Red Barnet: Frivilligledernes kompetencer skal styrkes

HOLDNING: Frivillige anno 2017 stiller nye krav. De er mere selvbevidste, entreprenante og krævende. Derfor skal frivilliglederne styrkes med uddannelse. Det skriver generalsekretær i Red Barnet, Jonas Keiding Lindholm.

Af Jonas Keiding Lindholm
Generalsekretær for Red Barnet

I 2014 brugte 750.000 danskere en del af deres fritid på frivilligt socialt arbejde. Det svarer til en million arbejdstimer. I Red Barnet er vi så heldige at få del i de mange timer – i løbet af de senere år faktisk flere og flere. Vi er Danmarks største hjælpeorganisation for børn. Vores mange aktive og fast tilknyttede frivillige er til stede landet over, og de udretter hver dag mirakler i børnehøjde for udsatte danske børn.

Vi er taknemmelige for den tid og indsats, hver enkelt frivillig i Red Barnet lægger i den gode børnesags tjeneste. Men selvom man kommer langt med ’tak’, er det langt fra nok, når det handler om frivillige i dag. Der skal mere til, fordi de frivilliges arbejdsopgaver vokser i karakter og omfang i takt med udviklingen i samfundet og væksten i Red Barnet. Samtidig møder de frivillige os i stigende grad med andre ønsker og krav, end vi har set tidligere. Dem er vi meget bevidste om at efterkomme. Vores opgave er at forløse det store potentiale, som de frivillige kommer med.

Flere frivillige og flere opgaver lokalt
Interessen for vores indsats for udsatte børn stiger i takt med den tiltagende ulighed og børnefattigdom, og i disse år kommer der flere frivillige til i vores lokalforeninger. Samtidig med at vi byder flere frivillige velkommen, stiger Red Barnets aktivitetsniveau i hele landet.

Vores lokalforeninger bliver både større og mere vidtfavnende. De varetager centrale opgaver på tværs af alle Red Barnets væsentligste ’forretningsområder’. Lokalforeningernes hovedfokus er naturligvis fortsat det børne- og familienære arbejde i familieoplevelsesklubber og -lejre og fritidsstøtte til sårbare børn i kommunen. Men lokalforeningerne varetager også drift af genbrugsbutikker, lokalt presse- og fortalerarbejde, fundraising og events. I mange af de større byer kan en lokalforening have et aktivitetsniveau og en bemanding, der svarer til en mindre dansk virksomhed.

Frivillighed under forandring
Vi møder også en ny type frivillige. Den frivillige anno 2017 er mere selvbevidst, entreprenant og krævende. Hun – for det er fortsat mest kvinder – brænder for at gøre en forskel for børn i knibe, og hun er kendetegnet ved, at hun søger mere mening i et travlt liv. Men hun er også meget opmærksom på de specifikke kvalifikationer og kompetencer, som hun ønsker at bringe i spil hos lige netop Red Barnet. Og hun stiller krav til rammerne for det frivillige arbejde. Hun ønsker kort sagt at bruge mindre tid på ’kaffe og kage’ - og mere rum til at udfolde sine visioner for den frivillige gerning.

De nye frivillige kommer i stigende grad med en relevant børnefaglig baggrund som eksempelvis lærere, socialrådgivere eller pædagoger, som de ønsker at bidrage med til en udsat børnegruppe uden for arbejdstiden.

Men vi ser også flere frivillige fra det private erhvervsliv, som ønsker at bidrage til at rykke ved den sociale bundlinje i Danmark – ikke kun den økonomiske, som de har fokus på i deres daglige virke. De tilbyder at bistå med meget konkrete opgaver som kampagner, regnskaber eller hjemmesidedesign – gerne udført fra hjemmekontoret.

En sidste karakteristisk gruppe frivillige er de ambitiøse unge studerende. De ser et frivilligjob i Red Barnet som vejen til relevant erfaring – gerne inden for ledelse – de kan bruge som springbræt til en hurtig karrierestart.

De frivillige er ikke bange for at tage fra og udvikle organisationen lokalt, men det skal ske under forhold, så de kan reducere spildtid og passe det frivillige arbejde ind i deres ellers travle karriere- og familieliv.

