Ellemann har stadig ikke flertal for Østerild

VINDMØLLER: Eksperthøringen overbeviste ikke oppositionen om, at Østerild er den rigtige placering til et testcenter. Vindmølleindustrien vil pludselig fælde meget mindre skov.
Miljøministerens eksperthøring overbeviste ikke oppositionen om, at Østerild er den rette placering til et testcenter.
Miljøministerens eksperthøring overbeviste ikke oppositionen om, at Østerild er den rette placering til et testcenter.Foto: colourbox
Anders Jerking
Går det for hurtigt eller for langsomt med at få etableret et testcenter for vindmøller? Det var det spørgsmål, der delte vandene, da Miljøministeriet tirsdag holdt en eksperthøring om testcenteret.

Vindmølleindustrien mener, at processen går for langsomt og pointerede, at der er akut brug for en beslutning inden sommerferien, hvis dansk industri ikke skal miste markedsandele. Eksperter, naturvenner og politikere derimod advarer om, at hastværk er lastværk, og appellerer til, at miljøministeren giver sig tid til at undersøge både alternative placeringer og de naturmæssige konsekvenser ved at lægge et testcenter i Østerild.

Høringen skulle overbevise politikere fra Dansk Folkeparti, SF og Socialdemokraterne om, at de trygt kan stemme for regeringens forslag om vindmøller i Østerild, men høringen blev nærmest blæst omkuld af et overraskende notat. Det kom fra Vindmølleindustrien, som er så nervøse for, at testcenteret ikke bliver til noget, at industrien nu vil nøjes med at fælde langt mindre skov i Østerild end tidligere. Hidtil har der skulle fældes 8-1.200 hektar fredskov, men nu kan industrien nøjes med 1-150 hektar.

Vindmøllerindustriens udspil overrasker SF's ordfører i sagen, Steen Gade.
"Pludselig melder Vindmølleindustrien ud, at noget er muligt, som hidtil har været umuligt. Spørgsmålet om, hvad der er op og ned i denne sag, vokser med denne henvendelse. Vores tvivl om regeringens forarbejde er steget," siger han og understreger, at SF stadig vil have mindst en alternativ placering grundigt undersøgt.

Også Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne pointerer, at Vindmølleindustriens henvendelse skaber yderligere forvirring om lovforslaget, der skal førstebehandles torsdag. Ingen af partierne er parate til at love støtte til Ellemanns forslag.

Nyt forslag fra industri 
Vindmølleindustrien henvendte sig mandag til miljøminister Karen Ellemann (V) med et nyt notat (se nederst i artiklen). Her betoner industrien nødvendigheden af, at der træffes en beslutning inden sommerferien af hensyn til virksomhedernes planlægning. Vindmølleindustrien konstaterer, at det er vanskeligt at samle flertal for centeret i Østerild og har derfor lavet en ny teknisk vurdering af Østerild. Vurderingen viser overraskende, at man kan nøjes med at fælde 100-150 hektar skov, hvis vindmøllerne får lov at være 20 meter højere. Når skoven bliver stående, kan man imidlertid ikke kan lave målinger i Østerild, der lever op til de internationalt standardiserede krav til vindmøller. Derfor skal staten finde nye områder, hvor fabrikanter kan opstille kæmpemøller til kontrolmålinger.

Karen Ellemann afviser Vindmølleindustriens forslag, fordi man ikke længere vil kunne lave målinger, der lever op til de internationale krav. Det vil betyde, at det danske testcenter ikke kan konkurrere med de udenlandske testcentre.
"Vi bliver nødt til at udvise det nødvendige mod til at gå efter de mest ambitiøse løsninger, også selvom det ikke altid er den letteste vej," skriver ministeren i sit svar til Vindmølleindustrien.

Krav til testcenter 
På tirsdagens høring forklarede Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien, og forskere fra Risø/DTU, hvilke tekniske krav der stilles til et testcenter. De forklarede, hvorfor testcenteret skal placeres på land, hvorfor der skal fældes skov, og hvorfor industrien har brug for et testcenter.

