Sportfiskerne: Eva Kjer maler grønt skønmaleri af landbrugspakken

DEBAT: Eva Kjer Hansen (V) mener, at man kan udlede flere forurenende næringsstoffer til vandmiljøet og samtidig sikre, at miljøtilstanden ikke belastes yderlige. Det er naturligvis ikke rigtigt, skriver Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportfiskerforening.

Af Verner W. Hansen
Formand for Danmarks Sportfiskerforbund

”Der er ikke én frø, der er ikke én fugl, der er ikke én fisk, der har fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik.”

Det var den berømte udtalelse, som Anders Fogh Rasmussen (V) til stor jubel kom med på Venstres landsdelsmøde i 2003. Frøerne, fuglene og fiskene vidste allerede på det tidspunkt, at han tog fuldstændig fejl. Men der skulle gå yderligere fem år med natur- og miljøforringelser før Anders Fogh Rasmussen selv erkendte dette og beklagede fortidens synder.

Kjers skønmaleri af landbrugspakken
Nu har vi så fået en regering, der med støtte fra Liberal Alliance og Dansk Folkeparti og foreløbigt også til dels de Konservative er godt i gang med at gentage VK-regeringens forfejlede natur- og miljøpolitik i nullerne. Og det med stor risiko for, at årtiers indsatser til forbedringer af natur og miljø sættes over styr. Regeringens fødevare- og landbrugspakke er et alvorligt tilbageskridt i den retning.

Miljø- og fødevareministeren har i den forbindelse forsøgt at tegne et grønt skønmaleri af, at man både kan tillade landbruget og dambrugserhvervet at udlede flere forurenende næringsstoffer til naturen og vandmiljøet og samtidig sikre, at den i forvejen dårlige miljøtilstand ikke belastes yderlige, men at den tværtimod bliver bedre.

Det er naturligvis ikke rigtigt, hvilket både forskere og medier gennem den seneste tid har afdækket. Ministerens gentagne påstande over for såvel offentligheden som Folketinget om, at landbrugspakken har et grønt plus for miljøet hvert eneste år frem til 2021 er simpelthen baseret på kreativ bogføring af tidligere indsatser samt på indregning af den såkaldte baseline, der er effekter, der ikke har noget med pakken at gøre, og som vil være der under alle omstændigheder, hvis de da overhovedet gør sig gældende.

Miljømæssige konsekvenser 
Tre forskere ved Biologisk Institut på Københavns Universitet har således i et høringssvar til Strategisk miljøvurdering vedrørende ændrede gødskningsnormer beregnet, at nettoeffekten af landbrugspakken vil være en forøget udledning på 700-3900 tons kvælstof til vandmiljøet i 2021, og at merudledningen i perioden 2016-2020 vil være markant højere.

Dertil kommer en merudledning på 800 tons kvælstof fra nye havbrug, som slet ikke indgår i ministerens sminkede kvælstofregnskab. Og endelig vil landbrugspakken også medføre en merudledning af fosfor, der vil forværre miljøtilstanden søer, fjorde og kystnære farvande.

Dette indgår overhovedet ikke i vurderingerne i det materiale, der foreligger vedrørende landbrugspakkens miljømæssige konsekvenser.

I modstrid med EU-direktiver 
Landbrugspakkens negative natur- og miljømæssige konsekvenser er i direkte modstrid med en hel række EU-direktiver.

Først og fremmest vandrammedirektivet, nitratdirektivet, habitatdirektivet og havstrategidirektivet. Noget tyder derfor på, at det sminkede regnskab over landbrugspakkens natur- og miljømæssige konsekvenser blandt andet har til formål at undgå, at EU-kommissionen griber ind.

Men det ser heldigvis ud til, at man i EU-Kommissionen allerede forholder sig meget kritisk til det, der aktuelt foregår i Danmark. Så mon ikke Kommissionen også gennemskuer miljø- og fødevareministerens grønne skønmaleri?

(Indlægget er skrevet før tirsdagens høring og samråd)

Forrige artikel Professor: Her er de EU-retlige problemer i landbrugspakken Professor: Her er de EU-retlige problemer i landbrugspakken Næste artikel Auken: Landbrugspakken hjælper ikke kriseramte landmænd Auken: Landbrugspakken hjælper ikke kriseramte landmænd