Her er de 174 love og lovændringer, regeringen vil foreslå i dette folketingsår

Folketinget er åbnet, og det betyder, at folketingsmedlemmerne nu for alvor skal tilbage til lovarbejdet. Læs, hvilke love regeringen vil have igennem i løbet af det kommende folketingsår. 

Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Mads Mose VikkelsøLaura Bejder Jensen

En energiø i Nordsøen, opfølgning på Ydelseskommissionen og flere billige almene boliger er blot nogle af de ting, som regeringen vil sende til afstemning i Folketinget i løbet af folketingsåret 21/22.  

Det årlige lovkatalog er præsenteret, og du kan læse et udpluk af de planlagte fremsatte forslag herunder eller gå i dybden med hele lovkataloget her.

I alt præsenterer regeringen et kataloget med 174 nye love og lovændringer, som regeringens ministre vil fremsætte, inden Folketinget igen går på sommerferie til juni. 

Tallet i parentes angiver, hvor mange love og lovændringer der er lagt under det enkelte ministerium. 

Beskæftigelsesministeren (10) 

 • Særlig adgang til Rigsarkivet
  Lovforslaget har til formål at gøre det muligt for ansøgere om tidlig pension at hente oplysninger i Rigsarkivet via en særlig adgang. Oplysningerne vil være til brug for en opgørelse af anciennitet på arbejdsmarkedet. 
  Forslaget forventes fremsat i oktober. 

 • Opfølgning på Ydelseskommissionens anbefalinger
  Regeringen har til hensigt at følge op på Ydelseskommissionens anbefalinger på baggrund af drøftelser med Folketingets partier.  
  Forslaget forventes fremsat i februar 2022. 

 • Erstatning for vold på arbejdspladsen
  Lovforslaget har til formål at lette adgangen til fuld erstatning for ansatte, der har været udsat for vold på arbejdspladsen. Fokus er på de ansatte, der har været udsat for vold af en person, som de er ansat til at drage omsorg for. 
  Lovforslaget forventes fremsat i februar 2022. 

 

Børne- og undervisningsministeren (14)

 • Minimumsnormeringer
  Lovforslaget er en effektuering af regeringen og støttepartiernes aftale om minimumsnormeringer fra 2020. Med forslaget indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne, sådan at der maksimalt tre børn per pædagogisk personale i vuggestuerne og seks børn per pædagogisk personale i børnehaverne. Derudover indebærer forslaget et styrket tilsyn med dagtilbud. 
  Forslaget ventes fremsat i november.

 • Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen
  Med lovforslaget lægger regeringen op til at indføre et nyt nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem i landets folkeskoler.
  Forslaget ventes fremsat i februar. 

 
Erhvervsministeren (16) 

 • Boliglån til landdistrikterne
  Forslaget skal forbedre mulighederne for at finansiere boliger i landdistrikterne. Finansieringen skal sikres gennem en statsgaranti på den yderste del af boliglånet.  
  Forslaget ventes fremsat i november. 

 • Regulering af sociale medier
  Med forslaget vil regeringen indføre en national lov, der regulerer sociale medier og etablerer klare krav i forhold til de sociale mediers ansvar for ulovligt indhold på deres platforme 
  Forslaget ventes fremsat i februar. 

 
Finansministeren (9)

 • Lov om velfærd
  Udgifter i forbindelse med den demografiske udvikling i befolkningen skal dækkes, sådan at pengene følger med, når der kommer flere børn og ældre.  
  Forslaget ventes fremsat i oktober.

 • Identitetstyveri og misbrug af NemID og MitID 
  Lovforslaget skal regulere hæftelse for identitetstyveri og misbrug af NemID og det kommende MitID, sådan at ofrene ikke hæfter, hvis ikke de har handlet uagtsomt.  
  Lovforslaget ventes fremsat i februar. 

Forsvarsministeren (2) 

 • Ligestilling mellem kvindelige og mandlige værnepligtige
  Kvinder, der frivilligt indgår aftale om værnepligtstjeneste, skal i fremtiden være omfattet af de samme regler og vilkår i forhold til opsigelse og fortrydelsesret som deres mandlige kollegaer.  
  Forslaget ventes fremsat i februar.
   

Indenrigs- og boligministeren (9) 

 • Indførelse af forebyggelsesområder 
  Regeringen vil oprette en ny kategori af boligområder: Områder som har brug for forebyggende indsats for at undgå parallelsamfund og sikre blandede boligområder.  
  Forslaget ventes fremsat i oktober.