Programleder Peter Hjuler, Risø/DTU, understregede, at antallet af testpladser har betydning for, hvor internationale virksomheder vælger at investere. Et stort dansk testcenter kan således tiltrække udenlandske virksomheder.

Vicedirektør Sven Koefoed-Hansen, By- og Landskabsstyrelsen forklarede, hvordan styrelsen har fundet frem til, at Østerild er den mest egnede placering.

Alternativerne forsvandt 
Høringen fokuserede primært på testcentret i Østerild. I det første udkast til programmet hed et punkt "Alternative modeller og indvendinger mod projektet". Dette punkt blev imidlertid i sidste øjeblik taget af dagsordenen. Det irriterer Socialdemokraternes naturordfører, Flemming Møller Mortensen.
"Det er skuffende, at man har fjernet punktet om alternative placeringer. Det manglede i debatten. Vores primære anke er jo, at der mangler alternativer, hvis vi skal træffe et oplyst valg. Derfor har S og SF krævet, at mindst et ekstra område skal beskrives grundigt. Det bør miljøministeren lytte til," siger han og påpeger, at især Kallesmærsk Hede bør undersøges nærmere.

Også Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dohrmann, efterlyser mere viden om de alternative placeringer.
"Vi har fået svar på nogle spørgsmål, men vi mangler stadig at få alternativerne belyst til bunds. Særligt Kallesmærsk Hede mangler vi en ordentlig vurdering af. Her har regeringen bare besluttet, at man ikke vil se på det område," siger han og understreger, at Dansk Folkeparti gerne vil strække beslutningsprocessen ind i sommerferien, hvis det er nødvendigt.

Militærområdet Kallesmærsk Hede var oprindeligt Vindmølleindustriens førsteprioritet til et testcenter. I et kort notat fra Miljøministeriet fremgår det, at områdets vindfelt lever op til kravene til et testcenter. Der skal ikke eksproprieres boliger, men området er EF-fuglebeskyttelsesområdet og vigtigst: Forsvarsministeriet siger nej tak til vindmøller, fordi området anvendes 250 dage om året til træning af soldater - blandt andet soldater, som skal i international tjeneste.

Trods appellen fra S, SF og Dansk Folkeparti afviser miljøminister Karen Ellemann, at en alternativ placering kan komme i spil.
"De har fået en tre timer lang redegørelse oven i de redegørelser, som de allerede har fået, så jeg har svært ved at se, hvor meget mere oplysning jeg kan levere, men vi svarer på alle spørgsmål. Jeg er optaget af, at alle politikere kan tage stilling på et fuldt oplyst grundlag, men vi mener, at den bedste placering er i Østerild."

Kritik fra professor 
Selv om punktet om alternative placeringer og indvendinger mod projektet var taget af dagsordenen, gav høringen alligevel plads til kritik af lovforslaget om vindmøller i Østerild. Danmarks Naturfredningsforening havde i sidste øjeblik fået lov at deltage og påpegede, at det burde kunne lade sig gøre at finde en placering til centeret, som ikke ødelægger naturen.

Forskningschef Axel Bo Madsen, DMU, pointerede, at VVM-redegørelsen ikke forholder sig til konsekvenserne for flagermus og en lang række fugle. En kritik, der tidligere har været omtalt i Altinget (her).

Mest kritisk var professor Frede Hvelplund, Aalborg Universitet, som indledte med dels at kritisere høringen for at mangle uafhængige eksperter, dels at kritisere beslutningsprocessen for at være lukket og forhastet. Hvelplund påpegede herefter, at Danmark mangler en national testcenter strategi-rapport; at udvælgelseskriterierne for placeringen ikke er begrundede og dokumenterede; at der ikke er en plan for regional udvikling via et testcenter (som i sig selv kun vil give ganske få arbejdspladser); at der mangler en systematisk sammenligning af de alternative placeringer; at konsekvenserne af skovfældningen ikke er belyst; og endelig at vindmøllebranchen vil tabe goodwill, når vindkraft bliver forbundet med naturødelæggelser.

"Lad os undgå, at langsommelighedsfejl avler en hastværksfejl," lød hans opfordring.

