Trine Pertou Mach
 svarer 
Peter Hummelgaard

Registreres danske virksomheders eksport af flydele til det europæiske F-35-reservedelslager i Holland som eksport til USA eller til Holland?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Udenrigsudvalget, Spørgsmål 136

Vil ministeren redegøre for, om danske virksomheders eksport af flydele til det europæiske F-35-reservedelslager i Holland registreres som eksport til USA eller til Holland? Hvis det sidste er tilfældet, vil ministeren opgøre omfanget af den årlige danske eksport til Holland af våben og våbenkomponenter opgjort for årene 2021, 2022 og 2023, og hvor stor en del af denne eksport der udgøres af dele til F-35-fly?

Svar fra torsdag den 21. marts 2024

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan oplyse, at i en ansøgning om tilladelse til udførsel af militært udstyr skal ansøgeren bl.a. angive det land, som produkterne skal udføres fra Danmark til (modtagerlandet).

Ansøger skal endvidere angive oplysninger om slutbruger af produkterne, herunder landet (slutbrugerland), hvis slutbruger er kendt for ansøger på ansøgningstidspunktet.

Hvis en ansøger således ønsker at udføre militært udstyr fra Danmark til Nederlandene, skal dette angives i ansøgningen, ligesom det vil fremgå af en eventuel tilladelse, at det er en tilladelse til udførsel fra Danmark til den i ansøgningen angivne modtager i Nederlandene og eventuelt til en kendt slutbruger i Nederlandene eller i et andet land.

Rigspolitiet har på den baggrund forstået spørgsmålet således, at der ønskes en redegørelse for danske virksomheders eksport af våben og våbenkomponenter til Nederlandene som modtagerland, og hvor stor en del af denne eksport, der udgøres af dele til F-35-fly.

Rigspolitiet udarbejder årligt en statistik over bl.a. antal tilladelser til permanent udførsel af militært udstyr fordelt på modtagerland og kategori på EU's fælles liste over militært udstyr. Det fremgår heraf, at der samlet er udstedt 17 tilladelser i 2021 og 39 tilladelser i 2022 til Nederlandene som modtagerland 1 .

Hvis en tilladelse har vedrørt produkter i mere end én kategori på EU’s fælles liste over militært udstyr, er tilladelsen registret som en tilladelse i hver af disse ML-kategorier. Antallet i udførselsstatistikken kan derfor være højere den det faktiske antal udstedte tilladelser.

Udførselsstatistikken for 2023 er ikke udarbejdet endnu, men Rigspolitiet kan oplyse, at der i 2023 samlet er udstedt 40 tilladelser til permanent udførsel af militært udstyr til Nederlandene som modtagerland.

Rigspolitiet kan oplyse, at Rigspolitiet i perioden 2021-23 har udstedt én tilladelse i 2022 med en gyldighed af tre år til permanent udførsel af dele til F-35 fly til Nederlandene som modtagerland. Ud fra oplysningerne i sagen kan Rigspolitiet oplyse, at den konkrete sag ikke ses at vedrøre eksport af F-35flydele med det omtalte reservedelslager i Nederlandene som modtager.

Tallene er opgjort på baggrund af en manuel bearbejdning af manuelle registreringer af relevante oplysninger om konkrete ansøgningssager, og der tages derfor forbehold for registreringsfejl, indtastningsfejl mv.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00