 • Klima i byggeloven
  Lovforslaget udvider byggelovens formål, så den i fremtiden rummer hensyn til klima, ressourcer og økonomisk bæredygtighed. Der skal fastsættes krav til byggeriers klimapåvirkning, ressourceanvendelse på byggepladser og dokumentation af problematiske stoffer i byggematerialer.
  Forslaget ventes fremsat i oktober. 

 • Etablering af nye, billige almene boliger
  Lovforslaget skal sikre opførelsen af nye, billige almene boliger. Forslaget er en del af regeringens plan om at skabe blandede by- og boligområder, sådan at alle har råd til at bo i storbyerne.
  Forslaget ventes fremsat i februar. 

Justitsministeren (22) 

 • Styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn 
  Regeringen vil gennemføre en række initiativer for at modvirke seksuelle overgreb mod børn og styrke rådgivningen til ofre for seksuelle overgreb. 
  Forslaget ventes fremsat i november.

 • Kriminalisering af identitetstyveri
  Med forslaget indføres et særskilt forbud mod identitetstyveri i straffeloven. 
  Forslaget ventes fremsat i december. 

 • Tryghedsvagter i kommunerne 
  Lovforslaget har til formål at etablere en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter. 
  Forslaget ventes fremsat i december. 

 • Begrænsning af aktindsigt 
  Med lovforslaget vil man i højere grad undtage navne på særligt udsatte offentligt ansatte fra aktindsigt af hensyn til medarbejdernes sikkerhed.  
  Forslaget ventes fremsat i februar. 

 
Klima-, energi-, og forsyningsministeren (12) 

 • Anlæg af energiø i Nordsøen 
  Med lovforslaget dannes rammerne for etableringen af en energiø i Nordsøen. Det giver klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndigelse til at foretage den forberedelse og projektering, der går forud for anlægget af energiøen.  Ministeren får derudover beføjelse til at give udbudsvinderen tilladelse til anlæg af energiøen.  
  Forslaget ventes fremsat i oktober.
   
 • Udfasning af udvidelse af fossile brændstoffer fra undergrunden 
  Lovforslaget fastsætter en 2050-slutdato for de danske olie- og gasaktiviteter og aflyser fremtidige udbudsrunder. Generelt skal lovforslaget sætte et punktum udvindingen af fossile brændstoffer i Nordsøen og imødegå målet om en 70 procent CO2 reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050.  
  Forslaget ventes fremsat i oktober. 

 
Kulturministeren (5) 

 • Snyd med covid-19-støtte
  Lovforslaget har til formål at hindre svig og svindel med offentlige midler udbetalt af Slots- og Kulturstyrelsen til at afbøde økonomiske konsekvenser af covid-19 ved at styrke Slots- og Kulturstyrelsens kontrol med udbetalinger af covid-19-kompensationsordninger 
  Forslaget forventes fremsat i november. 

 • Straf for import af ulovlige kulturgenstande
  Med lovforslaget vil man indføre straffe for at importere kulturgenstande som er fjernet fra det lands område, hvor de er skabt eller fundet, i strid med dette lands love og bestemmelser. 
  Forslaget forventes fremsat i november.

 
Miljøministeren (4) 

 • Geologisk lagring af CO2 i havbunden 
  Med forslaget vil regeringen lovliggøre geologisk lagring af CO2 under havbunden og åbne for transport, import og eksport af CO2.  
  Forslaget ventes fremsat i november.

 • Krav om partikelfiltre til dieselpersonbiler i miljøzonerne 
  Kommunalbestyrelserne i de nuværende fem miljøzonebyer får mulighed for at stille krav om partikelfiltre til dieselpersonbiler for at nedbringe luftforureningen i de store byer.  
  Forslaget ventes fremsat i januar. 

 
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri (7)

 • Offentliggørelse af fødevarevirksomheders kontrolresultater
  Fødevarevirksomheder pålægges at offentliggøre deres kontrolresultater, når de markedsfører fødevarer til forbrugere på digitale platforme. Derudover udvides fødevarekontrollens adgang til at indhente og sammenkøre data for at sikre en mere effektiv og målrettet datadrevet fødevarekontrol. 
  Forslaget ventes fremsat i oktober.

 
Minister for ligestilling (2) 

 • Beskyttelse af LGBTI-personer
  Lovforslaget har til formål at styrke beskyttelsen af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer. 
  Forslaget ventes fremsat i oktober.

 
Minister for udviklingssamarbejde

 • Nedlæggelse af Danida’s oplysningsudvalg
  Formålet med lovforslaget er at nedlægge Danida’s oplysningsudvalg, da udvalgets aktiviteter er ophørt. 
  Forslaget ventes fremsat i november. 


Skatteministeren (17)

 • Lavere løn til ministre
  Med lovforslaget vil man forlænge perioden med fem procent nedsættelse af grundvederlaget til ministre. Det har til formål at udvise løntilbageholdenhed for ministre. 
  Forslaget ventes fremsat i november. 

 • Afgift på snus 
  Lovforslaget har til formål at indføre en afgift på nikotinprodukter som nikotinposer. Derudover vil man indføre et krav om at en pakke med cigaretter skal indeholde 20 styks.  
  Forslaget ventes fremsat i november.

 
Social- og ældreministeren (8) 

 • Barnets lov
  Lovforslaget har til formål at anerkende børn i deres egen ret og som selvstændige individer med egen stemme. Det skal sikre at børnenes perspektiv er i fokus ved udredning, trivsel og udvikling.  
  Forslaget ventes fremsat i februar.

 • Forældreskab for transpersoner
  Lovforslaget skal gøre det nemmere for transpersoner at få medmoderskab og forenkle adgang til at antage nav, der svarer til deres kønsidentitet. 
  Forslaget ventes fremsat i november. 

 
Sundhedsministeren (9)

 • Forlængelse af medicinsk cannabis
  Lovforslaget skal forlænge forsøgsordning med medicinsk cannabis, så den gælder i fire og frem til 31. december 2025. 
  Forslaget ventes fremsat i oktober.

 • Tvang i psykiatrien
  Med lovforslaget vil man gøre det muligt at udføre rutinemæssigt kontrol med kropsscannere på retspsykiatriske afdelinger. Dertil at der kan anvendes særlige begrænsninger for personer, der er anbragt i surrogat i psykiatrien.
  Forslaget ventes fremsat i november.

 
Transportministeren (12) 

 • Etablering og drift af ladestandere
  Lovforslaget skal give grundlag for at kommuner og regioner kan indgå aftaler med private virksomheder om etablering og drift af ladestandere. 
  Forslaget ventes fremsat i december. 

 • Sprogkrav til taxichauffører
  Med lovforslaget vil man ændre optagelsen til taxi-chaufførkurset, så man skal kunne dokumentere, at man kan dansk for at blive optaget på kurset.  
  Forslaget ventes fremsat i oktober.

 
Uddannelses- og forskningsministeren (3)

 • Ligestilling ved tildeling af ekstra SU
  Med lovforslaget skal der skabes ligestilling mellem mænd og kvinder, så de tildeles samme mængde ekstra måneders SU i forbindelse med fødsel eller adoption.  
  Forslaget ventes fremsat i oktober.

 • Færre engelsksprogede erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
  Lovforslaget har til formål at reducere antallet af engelsksprogede erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.
  Forslaget ventes fremsat i november. 

 
Udlændinge- og integrationsministeren (11)

 • Midlertidigt ophold til tolke og familier evakueret fra Afghanistan
  Med lovforslaget vil man gøre det muligt for udlændinge, der har hjulpet danske myndigheder i Afghanistan, at opholde sig 2 år i Danmark. Det gælder også de medfølgende familier.  
  Forslaget ventes fremsat i oktober.

 • Frakendelse af statsborgerskab
  Lovforslaget skal gøre det muligt at fratage statsborgerskab fra personer, der er dømt for en strafbar handling, som har været til alvorlige skade for Danmarks vitale interesser. Forslaget ventes fremsat i november.

 • Sikring af opholdstilladelse ved opdragelsesrejser
  Lovforslaget er en del af indsatsen mod negativ social kontrol og skal sikre at børn der sendes på genopdragelsesrejser, ikke mister deres opholdstilladelse.  
  Forslaget ventes fremsat i februar 
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peter Hummelgaard

Justitsminister, MF (S)
cand.jur. (Københavns Uni. 2012)

Simon Kollerup

MF (S), formand, Folketingets Finansudvalg, forsvarsordfører
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2011)

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024