Ny natur 
Afslutningsvis redegjorde direktør i Skov- og Naturstyrelsen Hans Henrik Christensen for, at fældningen af plantageskoven vil give mulighed for at lave nye naturtyper som for eksempel klithede, og at denne proces faktisk ville kunne gavne biodiversiteten.
"Der er ikke meget biodiversitet i sådan en plantageskov," lød det fra direktøren, som påpegede, at styrelsen alligevel over tid vi arbejde for at omdanne skoven til andet skov eller lysåbne naturtyper.

Folketinget førstebehandler lovforslaget om testcenteret torsdag, men allerede i dag, onsdag, mødes miljøministeren med ordførerne til en indledende drøftelse.

Dokumentation

Læs Vindmølleindustriens notat: 

Afsluttende proces om Østerild

Det er helt afgørende for Vindmølleindustrien, at der politisk træffes beslutning om den konkrete placering af nye prototype-testpladser inden sommerferien. Det er afgørende for såvel planlægning af virksomhe-dernes konkrete testbehov som den fysiske etablering af testpladserne.

Vindmølleindustrien er enig i valget af Østerild på baggrund af de kriterier og krav, der er stillet til projektet og har arbejdet målrettet på at gøre Østerild-placeringen af det nye prototypecenter så realistisk som mu-ligt i forhold til det testbehov, som industrien har. Industrien havde oprindeligt ønsket en placering på Kal-lesmærsk Hede eller alternativt ved Filsø. Disse placeringer blev valgt fra af den tværministerielle arbejds-gruppe af hensyn til forsvarets interesser og hensynet til fuglebeskyttelse, hvorfor Østerild blev udpeget som den bedst egnede placering.

Da der i den afsluttende politiske beslutningsproces omkring Østerild er udtalt ønske om at vurdere alter-native placeringer, har Vindmølleindustrien vurderet, hvilket indhold en politisk beslutning om en eventuel alternativ løsning skal indeholde, hvis industriens behov for testpladser skal opfyldes.

Generelt er det afgørende, at økonomien i projektet er på et niveau, der gør de enkelte møllepladser for-retningsøkonomisk realistiske (årlig samlet udgift på maks. 2 mio. kr.), at den fremtidige adgang til pladser-ne på Høvsøre samtidig bekræftes med tilsagn fra Risø om, at Vestas og Siemens her fortsat har adgang til 2 pladser hver i mindst 10 år efter udløbet af de nuværende lejeaftaler med den allerede besluttede tre års forlængelse, samt at der herudover anvises potentielle geografiske placeringer til yderligere prototyper på såkaldte fabrikantdrevne områder. Endelig skal det beskrevne samarbejde mellem Risø DTU og industrien i Østerild-projektet indrettes således, at samarbejdet fremmer virksomhedernes udvikling af nye prototyper og ikke opleves som en barriere for teknologiudviklingen.

Ændring af Østerild-projektet

I forbindelse med den afsluttende beslutning om Østerild og inden alternativ placering eventuelt vurderes, kan en anden organisering af projekt Østerild overvejes, der vil kunne reducere træfældningen til et forven-tet niveau på ca. 100-150 ha (af hensyn til mølleplaceringer og målemaster i selve anlægsområdet). Hvis ikke al nødvendig skov fældes i Østerild vil effektkurvemåling og andre typer målinger ikke være mulige med den nuværende teknologi. Dette kan løses ved, at virksomhederne påtager sig et stort forsknings- og udviklingsansvar i forhold til vindmålinger baseret på relativ ny LIDAR-teknologi, samt ved at der samtidig udpeges to fabrikantdrevne områder med minimum 2 pladser på hver, hvor kontrolmålinger af effektkur-vemålinger og andre målinger er mulige. Det reviderede forslag er kort beskrevet som følger:

1) Virksomhederne investerer i forskning/udvikling af LIDAR målesystem.

2) Skovfældning reduceres fra ca. 800 ha til forventeligt ca. 100-150 ha, som er nødvendigt for at anlægge testcenteret.

