V: Sådan løser vi ”Det midtjyske søslag”

DEBAT: Debatten om Tange Sø ved Gudenåen har bølget frem og tilbage i mere end 20 år. Men løsningen er ligetil, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V).

Af Kristian Pihl Lorentzen (V)
Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget 

”Det midtjyske søslag” har stået på i mere end 20 år.

Det er dog ikke blot en lokal debat om fremtiden for Danmarks største kunstige sø, der opstod i 1920 ved den visionære etablering af Tangeværket. Det er også en principiel debat om, hvor langt man skal gå i naturgenopretningens hellige navn.

Og det er en debat om afvejningen af en lang række hensyn, herunder hensynet til den fauna og flora, der har tilpasset sig forholdene i Tange Sø gennem næsten 100 år. Visionen om at genskabe en selvreproducerende laksestamme i Gudenåen mellem Tange og Silkeborg er en anden stærk drivkraft i debatten. Dertil kommer hensynet til lokalbefolkningens forståelige stærke ønske om at bevare naturperlen Tange Sø, der i de fleste øjne er blevet en umistelig del af Danmarks natur med store rekreative værdier.

Uacceptabelt at tømme søen 
En række løsningsforslag er blevet vendt og drejet. Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at søen tømmes totalt som led i såkaldt naturgenopretning ved Gudenåen. Dette forslag er i mine øjne helt uacceptabelt. Enorme rekreative, naturmæssige og kulturhistoriske værdier ville gå tabt. Danmark har i forvejen absolut ikke for mange søer. Ja, en række steder bruges der store summer på at genskabe søer. Derfor kan vi hurtigt forkaste løsningen med at fjerne Tange Sø fra landkortet.

Kilometerlang omløbskanal er urealistisk
Et andet forslag går på at grave en 6-7 kilometer lang omløbskanal gennem skoven langs østsiden af søen, så Gudenåens vand ledes udenom. Også dette forslag er i min optik helt hen i vejret.

Ikke alene er der tale om et gigantisk projekt, der koster flere hundrede millioner kroner – de penge kunne bruges langt bedre til miljøprojekter andre steder, hvis man altså havde dem. Dertil kommer, at den lavbundede Tange Sø bliver stillestående vand, hvis hele Gudenåen ledes uden om søen. Hvem tør spå om, hvad det betyder for søens vandspejl og karakter på længere sigt?

Desuden vil løsningen ødelægge et velfungerende og velholdt Tangeværk, der fungerer som et lysende fyrtårn for produktion af grøn energi, om end produktionen i dag ikke har betydning for forsyningssikkerheden. Et meget stort aktiv set i sammenhæng med Energimuseet. Derfor må vi også forkaste dette forslag, der er alt for vidtgående og helt ude af proportioner med de begrænsede fordele, der måske kunne opnås.

Den tredje vej
Det leder frem til en tredje vej. Nemlig en forbedret og økonomisk realistisk faunapassage i tilknytning til frislusen i Tange. Derved kan værket fortsætte grøn elproduktion i sammenhæng med ny produktion af grøn fjernvarme til egnens byer ved hjælp af varmepumper. Desuden kunne der satses på at få skabt en selvreproducerende laksestamme i Tange Å, som byder på ganske gode livsbetingelser. Og et nyt stryg kunne blive en stor turistattraktion med springende store laks og havørreder.

Lad os nu komme op af skyttehullerne og i stedet mødes i et godt og realistisk kompromis, som den her skitserede tredje vej byder på. Og lad os droppe komplet urealistiske og urimelige løsninger, såsom tømning af søen og gravning af lange kunstige kanaler for penge, der ikke findes. Bevar Danmarks natur – bevar Tange Sø!

Forrige artikel Naturvejleder: Tange Sø spænder ben for nationalklenodie Naturvejleder: Tange Sø spænder ben for nationalklenodie Næste artikel Greenpeace: Fra ansvarlig miljøminister til svineambassadør på 48 timer Greenpeace: Fra ansvarlig miljøminister til svineambassadør på 48 timer
 • Anmeld

  Peter · Børn & unge

  Useriøse løsninger?

