Træindustrien: Venstrefløjens skovpolitik er ingen garanti for mere biodiversitet

DEBAT: Får SF, S og Alternativet magt, som de har agt, indebærer det et stop for betydelige dele af træproduktionen, som vil have store samfundsøkonomiske konsekvenser og være til skade for klimaet, skriver Knud Svinding og Flemming Larsen.

Af Knud Svinding og Flemming Larsen
Hhv. Danske Træindustrier og Træ- og Møbelindustrien

For at styrke biodiversiteten har SF og Socialdemokratiet som mål at udlægge 75.000 hektar urørt skov, og senest har Alternativet stillet beslutningsforslag om, at de danske statsskove skal overgå til udelukkende at forvalte skovene med henblik på at levere biodiversitet og friluftsydelser. Det svarer til, at henholdsvis 12 og 30 procent af Danmarks samlede skovareal skal tages ud af produktion.

Ønsket om mere biodiversitet er vi enige i, men det er en fejlslutning, når initiativerne begrundes med, at produktion af træ og biodiversitet er hinandens modsætninger.

For der er ikke klar evidens for denne sammenhæng. Snarere er der visse studier, som tyder på det modsatte. Blandt andet et omfattende tysk studie, som viser, at den urørte skov indeholder mindre biodiversitet end tilsvarende skove, der drives med henblik på træproduktion.

Styrkelse af biodiversiteten
Der fremføres ofte, at de danske skoves tilstand er elendig. Det er svært at acceptere denne påstand, når tal fra Københavns Universitet viser, at dagens danske skovareal ikke har været større siden middelalderen, og at skovene aldrig har været mere produktive, end de er i dag.

Samtidig er alle statens skove FSC- og PEFC-certificerede som garanti for bæredygtig træproduktion, hvilket også sikrer, at der efterlades træ til naturlig død og forfald til fordel for biodiversiteten.

De seneste år er der også mange skove, der har indført skovdrift efter naturnære principper, som styrker biodiversiteten, samtidig med at skoven kan levere bæredygtige råvarer. Alt i alt vil det forbedre biodiversiteten i skovene over tid.

Magt, som de har agt
Får SF, Alternativet og Socialdemokratiet magt, som de har agt, så indebærer det stop for betydelige dele af træproduktionen, og det anføres at være en billig vej til mere biodiversitet. Alternativet fremfører, at de økonomiske konsekvenser begrænser sig til 50-60 millioner kroner årligt.

Træsektorens samfundsøkonomiske bidrag er netop fremlagt i en ny rapport, som viser, at der er et direkte BNP-bidrag på 32 milliarder kroner og 51.400 beskæftigede forbundet med forarbejdningen af træ i Danmark. Disse samfundsmæssige fordele vil blive væsentligt påvirket, hvis statsskovenes leverancer af bæredygtigt træ ophører.

Statens skove leverer omkring fem procent af Danmarks samlede træforbrug, og statsskovenes træproduktion kan således tilskrives en værditilvækst på hele 1,5 milliarder kroner og 2.500 jobs. Initiativet er derfor væsentligt dyrere, end forslagsstillerne forestiller sig.

Økonomisk og social bæredygtighed
Bæredygtighedsbegrebet har mange indgangsvinkler, og klima og biodiversitet er nogle af de områder, som får mest opmærksomhed. Bæredygtighed er dog principielt tredelt og skal have ligeværdig fokus på økonomisk, social og økologisk udvikling.

Forslagene forsømmer dog den økonomiske og sociale udvikling, og det er direkte kontraproduktivt i forhold til klimaet, da træet i den urørte skov ikke bruges til at erstatte klimatunge materialer i for eksempel byggeriet og ikke lagrer CO2, hvor træprodukterne anvendes.

Vi har i Danmark vedtaget en balanceret skovpolitik, som senest er beskrevet i det nationale skovprogram fra 2018. Forslagsstillerne bryder i varierende grad med de centrale principper i programmet, som sigter mod, at skovene skal dyrkes og udvikles bæredygtigt til understøttelse af skovenes mange samfundsfunktioner. Herunder grøn omstilling, efterlevelse af FN’s verdensmål og målet om, at Danmark skal være netto-nuludleder af klimagasser i 2050. 

Danske træforbrugende virksomheder er afhængige af leverancer af træ fra statsskovene. Ophører statens træproduktion, vil det skade grundlaget for lokale arbejdspladser, særligt i Danmarks yderområder. Den grønne energi og de bæredygtige træprodukter må desuden erstattes af import, som vil kræve unødvendig klimabelastende transport.

Vi ønsker os derfor en mere balanceret tilgang, der tager højde for både de økologiske, sociale og økonomiske aspekter af den bæredygtige træproduktion, som finder sted i statsskovene. En unuanceret tilgang risikerer derimod at skade klimaet og økonomien – tilmed uden garanti for mere biodiversitet.

Forrige artikel Tænketanken Europa: EU-Parlamentet er blevet mindre miljø- og klimaambitiøst Tænketanken Europa: EU-Parlamentet er blevet mindre miljø- og klimaambitiøst Næste artikel DF'er: Store havområder skal fritages for industriel udnyttelse DF'er: Store havområder skal fritages for industriel udnyttelse