3) Samtidig beslutning om etablering af ét ekstra fabrikantområde med maks. højde på 250 meter til hver virksomhed (Siemens/Vestas) pga. krav om parallelle målinger på site uden træer (validering). Disse test-områder skal være klar til ibrugtagning senest 1. januar 2012 og skal alene drives af virksomhederne.

4) Krav om forøget møllehøjde med 20 meter i Østerild, da korrekte målinger af vindforhold omkring møl-lerne kræver, at møllevinge i nederste position skal være klart fri af skoven. Det betyder, at den nuværende højdegrænse på 250 meter vil sætte grænse for teknologiudviklingen hurtigere end ventet og formentlig allerede inden for 5 år. Forventningerne til møllevingers længde er således i størrelsen 75-100 meter inden for de kommende år.

5) Videnskabelig accept af målesystem og metode fra Risø DTU

Hvad angår de to nødvendige fabrikantområder, kan Vindmølleindustrien anvise 4 potentielle geografiske placeringer med et indhold af ca. 10 møllepladser. Disse pladser indgår alle i det materiale, der blev frem-lagt på møde i By- og Landskabsstyrelsen den 9. april 2010, og nogle af placeringerne er blevet foreslået af kommunerne selv.

Alternativ placering i stedet for Østerild

Ved beslutning om en anden placering end Østerild antager Vindmølleindustrien, at en given alternativ placering formentlig vil indeholde færre mølleplaceringer end 7 som i Østerild. Alternativt at flere mindre områder kombineres. Industrien vil i lyset af en sådan politisk beslutning blive tvunget ud i at finde en an-den teknologisk løsning af storskala nettest end forudsat i Østerild-projektet.

Hvis der træffes beslutning om at finde en alternativ placering, er følgende forhold afgørende for Vindmøl-leindustrien:

1) Aftale om alternativ placering skal være skriftligt nedfældet, hvis det ikke er muligt at færdigbe-handle lovforslaget i indeværende Folketingssamling.

2) Af hensyn til hurtig etablering af pladserne kan det eventuelt vurderes om udpegningen af alterna-tivt område kan baseres på landsplandirektiv frem for ved anlægslov.

3) Den politiske aftale skal derudover anvise løsning på industriens samlede behov på ca. 20 prototy-pepladser inkl. de 5 pladser i Høvsøre.

4) Minimum antal pladser for alternativ placering til Østerild er 4 stk. af hensyn til Vestas og Siemens' umiddelbare behov, samt som nævnt ovenfor bekræftelse af fortsat adgang til de 2+2 pladser i Høvsøre.

5) Der skal identificeres 3-4 potentielle geografiske placeringer til de resterende prototypepladser, så der samlet set er ca. 20 i alt. Konkret beslutning om disse placeringer skal være truffet inden ud-gangen af 2010.

Da drøftelserne omkring Østerild-placeringen har vist, at der er en juridisk udfordring i langsigtet adgang til prototypepladser for Siemens og Vestas, er industrien indstillet på at finde holdbar juridisk løsning på dette f.eks. ved køb af 4 pladser (2 til hver virksomhed).

I drøftelsen af Østerild er der lagt meget vægt på, at der i så stort et anlægsprojekt også skal være adgang til prøvepladser for udenlandske fabrikanter, samt at en offentlig partner (Risø DTU) er involveret i samar-bejdet. Ved en alternativ og mindre placering skal disse hensyn redefineres.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Steen Gade

Foredragsholder, skribent, fhv. formand, Regeringens Råd for Samfundsansvar og Verdensmål
Lærer (Herning Seminarium 1969)

Jørn Dohrmann

Fhv. MF og MEP for DF, nu aktiv i Moderaterne
Automatikmekaniker (1988)

Flemming Møller Mortensen

MF (S), næstformand, Dansk Kulturinstituts bestyrelse, klosterforstander, Aalborg Kloster fhv. minister for udviklingssamarbejde og for nordisk samarbejde
Sygeplejerske (Sygeplejeskolen i Aalborg 1988), salgsuddannet (AstraZeneca 2004)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024