Stabschef ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet søger pr. 1. november 2024 en strategisk, struktureret, lyttende og motiverende stabschef til vores kommende fakultetsstab.


Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet – i daglig tale SCIENCE - er ét af seks fakulteter på Københavns Universitet (KU). Som en del af Københavns Universitet er vores centrale opgaver forskning og uddannelse på højeste niveau. Du kan læse mere om Københavns Universitet på www.ku.dk.

Stabschef på SCIENCE

Som stabschef på SCIENCE vil du spille en vigtig rolle som samarbejdspartner for dekanatet og som leder af en større stab, der skal understøtte dekanatets løbende opgave med at lede fakultetet. Staben skal understøtte høj kvalitet i drift og ledelse af fakultetet, herunder arbejdet via fakultetets interne ledelsesfora og råd, samt af vores eksterne SCIENCE Aftagerpaneler, SCIENCE Advisory Board og SCIENCE Digitaliseringsråd.
Staben skal også understøtte den løbende strategiske udvikling af fakultetets forskning, uddannelse og innovation i henhold til KU’s overordnede strategi ”Til Gavn for Flere”. Dette indbefatter understøttelse af større strategiske forskningsinitiativer og fælles forskningsinfrastruktur, understøttelse af strategiske uddannelsesinitiativer samt understøttelse af fakultetets stærke samfundsengagement indenfor bæredygtighed, digitalisering og fremtidens forebyggelse og sundhed – bl.a. via vores tætte samarbejde med erhvervsliv, myndigheder og organisationer.

SCIENCE er et ambitiøst fakultet. For at vi kan lykkes, skal staben sammen med dekanatet yde vores til at sikre godt samspil, samarbejde og arbejdsdeling med fakultetets 12 institutter, universitets øvrige fem fakulteter, rektoratet og de øvrige samarbejdspartnere på KU - og vi skal løbende være i tæt dialog med vores vigtigste nationale og internationale samarbejdspartnere. Som stabschef skal du derfor være indstillet på at have antennerne ude og kunne række ud hvor det er relevant, specielt til stabscheferne på fakultetets 12 institutter, men samtidig skal du kunne prioritere din ledelsesopgave overfor staben.

Din første opgave som stabschef bliver at etablere den nye stabsenhed, der vil bestå af en større gruppe medarbejdere og du vil derfor få mellemledere, som du skal lede stabens medarbejdere sammen med. Medarbejderne vil have forskellige fagligheder, og en stor del vil være vant til at arbejde selvstændigt. Det er derfor vigtigt, at du sammen med dekanatet og din ledergruppe formår at sætte retning, skabe sammenhæng og ikke mindst bringe medarbejdernes kompetencer bedst muligt i spil.

Stabschefens ansvarsområder og arbejdsopgaver

Københavns Universitet er i færd med at etablere en ny fælles administrativ organisering; som konsekvens af den forandring etableres der pr. 1. marts 2025 stabe på fakultetsniveau.

Som stabschef på SCIENCE vil du referere til dekanen og arbejde tæt op mod dekanatet (dekanen samt prodekanerne for hhv. forskning, uddannelse samt innovation og samfundsrelationer). Du bliver en central sparringspartner for dekanatet, hvorfor du også vil deltage i dekanatsmøderne. Staben, som du kommer til at lede, skal understøtte ledelsen på SCIENCE i strategiske og tværgående ledelsesopgaver, i samarbejdet med omverdenen inden for fakultetets fagområder samt i det daglige arbejde helt tæt på dekanatet. Du indgår desuden i et tværgående ledelsesorgan med andre administrative ledere på Københavns Universitet.

Overordnet set bliver det stabsenhedens opgave at udvikle og lede strategiske projekter og indsatser, sekretariatsunderstøtte ledere og ledelsesfora på fakultetsniveauet samt varetage en række opgaver, som er særlige for et fakultet, der spænder meget bredt fagligt, har mange geografiske placeringer, bruger stor og kompleks forskningsinfrastruktur, og er meget engageret i sine relationer uden for universitetet.

Staben skal i samarbejde med partnere fra den fælles universitetsadministration bl.a. sikre fakultetets portefølje-, økonomi- og budgetstyring samt frembringelse af analyser og ledelsesunderstøttende data. Fordi omlægningen af hele universitetets administration, også den hidtidige understøttelse af fakultetsledelsen, stadig er i gang, får du som stabschef en vigtig opgave i at være med til at forankre og udvikle staben og samarbejdsfladerne til både institutter, rektorat og den fælles administration, så pejlemærkerne for den nye organisering bliver til virkelighed.