  Dem som har fulgt med i debatten ved at Hr. Pihl Lorentzen er en stor fortaler for bevarelse af Tange sø og Tangeværket! Alle de beskrivelser Hr Lorentzen kommer med i artiklen kan til enhver tid pilles ned og har intet hold i virkligheden. Der er udfærdiget i stakkevis af rapporter der beskriver hvor ødelæggende Tangeværket og Tangesø er for biologien i Gudenåen! Ligeledes er der beskrevet hvor stor en økonomisk gevinst der vil være for at bringe åen tilbage til sit naturlige forløb!
  At pege på Tangeå er blot endnu et forsøg på at fordreje og forhale debatten! Man må desværre konstatere at man endnu engang står med en der ikke vil lytte til veldokumenterede argumenter.
  Der har været flere situationer hvor sandheden er blevet fordrejet, og fejlciteret! Og man mener at pressen i forbindelse med de døde laks ved værket udsatte værket for en mediestorm! Her udtalte man sig iøvrigt at det var et enkeltstående tilfælde at laksene var kommet om bagved afspærringen, dette passer simpelthen ikke-det sket hver eneste år og kan dokumenteres langt tilbage. Det er ganske enkelt et useriøst indlæg Hr Pihl LOrentzen kommer med her.
  Her er et link til den sidste rapport af en lang række der dømmer værket og Tangesø ude: https://www.favrskov.dk/sites/default/files/ramboell_-loesningsforslag_for_gudenaaens_forloeb_ved_tange_soe.pdf

 • Anmeld

  Lars P. Sørensen

  Den tredje vej??

  Kristian Pihl fremfører de samme ukorrekte påstande igen og igen, det er simpelthen ikke ok og der er gjort opmærksom på det MANGE gange!

  Der er feks ikke tale om en "omløbskanal" men et stort bredt vandløb med masser af sten og fart i vandet!
  Prisen på "flere hundrede millioner" er heller ikke korrekt, i hvert fald ikke når man ser de forslag Rambøll har lavet.
  Tange å har ikke de nødvendige forhold til at kunne skabe en selvreproducerende laksestamme, den er simpelthen ikke stor nok!
  Det er der lavet undersøgelser omkring, så det er altså ikke korrekt at den å "byder på ganske gode livsbetingelser"
  Den "tredje vej" løser heller ikke problemerne for laks, havørred og ål etc i Gudenåen og det gælder både opstrøms søen og nedstrøms værket. Her er et par citater fra et dokument tilhørende miljø og fødevareministeriet omkring det emne:

  "Svingninger i vandføringsforholdene foranlediget af Tangeværkets samt Tange Sø’s påvirkning af vandtemperaturen og pH niveauet er medvirkende til, at de fysisk/kemiske forhold nedstrøms Tange Sø er uegnet opvækstområde for ørred og laks."
  "Samlet kan det konkluderes, at gydningen i hovedløbet i dag ikke resulterer i nogen nævneværdig produktion af lakse- og ørredsmolt."

  Og

  "En forudsætning for at der fremover kan ske en væsentlig produktion af ørred eller laks i Gudenåens hovedløb er, at der skabes gode passageforhold ved Tange Sø."

  Med de citater for øje må man for alvor stille spørgsmålstegn ved "den tredje vej" og de overvejelser der ligger bag!
  Hvis Kristian Pihl reelt søger et kompromis, så skulle han måske ikke starte med at forkaste andres løsninger, men i stedet arbejde for en biologisk forsvarlig løsning på de voldsomme problemer omkring Gudenåen.

 • Anmeld

  Per Smidt

  Fordrejning af fakta

  Det er ganske enkelt forkert at det skulle koste hunderedvis af millioner. En beregning fra Rambøll viser det vil koste ca. 140 mill kr at føre Gudenåen uden om Tangeværket og tange sø. Der vil dog inden for en kort fremtid lægge en høj regning for og fjerne. Sedimenter som er blevet oplagret på bunden af tange som følge af opstøvningen af Gudenåen. Så mon ikke det ville være både billigere og mere miljø mæssigt korrekt at lukke værket som i øvrigt ville have et underskud på 1 mill uden stat's tilskud. Få fjernet proppen på åen og få en frodig ådal tilbage som ville skabe en omsætning der vil overgå værdien af værket og bevarelsen af tange sø.

 • Anmeld

  Jens Uhrenholt · Biolog

  Private interesser

  Er der ikke noget om at Hr. Lorentzen har et sommerhus ned til Tangesø, og derfor vil være ret ked af at søen forsvandt.

 • Anmeld

  Henrik Hestbech

  Hvis det er fakta....

  Det er helt OK at man kun fremlægger sine egne argumenter, når man vil tale for en sag - det er OK, at man springer de argumenter over, der taler imod. Men det er ikke OK at fordreje sandheden - så skal man til USA og lege med Trump. