FAD: Derfor er der behov for en ny national forsvarsindustriel strategi

DEBAT: Med tanke på den aktuelle sikkerhedspolitiske situation og trusselsbilledet er der et stigende behov for en ny national forsvarsindustriel strategi. Strategien skal sikre, at vi også i fremtiden har en forsvarsindustri i verdensklasse, skriver Frank Bill.

Af Frank Bill
Direktør, Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark (FAD)

Coronakrisen har med stor tydelighed vist udfordringerne, når man ikke har et tilstrækkeligt nationalt beredskab.

I denne situation har fokus naturligt nok været på værnemidler, testudstyr og vacciner. Men diskussionen bør række langt videre.

De sikkerhedspolitiske trusler mod Danmark er ikke blevet mindre i coronakrisens skygge – nærmere tværtimod.

Debat om danske leverandører
Den aktuelle debat om, hvordan erhvervslivet genstartes oven på coronakrisen, har afstedkommet en genopblussen af diskussionen om at fritage militære anskaffelser for internationale udbud og i stedet benytte danske leverandører.

Denne gang handler det om anskaffelse af fem såkaldte flerformålsskibe til Søværnet. Vi hilser en fornyet diskussion om brugen af nationale udbud velkommen. Men det bør ikke være en knobskydningsøvelse med fokus på enkeltsager.

Vi bør i stedet starte et helt andet sted, nemlig i helikopterperspektiv med det strategiske spørgsmål til politikerne om, hvorvidt Danmark overhovedet skal have en forsvarsindustri.

Behovet for en national forsvarsindustri
Svaret er naturligvis ja – selvfølgelig skal vi have en national forsvarsindustri.

Det blev slået fast med Thorning-regeringens nationale forsvarsindustrielle strategi fra 2014, der understregede, at den nationale forsvarsindustri spiller en vigtig rolle ved at stille teknologier og kompetencer til rådighed for, at Forsvaret kan varetage væsentlige nationale sikkerhedsinteresser.

Danske virksomheders leverancer af højt specialiseret teknologier styrker den indbyrdes afhængighed mellem Danmark og udlandet. Det er med til at cementere Danmark som en vigtig alliancepartner samtidig med, at forsyningssikkerheden af vigtigt materiel bliver forbedret i kraft af de udenlandske leverandørers interesse i samarbejde med danske underleverandører.

Fokus for en ny forsvarsindustriel strategi
Den sikkerhedspolitiske og teknologiske udvikling går stærkt i disse år. Der sker blandt andet en hastig udvikling af virksomheder (særligt cyber, datahåndtering, kommunikation, kunstig intelligens og lignende), der leverer nøgleteknologier til Forsvaret.

Med tanke på den aktuelle sikkerhedspolitiske situation og trusselsbilledet er der et stigende behov for en ny national forsvarsindustriel strategi, der endnu tydeligere understreger, hvordan en national forsvarsindustri fastholdes og udvikles til at understøtte danske sikkerhedsinteresser.

Dansk Industri (DI) og Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark (FAD) har lavet et bud på, hvad der skal fokuseres på i en opdateret version af den nationale forsvarsindustrielle strategi.

Vi peger på, hvorfor Danmark skal have en national forsvarsindustriel kapacitet, hvilke kompetencer industrien skal besidde, ikke mindst på teknologifronten, og hvorledes dette bedst sikres.

Vi peger blandt andet på nødvendigheden af, at Forsvaret er dybt involveret i industriens arbejde med at udvikle de nødvendige teknologier. Og vi foreslår en række initiativer, der kan sikre, at industrien er levedygtig på den lange bane.

Brug af nationale udbud
Og det er her vi kommer tilbage til spørgsmålet om brug af nationale udbud.

Forsvarsindustrien har brug for bedre rammevilkår for at understøtte Forsvaret med at løse sine opgaver. EU's udbudsregler (forsvarsdirektivets undtagelsesbestemmelser og traktatens artikel 346) rummer en række muligheder for at begrænse eller undgå internationale udbud, hvis det er nødvendigt for at sikre væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, herunder forsyningssikkerhed.

Store lande med egen forsvarsindustri vælger på den baggrund ofte kun at gennemføre nationale udbud. I lyset af størrelsen af den danske forsvarsindustri er dette imidlertid sjældent en farbar vej for Danmark.

Ikke desto mindre er der områder, hvor det er vigtigt, at der findes nationale samarbejdspartnere, der kan træde til og understøtte Forsvarets evne til at løse deres opgaver. Det er i Forsvarets interesse at opbygge og understøtte nationale industrielle kompetencer på disse områder.

Politikerne skal tage handsken op
Nu er det op til politikere og embedsmænd at tage handsken op og udvikle en ny national forsvarsindustriel strategi.

En strategi, der svarer på de teknologiske og sikkerhedspolitiske udfordringer og giver svaret på, hvordan vi sikrer, at vi også i fremtiden har en forsvarsindustri i Danmark i verdensklasse.

En forsvarsindustri, der spiller en afgørende rolle, når det kommer til opretholdelse af forsyningssikkerhed (levering, vedligehold med videre) af kapaciteter med strategisk betydning for Danmark. Et arbejde, Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark naturligvis meget gerne bidrager yderligere til.

Forrige artikel Helms: Det er historieløst, at danske politikere kaster sig over USA-støtte til Grønland Helms: Det er historieløst, at danske politikere kaster sig over USA-støtte til Grønland Næste artikel Thales: Udnyt danske forsvarsvirksom­heder i den økonomiske genrejsning Thales: Udnyt danske forsvarsvirksom­heder i den økonomiske genrejsning