Socialaktivister: Fjern ansvaret for tilkendelse af ydelser fra kommunerne

DEBAT: Det er et problem for retssikkerheden, at kommunerne står for at vurdere, hvem der skal have ydelser, samtidig med at de har et økonomisk incitament til at holde omkostningerne nede. Derfor bør et statsligt organ stå for tilkendelsen, skriver to aktive debattører.

Af Lena Dahl Møller og Sara Mujinovic
Aktive i de sociale modstandsbevægelser

Der er netop indgået aftale om en ny seniorpension gældende fra 1. januar 2020. Den store knast i forhandlingerne mellem de oprindelige aftalepartier og regeringen har været, hvem der skulle administrere ordningen om seniorpension.

At der overhovedet er draget tvivl om, hvorvidt kommunerne bør administrere ordningen, er noget af en afsløring, for hermed indrømmer man, at kommunerne heller ikke er de rette til at administrere ordninger som eksempelvis fleksjob og førtidspension.

Derfor bør disse ordninger heller ikke administreres af kommunerne.

Økonomiske incitamenter er bekymrende
Under de forudgående forhandlinger om seniorpensionen fremkom der afslørende forklaringer på, hvorfor aftalepartierne V, DF, K, LA og R ikke mente, at kommunerne burde administrere ordningen. Således fremgik det eksempelvis af en udtalelse fra partiformand Kristian Thulesen Dahl (DF) i Fagbladet 3F 2. maj 2019:

"Vi skal sørge for, at der kommer en model, som skal afklare borgerens arbejdsevne, uden at der er nogen økonomiske interesser involveret." Han udtaler videre: ”… Dermed undgår vi, at økonomiske interesser får en afgørende effekt på borgerens arbejdsevnevurdering." 

Lignende udtalelse kommer fra de Radikales partileder, Morten Østergaard, i forbindelse med den nye seniorpensionsaftale i november 2019, hvor han siger til DR: "Vi ønsker at sikre, at det hverken er lokaløkonomiske hensyn eller andre geografiske forskelle, der afgør, om man får en seniorpension."

Udtalelserne og aftalen om at placere bevillingskompetencen hos et statsligt organ er en klokkeklar indrømmelse af, at man rent politisk godt ved, at der er økonomiske interesser på spil, når kommunerne afklarer borgere, der er på vej væk fra arbejdsmarkedet.

Det er et kæmpestort problem, som vi har påpeget utallige gange i de sociale modstandsbevægelser, for hvad skulle forklaringen ellers være på, at vi ser flere sager med sagsbehandlingstider helt op til sågar 40 år? Enhver kan jo regne ud, at det aldrig nogensinde kan tage 40 år at afklare, om en borger kan arbejde.

Lempeligere praksis
Det fremgår af aftaleteksten "Aftale om ret til seniorpension for nedslidte" fra maj 2019, som den tidligere regering indgik med Dansk Folkeparti og Radikale, at "forligspartierne er enige om, at der bør være en ensartet administration på tværs af landet. Retten til seniorpension skal ikke afhænge af geografi og bopæl."

Af et notat fra Beskæftigelsesministeriet, som Jyllands-Posten refererer til 11. november 2019, fremgår det desuden, at den nye regering forventer, at regningen vil stige, når seniorpension skal tildeles af en statslig myndighed som ATP.

"Placeringen af tilkendelsesansvaret for seniorpension uden for kommunerne vurderes at give øgede merudgifter til både forsørgelsesydelser og administration," står der i notatet, skriver Jyllands-Posten.

De ekstra omkostninger skal ses i forhold til administration, men betyder også, at det forventes, at flere mennesker vil få tildelt en seniorpension, end hvis kommunerne selv skulle stå for tilkendelserne.

"Når en ny myndighed ikke har finansieringsansvaret, vil der være forventning om en mere lempelig praksis," skriver Beskæftigelsesministeriet i notatet.

Problematisk uensartethed
Det vil sige, at man i aftalen og fra politisk side anerkender det problematiske ved den uensartethed, der findes i det nuværende system, hvor der er stor forskel i sagsbehandlingen og i tilkendelser af forskellige forsørgelsesydelser på tværs af kommunegrænser.

