Debat

Professor: Drop luftige løfter om asylafstemning

DEBAT: Hvis de såkaldte ja-partier ønsker, at den kommende folkeafstemning ikke skal handle om asyl og indvandring, må de gøre det klart i selve lovteksten om tilvalgsordningen og droppe de luftige politiske løfter om en fremtidig asylafstemning, skriver juraprofessor Peter Pagh.

Hvis de såkaldte ja-partier ønsker, at den kommende folkeafstemning ikke skal handle om asyl og indvandring, må de gøre det klart i selve lovteksten om tilvalgsordningen, skriver juraprofessor Peter Pagh.
Hvis de såkaldte ja-partier ønsker, at den kommende folkeafstemning ikke skal handle om asyl og indvandring, må de gøre det klart i selve lovteksten om tilvalgsordningen, skriver juraprofessor Peter Pagh.Foto: Colourbox
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Peter Pagh
Professor dr. jur. ved Københavns Universitet 

Med en lovtekst, der anfører, at kompetencen med hensyn til asyl og indvandring er overladt til EU, og lovbemærkninger, der anfører, at dette ikke er tilfældet, er det vist umuligt at hævde, at der foreligger den fornødne klarhed om, hvilken kompetence, der er overladt til EU.

Peter Pagh
Juraprofessor, KU

Den politiske diskussion op til den kommende folkeafstemning om retsforbeholdet og tilvalgsordningen har (som så ofte) fået en noget propagandistisk karakter.

Fakta
Danskerne skal stemme om retsforbeholdet 3. december.

Altinget benytter anledningen og spørger et debatpanel: Hvad er henholdsvis fordelene og ulemperne ved at stemme "ja" eller "nej" til en tilvalgsordning?

Er Danmark nødvendigvis udelukket fra Europol, hvis vi beholder retsforbeholdet? Og hvad med de 22 andre retsakter, vi også stemmer om? Giver det mening, at det netop er disse akter, vi skal tiltræde med et "ja"? Og hvad kommer det til at betyde for Danmark, hvis vi ikke tiltræder dem?

Du kan også deltage i debatten. Send dit indlæg til [email protected].

Tilhængerne af et ”ja” fremhæver fordele, mens ulemper bagatelliseres. Modsat fremhæver modstanderne ulemperne og bagatelliserer fordelene. Jeg vil afstå fra at gå ind i denne diskussion, idet det største problem efter min opfattelse er, at det er uklart, hvad vi stemmer om.

Fakta
1 § 4, nr. 14, litra a) til tiltrædelsesloven, som foreslås ophævet, lyder:

Bestemmelserne i § 2 og § 3 vedrører følgende traktater m.v.: [..] 14. Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og visse tilknyttede akter med tilhørende protokoller og erklæringer med undtagelse af (a). (det retlige forbehold) traktatens artikel 2, nr. 63-68, der ændrer bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tredje del, afsnit IV vedrørende et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, for så vidt disse bestemmelser ikke angår udpegning af de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af EU-landenes ydre grænser, eller foranstaltninger vedrørende en ensartet udformning af visa, samt traktatens artikel 2, nr. 29, der indføjer en ny artikel 16 B i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt denne bestemmelse angår medlemslandenes behandling af personoplysninger under udøvelsen af aktiviteter, der er omfattet af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådes tredje del, afsnit IV, kapitel 4 og 5.”

Selve beslutningen om at gå over til en tilvalgsordning er ikke suverænitetsafgivelse efter grundlovens § 20, når bortses fra, at en tilslutning til tilvalgsordningen betyder, at de Schengen-retsakter, som allerede er vedtaget, får karakter af bindende EU-ret.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Den centrale del af lovforslaget, der udløser en folkeafstemning efter grundlovens § 20, er § 3, nr. 2, og er sålydende: I lov om Danmarks tiltrædelse til EU ”foretages følgende ændringer: [..] § 4, nr. 14, litra a, ophæves.” Disse tilsyneladende intetsigende bemærkninger betyder en ophævelse af retsforbeholdet (se faktaboks).