Profil

  • Mange forskellige karriereforløb kan have givet dig de kompetencer og erfaringer, der skal til for at være leder hos os, men du har en akademisk uddannelse og erfaring med at understøtte en topledelse, herunder i relation til strategiarbejde samt økonomi- og budgetstyring.

  • Dine tidligere jobs har givet dig erfaring med at bedrive ledelse i komplekse vidensorganisationer, og du er en erfaren, engageret og empatisk personaleleder for din ledergruppe og stabens diverse medarbejdergruppe.

  • Du har analytisk sans, politisk tæft og et strategisk mindset, som du evner at bringe i spil for at løse komplekse udfordringer.

  • Du har forståelse for den omverden, som universitetet og fakultetet virker i, og du bidrager til en opsøgende stab, der kan række ud til relevante aktører

  • Du har gennemslagskraft og gode kommunikative evner, både i skrift og tale, med en evne til at inspirere og motivere.

  • Du forstår universitetets akademiske miljø og har blik for et universitets særlige kerneopgaver.

Om SCIENCE – Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

SCIENCE er landets største naturvidenskabelige fakultet med knap 4.000 ansatte og 9.700 fuldtids bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter, heriblandt Statens Naturhistoriske Museum. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr. og skal gennem forskning, uddannelse, innovation og formidling bringe mennesker sammen fra universiteter, virksomheder, myndigheder og organisationer for at skabe, udvikle og anvende naturvidenskabelig viden på højeste niveau til gavn for samfund og erhvervsliv.

SCIENCE samarbejder nationalt og internationalt om håndtering af globale udfordringer, og det er fakultetets vision, at studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere oplever os som det forsknings- og uddannelsesmiljø i verden, der inden for en række områder giver de bedste muligheder for at løse de nationale og globale udfordringer, vi står over for.

De professionelle forsknings- og uddannelsesmiljøer baserer sig først og fremmest på dedikerede personer som med hver deres faglige afsæt, kompetencer, engagement og opgaveprofil samlet set skaber og udvikler SCIENCE som et fakultet i absolut international topklasse. Undervisere, forskere, studerende, tekniske og administrative medarbejdere samt ledere understøtter hinanden med tillid på tværs af fagområder og med fokus på mangfoldighed. Markant internationalt udsyn er centralt for SCIENCE, og en inviterende og inkluderende kultur skaber gode samarbejder og understøtter udfoldelse af store potentialer. Grundlaget er den excellente forskning og solide fagligheder, som bringes i anvendelse i anerkendende samarbejder.

Værdierne mangfoldighed, internationalt udsyn og respekt for det enkelte menneskes unikke bidrag skal afspejles i SCIENCE’s virke, herunder i rekrutteringen af studerende og medarbejdere. Det skal ske i undervisningen såvel som i forskningen, i vores samarbejder med omverdenen og i det hele taget i alle fakultetets mangeartede opgaver.

Du kan læse mere om fakultetet på vores hjemmeside www.science.ku.dk

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Skatteministeriet og AC.
Stillingen besættes på åremål i fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år.
En del af lønnen vil være baseret på målopfyldelse i en resultatkontrakt.

Tilbydes du ansættelse, skal du være indstillet på at blive sikkerhedsgodkendt.

Processens forløb

Er du interesseret i stillingen som stabschef på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, skal du sende en ansøgning med bilag via KU's jobportal - Stillingen kan også søges via knappen “Søg dette job” her på siden..

Ansøgningen skal være bilagt CV og dokumentation for relevant uddannelse mv.

Ansøgningsfrist er den 15. august 2024.

Første samtalerunde afholdes den 4. september , testtilbagemelding den 10. september, og anden samtalerunde den 16. september 2024.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan Katrine Krogh Andersen på 3533 2010.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund.

KU er I færd med at designe en ny fælles administrativ organisering på KU, som forventes at medføre ændringer indenfor det næste år til halvandet. Målet med den administrative reform er blandt andet at styrke det tværgående samarbejde, øge effektiviteten og sikre gode karriereveje for administrative medarbejdere på KU. Reformen vil indebære besparelser på administration. Du opfordres til at kontakte Katrine Krogh Andersen via tlf. 3533 2010, hvis du ønsker at høre nærmere om sammenhængen mellem denne stilling og den administrative reform.

Københavns Universitet

giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024