Nye krav – nyt samarbejde med Ledernes Hovedorganisation
For at drive en organisation med flere frivillige og et øget aktivitetsniveau og for at motivere og fastholde de netop beskrevne ’moderne’ ildsjæle, er det vigtigt, at vi har en stærkere og mere synlig lokal ledelse. Vi skal evne at organisere og projektstyre det frivillige virke lokalt og gribe den stigende frivilliginteresse ved bevidst at fokusere på rekruttering og fastholdelse til konkrete projekter og kompetencer.

Den lokale ledelsesopgave er blevet vigtigere og mere kompleks, og det er i sagens natur meget forskelligt, hvilke forudsætninger de frivillige lokalformænd har til at løfte opgaven. I mange tilfælde træder de til uden at have egentlig ledererfaring. Derfor har de behov for støtte til at håndtere udfordringerne. De efterspørger uddannelse og konkrete redskaber til at varetage den brede portefølje af opgaver, være bedre klædt på til at imødekomme, motivere og fastholde de nytilkomne frivillige og til at løfte nye typer af opgaver lokalt.

Det skal vi hjælpe med. Derfor har vi indgået et strategisk samarbejde med Ledernes Hovedorganisation. Samarbejdet omfatter rådgivning og undervisning, som skal styrke ledelseskompetencerne hos de frivillige og udstyre dem med de relevante instrumenter. Det foregår både centralt, hvor konsulenter fra Ledernes Hovedorganisation underviser lokalformænd og projektledere fra Red Barnets lokalafdelinger, og lokalt, hvor de frivillige sparrer med ledere fra det lokale erhvervsliv.

Ganske som med Red Barnets lønnede ansatte er en bedre og mere tydelig ledelsespraksis over for frivillige nøglen til at håndtere den nye virkelighed. Det handler om at give dem gængse ledelsesværktøjer til at håndtere dagligdagens udfordringer og styrke den enkelte leders bevidsthed om egen ledelsesstil.

Med det siger jeg også, at det er en skrøne, at der er væsentlig forskel på at lede ansatte og frivillige. Det handler om nærværende ledelse i øjenhøjde med de mennesker, der har valgt at lægge sin tid hos Red Barnet – uanset om de er lønnede eller ej. Vi skal som organisation være opmærksom på den enkeltes kompetencer og motivation, så vi konstant værner om deres brændende ønske om at hjælpe børn.

Lokal samskabelse på tværs af sektorer
Sideløbende med dette oplever vi i denne tid et tiltagende fokus på at bygge bro mellem især myndighedernes indsats og civilsamfundsorganisationernes indsats. Den udvikling bidrager Red Barnet meget aktivt til, for den såkaldte samskabelse fremmer ganske enkelt en helhedsorienteret problemløsning og bæredygtige forandringer for børn og familier i udsatte positioner.

Ved at løfte i fællesskab – og her tænker jeg både myndigheder, private virksomheder, frivillige og familierne selv – øger vi den kollektive handlekraft for de udsatte børn og deres familier. Alle samfundets ressourcer skal i spil for at udvikle velfærdssamfundet og sikre, at sårbare familier får det rette løft. Den udvikling fordrer også, at vi lokalt har dygtige frivillige med ledelseskompetencer, som kan gå ind i og udfylde dette nye forhandlings- og samarbejdsrum.

Med alt det i tankerne har vi i Red Barnet meget bevidst valgt at flytte frivillighed og frivilligledelse højt op på dagsordenen. Vi har etableret et nationalt ledelsesnetværk med vores frivillige lokale ledere for at skabe et fælles ledelsesrum for hele Red Barnet, og vi har netop udvidet med det flerårige strategiske udviklings- og uddannelsessamarbejde med Ledernes Hovedorganisation. Det er et partnerskab, vi værdsætter, fordi vi her får adgang til den fremmeste ekspertise inden for ledelsesudvikling. Den ekspertise kommer organisationen, vores frivillige og i sidste og helt afgørende ende børnene til gavn.

Forrige artikel Novo Nordisk: Med ulighed skal ulighed fordrives Novo Nordisk: Med ulighed skal ulighed fordrives Næste artikel Den globale krise vi ikke snakker om Den globale krise vi ikke snakker om
Studievejledere til ngo'er: Praktik skal være et læringsforløb

Studievejledere til ngo'er: Praktik skal være et læringsforløb

OPFORDRING: Et nyt kuld studerende begynder i disse uger i praktik hos mange civilsamfundsorganisationer. Studievejledere opfordrer organisationerne til at have fokus på praktikanternes faglige udvikling og minder om, at praktikanter ikke er gratis arbejdskraft.