Partierne tilkendegiver nu, at selve konstruktionen, hvor kommunerne både har tilkendelsesansvaret i forhold til forsørgelsesydelser og samtidig skal afholde udgifterne til de selvsamme ydelser, er problematisk, idet kommunerne dermed har et økonomisk incitament til at være mindre lempelige i forhold til tilkendelser.

Det ville jo svare til, at ens forsvarer i en retssag også samtidig er anklager. Det burde være logik, at en sådan interessekonflikt tilsidesætter borgernes retssikkerhed – præcis som vi oplever det i de sociale modstandsbevægelser, og præcis som advokat Mads Pramming flere gange har påpeget.

Vi mener derfor, at det at sætte kommunerne til at administrere forsørgelsesordninger svarer til at sætte ræven til at vogte gæs.

Se blot på for eksempel Næstved Kommunes bebudede besparelser på førtidspension- og fleksjobområdet, hvor der grundet ønske om økonomisk besparelse vil blive skåret ned på antallet af tilkendelser af førtidspension og fleksjob. Samme tendens ser vi også i blandt andet Haderslev Kommune og i Jammerbugt Kommune.

Flyt tilkendelsesansvar
Eftersom et stort flertal af partierne i Folketinget har anerkendt og derved afsløret, at de er opmærksomme på, at geografi og økonomi spiller en rolle i tilkendelsen af ydelser, burde der nu arbejdes på at flytte tilkendelsesansvaret i forhold til flere af ydelserne, som for nuværende stadig administreres af kommunerne – både de mere permanente som førtidspension og fleksjob og de – i hensigten – midlertidige som kontanthjælp, ressourceforløb, sygedagpenge og revalidering.

Så længe kommunerne skal overholde og prioritere deres årlige budgetter, samtidig med at de, som følge af refusionsreformen fra 2016, skal afholde en større del af udgifterne til forsørgelsesydelserne, vil de altid have et incitament til at fastlægge en stram fortolkning af reglerne.

På tværs af ydelserne gælder nemlig det samme incitamentsprincip: Desto færre personer, der modtager ydelserne, desto færre udgifter til kommunekassen. Og i desto længere tid, kommunerne kan fastholde personer i ydelser med de laveste udgifter, desto bedre for den kommunale økonomi.  

Vi kan kun forestille os, at økonomiske strategier som for eksempel den, Næstved Kommune har lagt for dagen nu, fortsætter. Det undrer os derfor, hvorfor de forskellige partier i Folketinget ønsker, at lokaløkonomiske hensyn eller andre geografiske forskelle skal afgøre, om man får tilkendt en førtidspension eller et fleksjob og ikke seniorpension?

Problem for retssikkerhed
Vi vil derfor kraftigt anbefale, at tilkendelsen af de øvrige offentlige ydelser også fremover kommer til at sortere under andre end kommunerne – altså en uvildig instans.

At der er så stor forskel i kommunernes tilkendelsesprocesser og sagsbehandling, er et retssikkerhedsmæssigt problem, ligesom det er undergravende for den tillid, vi som borgere skal have til myndighedernes udøvelse, for at vi kan bevare den nuværende samfundskonstruktion.

At der dagligt kan komme historier, som viser en vilkårlighed og en ugennemsigtighed i forhold til det system, som skal sikre, at ingen mennesker står uden et forsørgelsesgrundlag i Danmark, er ødelæggende for tilliden og bryder med den sociale kontrakt.

Kommunerne er simpelthen inhabile i forhold til vurderingen af berettigelse til selvsamme ydelser, som de skal udbetale, hvorfor tilkendelsesansvaret af alle ydelser klart bør flyttes til et statsligt organ – præcis som aftalepartierne har indrømmet med seniorpensionen.

Forrige artikel Lederne: EU's udfordringer kan løses af offentlige og private ledere Lederne: EU's udfordringer kan løses af offentlige og private ledere Næste artikel Vognmænd: Arbejdsmarkedets parter må ikke blive en brik i politisk drilleri Vognmænd: Arbejdsmarkedets parter må ikke blive en brik i politisk drilleri