Skovbruget til DN: Biomasse er en del af løsningen, ikke problemet

REPLIK: Det er forsvarligt at erstatte fossile brændsler med bæredygtig biomasse fra skovene, fordi den er et restprodukt fra produktionen af træ til bygninger og boliger, skriver fire aktører i skovbruget i et svar til Danmarks Naturfredningsforening. 

Af HedeDanmark, Skovdyrkerne, Danske Maskinstationer & Entreprenører og Dansk Skovforening

Vi er også bekymrede over, at menneskeheden bruger af klodens ressourcer på en ikke-bæredygtig måde.

Det gælder blot ikke de danske skove. Det danske skovareal øges, vedmassen i skovene øges, og der har aldrig tidligere været udlagt så store arealer til biodiversitetsformål.  

Vi er også bekymrede for klimaet, men vi ser biomasse som en del af løsningen og ikke som en del af problemet. 

Hovedparten af den danske flis kommer fra afskæringer i industrien, fra mindre træer, som fældes for at lægge tilvæksten over på færre træer til produktion af kvalitetstræ eller udgøres af hugstrester fra fældning af tømmer.

De små dimensioner af træ, som vi her tager fra unge bevoksninger, er mindre betydende for biodiversiteten og forgår hurtigt i naturen, hvorved CO2-lagret alligevel hurtigt frigives. Det er en stor fordel at anvende dette restprodukt til at fortrænge fossil energi.

Biomasse har en rolle at spille
Skovene har altid været en energiressource. Tidligere blev en stor del af restprodukterne fra skovene bare brændt af i husholdningerne. 

Vi mener, at skovene er en helt central del af den grønne omstilling − med produktion af kvalitetstræ til fortrængning af stål, beton og andre klimatunge produkter og med en anvendelse af restprodukterne i energisektoren. 

Vi er ikke enige i, at biomasse ikke har en fremtidig plads i energisektoren.

Vi arbejder sammen med DTU og flere andre om, at vi i den nærmeste fremtid ved for eksempel en pyrolyseproces kan omdanne resterne fra den aktive skovdrift til flydende brændsler til tunge køretøjer, skibe og fly, som i dag anvender over 90 procent fossile brændsler. 

Vi ser derfor snarere et behov for yderligere produktion af bæredygtig biomasse til energisektoren. 

Træproduktion sker ikke på bekostning af CO2-lagre
Ja, der udledes CO2, når træ brændes. Men den måde, vi driver skovbrug på i Danmark, indebærer, at vi løbende kan høste af væksten, samtidig med at der bliver optaget mere CO2 i skovene. 

De danske skove har fordoblet deres indhold af CO2 de sidste 25 år, samtidig med at vi har fået over 75 millioner kubikmeter træ ud af skovene til byggeri, møbler, emballagetræ, papirtræ − og til sidst et restprodukt til energitræ. 

Så produktionen af træ til byggeri og afbrænding af restbiomassen går ikke ud over CO2-lagrene i de danske skove. 

Vi er enige med IPCC om, at det er vigtigt at bevare eksisterende skove og etablere nye skove. Skovloven sikrer bevarelse af skovene i Danmark. 

IPCC påpeger samtidig, at aktiv skovdrift med produktion af træ til bygninger og boliger for at fortrænge beton, metal med videre er et vigtigt redskab.

IPCC pointerer desuden, at kombinationen af biomasse til energi med Carbon Capture Storage (BECCS) og pyrolyse af biomasse med produktion af energi og biochar er nødvendig for at dræne atmosfæren for CO2. Og uden at dræne atmosfæren kommer vi aldrig i mål med 1,5-gradsscenariet.

Restproduktet kan vi ligeså godt udnytte
Maria Reumert Gerding ser gerne en skovdrift, der optager CO2 med beskyttelse af biodiversiteten. Det gør skovbruget allerede. CO2-lageret i skovene er som sagt fordoblet de sidste 25 år.

Biodiversiteten beskytter vi ved at screene bevoksningerne for biodiversitet og naturperler, inden vi fælder i dem. 

Alle seriøse leverandører af biomasse opfylder de bæredygtighedskrav, som er opstillet i den frivillige brancheaftale. De har brugt mange ressourcer på at opbygge systemer til dokumentation af dette. 

Vi er helt enige med præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening i, at produktionsskovene skal producere til bygninger og boliger. Det er sund driftsøkonomi for de private ejere, som ejer omkring 80 procent af de danske skove.

Blot må Maria Reumert Gjerding forstå, at produktion af træ til bygninger og boliger har et restprodukt, som vi enten kan bruge eller lade ligge. I begge tilfælde udledes der den samme mængde CO2. 

Vi synes, den skal bruges til at fortrænge fossile brændsler. 

Vi mener derfor, at biomasse er et vigtigt redskab i den grønne omstilling mod 70-procentsmålet og håber, at regeringen vil inddrage skovbruget i planer for den. Det er både sund fornuft og nødvendigt. 

Forrige artikel DN: Biomasse bidrager ikke til den grønne omstilling og skal udfases DN: Biomasse bidrager ikke til den grønne omstilling og skal udfases Næste artikel Jørgen Henningsen: Klimarådet skal tage livtag med biomasse-spørgsmålet Jørgen Henningsen: Klimarådet skal tage livtag med biomasse-spørgsmålet
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Fotosyntesebaseret produktion - og disrespekten over for alle, der har ydet en indsats for at begrænse denne og dens forventede ødelæggende konsekvenser for biodiversiteten og vore efterkommeres fremtidsudsigter.

