Torsten Gejl
 svarer 
Nicolai Wammen

Hvad er de korte og langsigtede fordele og ulemper ved indførelse af forsørgertillæg til pensionister?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Finansudvalget, Spørgsmål 191

Vil ministeren oversende en ny besvarelse af FIU alm. del - spørgsmål 151 fremsendt med udgangspunkt i beskæftigelsesministerens opgørelse i svar på BEU alm. del spørgsmål 103 (folketingsåret 2022-23, 2 samling) (eller en opdateret opgørelse)? Ministeren bedes samtidig redegøre for de korte og langsigtede fordele og ulemper ved indførelse af forsørgertillæg til pensionister f.eks. omkring sundhed, sociale forhold, opsparing m.v., når de berørte familiers socialøkonomiske forhold ændres i såvel positiv som negativ retning.

Svar fra mandag den 29. april 2024

Til besvarelsen af spørgsmålet er der anvendt de samme principper for opgørelsen af pensionister med egne hjemmeboende børn, som ligger til grund for opgørelsen i besvarelsen af BEU (Alm. del) spm. 103 (folketingsåret 2022-23, 2. samling).

Dvs. folkepensionister, førtidspensionister og seniorpensionister med egne hjemmeboende børn under 18 år.

Der er anvendt de samme antagelser i forhold til udformningen af forsørgertillægget til pensionister, som der blev anvendt i besvarelsen af FIU (Alm. del) s 151. Det er således lagt til grund, at pensionister, der er gift eller samlevende, kun kan modtage halvdelen af forsørgertillægget, hvilket betyder, at to pensionister, som er gift/samlevende samlet set vil modtage det samme som en enlig pensionist. Tillægget antages at være indkomstuafhængigt. Brøkpensionister antages at kunne modtage samme andel af forsørgertillægget, som de modtager af folkepensionsydelserne, førtidspensionsydelserne eller seniorpensionsydelsen. Størrelsen på forsørgertillægget er sat til 4.056 kr. pr. måned (2024-niveau), som svarer til den merydelse kontanthjælpsmodtagere, som er fyldt 30, får når de er forsørgere.

Det skønnes, at et månedligt skattepligtigt forsørgertillæg til pensionister på 4.056 kr., vil indebære en svækkelse af den offentlige saldo med ca. 495 mio. kr. efter skat og tilbageløb (2024-niveau), jf. tabel 1.

Den opgjorte virkning er eksklusiv eventuelle afledte arbejdsudbudsvirkninger.

Tillægget vurderes at trække i retning af lidt lavere indkomstforskelle. Virkningen på indkomstfordelingen målt ved Gini-koefficienten er opgjort til -0,04 pct.-point.

Finansministeriet har ikke umiddelbart et grundlag for at vurdere de eventuelle afledte virkninger af et forsørgertillæg til pensionister på fx sundhed eller sociale forhold. Det kan bemærkes, at pensionister med hjemmeboende børn under 18 år også vil være berettiget til børne- og ungeydelsen, og i nogle tilfælde også børnetilskud.

0:000:00