Esben Lunde: Vi skal opgøre Danmarks bidrag til verdens natur bedre

DEBAT: Regeringen ændrer opgørelsesmetode, så vi får et bedre billede af Danmarks bidrag til at stoppe tabet af biodiversiteten globalt, skriver Esben Lunde Larsen.

Af Esben Lunde Larsen (V)
Miljø- og fødevareminister

Danmark har i en årrække ydet det, man kalder biodiversitetsrelateret bistand. Det er penge, der går til for eksempel FN's miljøprogram eller støtte til beskyttelse af kystnære økosystemer i Asien.

Det er et vigtigt arbejde, der handler om at stoppe tabet af biodiversiteten globalt.

Vi rapporterer løbende til FN's Biodiversitetskonvention om, hvor meget vi giver i biodiversitetsrelateret bistand, men Danmark har dog siden 2012 haft en upræcis måde at opgøre det på.

Regeringen ændrer derfor nu opgørelsesmetoden – men i kroner og ører vil samme beløb som hidtil blive brugt på biodiversitetsrelateret bistand.

En mindre grov opgørelse
Frem til nu har Danmark benyttet et foreløbigt grovere estimat, hvor der blev medregnet bistand, hvor ikke nødvendigvis hele bidraget gik til biodiversitetsrelaterede indsatser.

For eksempel blev hele Danmarks bidrag til Verdensbanken talt med tidligere, hvor det ikke kan forventes, at størstedelen er gået til biodiversitet.

Der har altid været åbenhed omkring, hvordan Danmark har opgjort den danske biodiversitetsrelaterede bistand, hvilket er fremgået af de afrapporteringer, Danmark har indsendt til FN, og som er offentligt tilgængelige på Biodiversitetskonventionens hjemmeside.

Efter at vi har indsamlet flere erfaringer om opgørelse af biodiversitetsrelateret bistand sammen med de øvrige lande, justerer vi nu opgørelsen, så den bliver mere præcis, og så vi ikke har opgørelsesmetoder, der reelt set puster det danske bidrag op og giver et indtryk af, at vi leverer højere bidrag, end vi reelt set gør.

På linje med Tyskland
Fremover vil vi kun medregne støtte til multilaterale organisationer, hvis hovedformål er biodiversitet, og den bilaterale støtte vægtes, så den opgjorte biodiversitetsrelaterede bistand afspejler de midler, der reelt går til biodiversitetsrelaterede formål.

Denne metode er i højere grad i tråd med opgørelsesmetoder under FN’s klimakonvention og svarer i højere grad til de principper, som andre lande benytter – som for eksempel Tyskland og Frankrig.

Der er således ikke tale om ændring i, hvor meget vi giver – blot hvordan det opgøres over for FN, så det bliver mere præcist, og Danmark ikke viderebringer tal, der er oppustede.

Ingen kontant ændring
Danmark har forpligtet sig til at bidrage til det globale mål om at fordoble ressourcemobiliseringen sammenlignet med udgangspunktet i 2006-2010 under Biodiversitetskonventionen.

Ændringen af metoden ændrer ikke ved de forpligtelser, som Danmark har. Målet er globalt, og det vil vi fortsat arbejde for at bidrage til.

Danmark har øget sin biodiversitetsrelaterede bistand ud fra et relativt højt udgangspunkt, og det er et bidrag til det globale mål om fordobling, som vi godt kan godt være stolte af.

Forrige artikel Forening: Plast-krisen kalder på en handleplan Forening: Plast-krisen kalder på en handleplan Næste artikel DTU-rektor til ministerier: Stop med at ændre i vores konklusioner DTU-rektor til ministerier: Stop med at ændre i vores konklusioner