Hele retsområdet overlades til EU
Det er primært denne bestemmelse i lovforslaget, der udløser en folkeafstemning efter grundlovens § 20. Reglen i § 3, nr. 2 i lovforslaget betyder, at i forhold til grundlovens § 20 bliver kompetencen på hele det retlige område, inklusiv asyl og indvandring, overladt til EU. Det følger ganske vist af tilvalgsordningen, at det er Folketinget, der afgør om og hvornår kompetencen skal overlades til EU, så det herefter er op til et almindeligt flertal i Folketinget, om Danmark i forhold til de enkelte retsakter vil overlade kompetencen til EU.

Det sidste ændrer imidlertid ikke ved, at efter lovteksten er kompetencen på hele det retlige område i forhold til grundlovens § 20 overladt til EU.

Det fremgår ganske vist af den politiske aftale, der er vedlagt lovbemærkningerne, at dette ikke gælder asyl og indvandring. Og i forbindelse med debatten i Folketinget 3. november oplyste statsministeren, at det i udvalgsbetænkningen til loven vil blive præciseret, at der er indgået en aftale mellem flere af aftalepartierne bag den politiske aftale om tilvalgsordningen om, at der ikke kan overlades kompetence med hensyn til asyl og indvandring uden en forudgående folkeafstemning.

Statsministeren anførte, at dette gav en garanti for, at Folketingets flertal ikke efterfølgende kunne overlade kompetence til EU uden en folkeafstemning og henviste i den forbindelse til Edinburgh-aftalen fra 1993, der blev indgået, efter at et flertal i 1992 sagde nej til Maastricht-Traktaten.

Usikkerhed om retsvirkning 
Efter min opfattelse vil en bemærkning i forarbejderne om folkeafstemning om fremtidig overladelse af suverænitet med hensyn til asyl og indvandring skabe yderligere usikkerhed om retsvirkningen af loven om tilvalgsordningen.

Problemet er, at lovteksten i lovforslaget anfører, at kompetencen er overladt - også med hensyn til asyl og indvandring. Selv om lovbemærkninger kan være bindende fortolkningsbidrag for forvaltning og domstole, forekommer det ikke muligt at binde lovgiver retligt i forhold til grundloven ved lovbemærkninger.

Der er derfor alene tale om et politisk løfte og ikke en retlig garanti. Dette må i hvert fald gælde, når en sådan ændring af lovtekstens meningsindhold uden videre kan klares ved en ændring af lovteksten, hvor det præciseres, at asyl og indvandring ikke er omfattet af de bestemmelser i tiltrædelsesloven, som ophæves med loven.

Det sidste svarer ligeledes til den løsning, der blev anvendt efter Edinburgh-aftalen, hvor retsforbeholdet netop blev skrevet ind i tiltrædelsesloven fra 1993, hvorfor statsministerens henvisning til dette forløb forekommer uforståelig.

Drop de luftige løfter 
Hertil kommer det selvstændige grundlovsmæssige aspekt, at Justitsministeriet hidtil har antaget, at det efter grundlovens § 20 ikke er muligt at delegere kompetencen til Folketinget om, hvilke sagsområder der overlades til EU, hvis der er uklarhed om, hvilken kompetence som Folketinget kan overdrage til EU.

Med en lovtekst, der anfører, at kompetencen med hensyn til asyl og indvandring er overladt til EU, og lovbemærkninger, der anfører, at dette ikke er tilfældet, er det vist umuligt at hævde, at der foreligger den fornødne klarhed om, hvilken kompetence der er overladt til EU.

Så hvis Folketinget ønsker, at den kommende folkeafstemning ikke skal handle om asyl og indvandring, må Folketinget ændre lovteksten i stedet for at komme med luftige politiske løfter i udvalgsbetænkningen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peter Pagh

Professor, dr.jur., Københavns Universitet
cand.jur. (Københavns Uni. 1990), dr.jur. (Københavns Uni. 1999)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024