbindelse med forskellige finanslovsaftaler, er overgået til kommunernes bloktilskud i periode.

Det år, hvor overgangen til bloktilskuddet sker, vil de pågældende midler indgå i kommunernes budgetter og dermed trække budgetterne op.

Læs også

Følgende finanslovsbevillinger er  overgået til fra pulje til bloktilskud i perionde: Klippekort til hjælp på plejehjem (400 mio. kr.) 2019, værdighedsmilliard 2020 og pulje til 'bedre bemanding i hjemmepleje' (500 mio. kr.) i 2022.

Om opgørelsen

Altingets opgørelse bygger på Danmark Statistiks budgettal for kommunerne.

Budgetterne for 2022 er opgjort i 2023-pris-og-lønniveau. Der er pl-korrigeret 2,6 pct. (ØA-2023) plus midtvejsregulering ofr budget 2022 på 1,1 pct. I alt 3,7 pct.

Tidligere budgetår er korrigeret med KL's pl-faktor for service, undtagen 2022 der er korrigeret med fremskrivningsprocent fra ØA-2022 (1,9 pct.).

Budgettal for 2022 er korrigeret (fratrukket) for en midlertidig konteringsforskydning på 100 mio. kr. i Rudersdal Kommune.

Indbyggertal for 2023 er opgjort pr. 4. kvartal 2022. For at sikre et fuldt års udvikling i befolkningstallet, så er indbyggertal for 2022 opgjort pr. 4. kvartal 2021. Tidligere års indbyggertal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år.

Følgende kontofunktioner indgår i opgørelsen:

5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør
5.30.28 Hjemmesygepleje
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre
5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem


Kilde: Danmarks Statistisk og egne beregninger

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00