Debat

L&F og Dansk Skovforening: Et jagtforbud i strengt beskyttede områder er helt ude af proportioner

DEBAT: Hvis en aktivitet udnytter naturlige ressourcer kontrolleret og bæredygtigt og et bevaringsmål ikke trues, bør et forbud mod jagt eller skovbrug ikke indføres, skriver Lone Andersen og Peter A. Busck.

Skovejere og landmænd kan ikke se behovet for et generelt forbud mod jagt eller skovdrift i Natura 2000-områder, skriver Lone Andersen og Peter A. Busck.
Skovejere og landmænd kan ikke se behovet for et generelt forbud mod jagt eller skovdrift i Natura 2000-områder, skriver Lone Andersen og Peter A. Busck.Foto: Jeppe Bjørn Vejlø/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Udkastet til teknisk note, som skal bidrage til at fastlægge definitionen af, hvad der skal forstås ved strengt beskyttede områder i forhold til EU's nye biodiversitetsstrategi, og hvordan disse skal forvaltes, skaber stor bekymring hos vores medlemmer i både Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer.

Ligesom jægere og lystfiskere har reageret skarpt på forslaget fra EU-kommissionen om, at der på arealer, der omfattes af målet om 10 procent "strengt beskyttet natur", for eksempel ikke kan drives jagt, fiskeri eller skovbrug, er vi fra lodsejerside også dybt bekymrende. 

Vi er bekymrede for, hvilke konsekvenser en udpegning til "strengt beskyttet natur" kan få og ikke mindst hvilke områder, der vil kunne blive omfattet af en sådan beskyttelse.

Mediers fejl øger usikkerheden
Usikkerheden og bekymringen er ikke blevet mindre af, at der i nogle landsdækkende medier fejlagtigt er sat lighedstegn mellem "strengt beskyttet" og Natura 2000-områder.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Skovejere og landmænd kan ikke se behovet for et generelt forbud mod jagt eller skovdrift i Natura 2000-områderne, som jo omfatter langt mere end blot beskyttede naturarealer.

Som miljøminister Lea Wermelin (S) har gjort rede for i flere svar til Folketinget, er processen vedrørende fastlæggelse af rammerne for den beskyttede natur langt fra til ende. Der udestår fortsat en proces, hvor det skal drøftes i dialog mellem medlemsstaterne og kommissionen.

Forvaltningsmål for beskyttede områder skal fastlægges ud fra individuelle mål for de enkelte områder frem for generelle retningslinjer og restriktioner.

Lone Andersen og Peter A. Busck
Hhv. viceformand i Landbrug & Fødevarer og formand for Dansk Skovforening

Samtidig har ministeren også i anden sammenhæng gjort klart, at der med biodiversitetsstrategiens procentsatser overordnet set er tale om mål, som skal nås i fællesskab i EU og ikke nødvendigvis nationalt.

I den forbindelse skal vi fra lodsejerside komme med nogle klare ønsker til en videre dansk holdning.

Undgå generelle forbud
Fra land- og skovbruget mener vi, at det er vigtigt at eventuelle restriktioner eller lignende i de beskyttede områder fastlægges på baggrund af klare, områdespecifikke planer og målsætninger.

Forvaltningsmål for beskyttede områder skal fastlægges ud fra individuelle mål for de enkelte områder frem for generelle retningslinjer og restriktioner, der ikke nødvendigvis vil kunne opfylde de forskellige arters og naturtypers forvaltningsbehov.

Dette gælder både områder, der måtte blive udpeget som følge af biodiversitetsstrategien og de områder, som kan tænkes at blive en del af kommende danske naturnationalparker.

Der bør ikke gennemføres generelle forbud mod bestemte aktiviteter som for eksempel jagt, fiskeri eller skovbrug.

Så længe en bestemt aktivitet ikke er i modstrid med et områdes bevaringsmålsætning, og så længe udnyttelsen af de naturlige ressourcer foregår på en kontrolleret og bæredygtig måde i overensstemmelse med planen for området, bør disse aktiviteter kunne opretholdes.

Læs også

Forbud kan få alvorlige konsekvenser
I den forbindelse vil det være helt afgørende også at se på, hvordan forvaltningen af et område kan påvirke de omkringliggende områder, og hvordan forskellige tiltag vil kunne spille sammen.

Indføres generelle forbud mod for eksempel jagt i visse områder, vil det kunne få stor betydning for de tilstødende arealer, hvor en håndtering af skadevoldende vildt som eksempelvis gæs og hjortevildt kan blive besværliggjort.

Samtidig er det vigtigt at huske, at indsats for natur og biodiversitet for mange ejendommes vedkommende er drevet af blandt andet lodsejeres og jægeres ønske om at forbedre vilkårene for både det jagtbare vildt og øvrig flora og fauna i områderne.

Dette incitament kan forringes betragteligt, hvis der pålægges restriktioner i form af forbud mod diverse aktiviteter.

Berørte aktører skal inddrages
I den tekniske note er det beskrevet, at for både udpegning af de 30 procent juridisk beskyttede naturarealer og de 10 procent med streng beskyttelse ligger ansvaret for identifikation, udpegning og tilstrækkelig og effektiv forvaltning af beskyttede områder hos medlemsstaterne.

Det er helt oplagt, at der arbejdes videre med dette, inden der skal opnås enighed om definitionen af centrale begreber som for eksempel "strengt beskyttet". Det bør ske i dialog med medlemslandene og berørte aktører, for kun på den måde sikres en optimal og ensartet gennemførelse.

Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening vil derfor sende en klar opfordring til miljøministeren om at inddrage alle relevante aktører i den kommende proces.

Både i forhold til at fastlægge en rimelig og forståelig definition af beskyttet henholdsvis strengt beskyttet natur, og hvordan det efterfølgende skal implementeres i Danmark, er det vigtigt, at alle synspunkter høres, og at alle interessenter inddrages. I hvert fald hvis man ønsker at skabe de bedste rammer for en indsats for biodiversiteten. 

Og hvis EU, den danske regering eller begge vælger at gå videre med generelle forbud, er det selvfølgelig helt afgørende, at det sker i tæt dialog med de lodsejere, der vil blive berørt ligesom eventuelle rådighedsindskrænkninger skal erstattes fuldt ud.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00