  Biomasse er ikke, har aldrig været og vil aldrig nogen siden kunne blive et alternativ til kul, olie eller naturgas af den simple årsag at problemet aldrig kan gå hen og blive et alternativ til problematiske alternativer til sig selv. Derimod kan man sagtens forestille sig at kul, olie, naturgas og atomkraft ikke længere er de mest ansvarlige alternativer til biomasse. Hvad i alverden forestiller HedeDanmark, Skovdyrkerne, Danske Maskinstationer & Entreprenører og Dansk Skovforeningskulle formålet med indførelse af atomkraft i Danmark skulle have været, hvis ikke det var som et mere ansvarligt alternativ til biomasse? Hvad i alverdens skulle formålet med de sidste 3000 års brug af fossile brændsler have været, hvis ikke det var som et mere anstændigt alternativ til den fotosyntesebasserede produktion?

 • Anmeld

  Karsten Thomsen · Lektor, PhD, forfatter, Verdens Skove

  Det meste af dansk træproduktion er åbenbart restprodukter og går op i røg!

  Argumentet om bygningstømmer er smukt og fremføres igen og igen, men virkeligheden er, at den samlede dansk skovhugst er fordoblet på 20 år, og fra at under 1/5 af hugten gik til afbrænding (brænde, flis og træpiller) var det i 2016 over halvdelen, 58 procent. Ifølge den danske skovstatistik gik 3/4 af al hugst fra løv og 51 procent af al nål op i røg i 2016. Se s. 59 i Johannsen V. K., Nord-Larsen, T., Bentsen, N. S., & Vesterdal, L. 2019: Danish National Forest Accounting Plan 2021-2030. -– KU/IGN, s. 59. https://kefm.dk/media/12555/danishnationalforestaccountingplan-2019.pdf

 • Anmeld

  Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk

  Skovindustrien ødelægger biodiversitet og naturperler


  (…)” Biodiversiteten beskytter vi ved at screene bevoksningerne for biodiversitet og naturperler, inden vi fælder i dem” (…)

  Det lyder jo flot, men det passer bare ikke. Både i private og offentligt ejede skove ryger der masser af gamle træer i flismaskinerne, og masser af træer med hulheder og stor betydning for biodiversiteten. Man behøves ikke engang leder aktivt, men bare se på tilfældige stakke klargjort til flismaskinerne.

  Så enten taler de tre forfattere mod bedre vidende, ellers også så ved de reelt ikke hvad der foregår når der skoves til flis.

 • Anmeld

  Rasmus Ejrnæs · Seniorforsker, Ph.D., Aarhus Universitet

  Propaganda

  Dette er jo bare fullblown lobbyisme for en indbringende forretning, som fører til naturødelæggelse og ikke hjælper på klimakrisen.

 • Anmeld

  Søren Wium-Andersen,

  Flisindustriens lobbyister bør forholde sig til virkeligheden

  Flisindustrien bør tage et kig på Klimarådets seneste rapport: ”Rammer for dansk klimapolitik”, der blev fremlagt den 2. oktober? Her skriver rådet på side 20:

  ”Et meget væsentligt eksempel på, at FN’s opgørelsesmetode ikke er retvisende, er afbrænding af biomasse. FN’s opgørelsesmetode betragter afbrænding af biomasse som CO2-neutral, hvilket dog ikke altid er tilfældet med de gældende regler. Klimarådet har i rapporten Biomassens betydning for grøn omstilling beskrevet, hvordan der er forskel på biomasse, der reelt har et meget lavt klimaaftryk, og biomasse, der potentielt kan have reelle CO2- udledninger på niveau med afbrænding af kul. Det første kan betegnes som klimabæredygtig biomasse. Klimarådet har anbefalet, at der udvikles kriterier, der gør det muligt at skelne mellem klimabæredygtig biomasse og ikke klimabæredygtig
  Kun biomasse, der reelt er klimabæredygtigt, bør kunne tælle med i Danmarks opfyldelse af målsætningen som CO2-neutralt. Biomasse, der ikke er bæredygtigt, bør tilskrives en vis CO2-udledning. Alt efter hvor finmasket et system man ønsker at udvikle, kan forskellige fraktioner af biomasse tilskrives forskelligt CO2-indhold. Ønskes et mere simpelt system, kan man tilskrive ikke-klimabæredygtig biomasse den CO2-udledning, som fremkommer ved afbrændingen. Hvordan reguleringen af biomasse bør indrettes, er nærmere beskrevet i rapporten Biomassens betydning for grøn omstilling.”

  Hvorfor forholder lobbyisterne sig ikke til denne diskussion? For som Klimarådet tidligere har udtalt, har landet brug for en retvisende kulstofmodel.

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Civ. ing. Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DTU.

  Dansk biomasse er 95% CO2-neutral.

  Allan Christensens indlæg er en blanding af korrekte og totalt mærkværdige udsagn!
  Kul, olie og gas erstattede for 100-200 år siden brugen af brænde til opvarmning og madlavning. Det skete, fordi energiforbruget voksede, så mængden af brænde var begrænset og egnede sig dårligt til især transport. Desuden var kullene og senere olien både billig og mere effektiv.
  Du har ret i, at hvis vi i 70-erne havde satset på kernekraft, så ville vi nu kunne opfylde de internationale CO2-reduktioner, og var ikke nødt til hver dag - året rundt - at debattere CO2 !
  Dansk biomasse leverer nu et et større bidrag til energiforbruget end vores 6000 vindmøller, og det er ca. lige så CO2-neutralt, ca. 95 %.
  Det er bl.a. påvist i artikel i Jyllands-Posten den 29/8:
  https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11565963/hvorfor-er-dansk-trae-flis-halm-og-energiafgroeder-co2neutralt/
  De manglende 5 % skyldes, at fældning, bearbejdning og transport af træ og flis udførers vha olie, og vindmøller kræver påde energi til materialer og til opstilling.