Victoria Velásquez
 svarer 
Peter Hummelgaard

Hvilke kontrolforanstaltninger mod økonomisk kriminalitet og menneskehandel vil ministeren tage over for virksomheder?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Udlændinge- og Integrationsudvalget, Spørgsmål 291

Vil ministeren redegøre for, hvilke kontrolforanstaltninger mod terrorfinansiering, hvid­vask, korruption og anden økonomisk kriminalitet samt menneskehandel, som ministeren og relevante myndigheder inden for ministerens ressort vil tage over for virksomheder, der kan udbetale lønnen til deres udenlandske medarbejdere fra tredjelande til en uden­landsk bankkonto?

Svar fra fredag den 19. april 2024

Økonomisk kriminalitet er undergravende for vores samfundsmodel, og både terrorfinansiering, hvidvask, korruption og andre former for økonomisk kriminalitet går ud over os alle sammen. Det er også derfor, at det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil tage initiativ til en særlig indsats for at sætte ind over for økonomisk kriminalitet, ligesom vil forstærke myndighedernes indsats på området.

I den forbindelse står vi ovenpå de seneste års markante styrkelse af indsatsen mod økonomisk kriminalitet. På Justitsministeriets område gælder det bl.a., at der med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 blev etableret en ny national efterforskningsenhed i form af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der bl.a. har til formål at styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet.

Derudover blev Hvidvasksekretariatet som led i aftalen også styrket med bl.a. flere analytikere til at identificere relevante hvidvaskunderretninger og videreformidle dem til politiet og andre myndigheder. Der blev også etableret en fast track-ordning, hvor hvidvaskunderretninger fra underretningspligtige efter hvidvaskloven (banker m.v.) vedrørende større eller særligt mistænkelige transaktioner skal underkastes en særlig behandling i Hvidvasksekretariatet, kombineret med en pligt for den underretningspligtige til at fastfryse transaktionen.

Der blev yderligere oprettet et operativt samarbejde under NSK’s ledelse mellem myndigheder og private aktører mod hvidvask og terrorfinansiering kaldet ODIN-samarbejdet (Operativt Dansk Informations- og efterretningsnetværk). Herudover er sporingsgruppen i NSK (tidligere under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) dvidet med 10 årsværk for at styrke indsatsen hos politiet og samarbejde med Erhvervsministeriet og Skatteministeriet i juli 2022 en ny national strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, som løber frem til 2025 og bygger videre på de initiativer, der er taget de seneste år.

Endelig blev der som en del af aftalen mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget om en ny bandepakke i november 2023 vedtaget en række initiativer, som skal sætte ind mod bandernes økonomiske kriminalitet.

Justitsministeriet har herudover til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan generelt oplyse, at Hvidvasksekretariatet, der hører under National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), er Danmarks finansielle efterretningsenhed (Financial Intelligence Unit (FIU)). Hvidvasksekretariatet har til opgave at modtage og analysere underretninger om mistænkelige transaktioner og andre oplysninger af relevans for hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser eller finansiering af terrorisme.

Rigspolitiet kan hertil oplyse, at politiet vurderer, at det generelt er vanskeligere for Hvidvasksekretariatet at identificere mulig hvidvask, såfremt pengeoverførsler, herunder udbetaling af løn, sker til et udenlandsk pengeinstitut. Rigspolitiet kan i den forbindelse oplyse, at politiet er opmærksom på, at udlændingeog integrationsministeren den 20. marts 2024 har fremsat lovforslag nr. L 147 om øget fleksibilitet for ophold efter fast iværksætte særskilte kontrolforanstaltninger i tillæg til politiets aktuelle indsats mod de i spørgsmålet nævnte typer kriminalitet som følge heraf.”

0:000:00