Morten Messerschmidt
 svarer 
Morten Bødskov

Hvor stor en ekstraomkostning har alle de givne skader i udlandet fra de konkursramte danske forsikringsselskaber betydet for Garantifonden for skadesforsikring?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Europaudvalget, Spørgsmål 66

Vil ministeren oplyse, hvor stor en ekstraomkostning alle de givne skader i udlandet fra de konkursramte danske forsikringsselskaber har betydet for Garantifonden for skades­forsikring, og hvilken stigning i præmien pr. forsikringskunde det har betydet og vil komme til at betyde?

Svar fra onsdag den 10. april 2024

Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet bidrag fra Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden), der oplyser følgende:

”Det er ikke muligt at opgøre præcist, hvor stor en ekstraomkostning alle de udenlandske skader fra hhv. Alpha og Qudos Insurance under konkurs har betydet for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Garantifonden har på baggrund af de informationer, der er til rådighed pr. d.d., regnet på omkostningen.

Garantifondens udgifter på skader i udlandet forventes at udgøre ca. 3,1 mia. kr. Garantifonden forventer imidlertid også at modtaget dividende fra de 2 konkursboer, svarende til i omegnen af 1,8 mia. kr., hvorfor udgiften til udenlandske skader netto forventes at beløbe sig til 1,3 mia. kr.

Garantifonden finansieres via bidrag på en række specifikke forsikringstyper – pt. 40 kr. pr. ny- eller gentegnet police.” Derudover kan jeg oplyse, at Fonden kun opkræver bidrag, når garantiformuen er under 600 mio. kr. Det er aktuelt tilfældet på grund af udbetalinger af erstatning mm. I denne situation opkræver Fonden årligt bidrag via forsikringsselskaberne på nogle forsikringspolicer til at finansiere formueopbygningen.

Bidragenes størrelse fastlægges årligt af Finanstilsynet på baggrund af Fondens årsrapport fra det foregående år samt oplysninger om Fondens likviditetsbehov.

Som følge af konkurser i forsikringsselskaber har Fonden siden 2019 årligt opkrævet 40 kr. pr. police for motorforsikringer, familieforsikringer, husejerforsikringer, sundhedsforsikringer, ejerskifteforsikringer, sælgeransvarsforsikringer og byggeskadeforsikringer, der bl.a. går til dækning af udgifter til erstatninger.

Bidragspligten for de forskellige forsikringstyper ophører ved udgangen af det regnskabsår, hvor Fondens formue igen opfylder kravene til formuens størrelse.

0:000:00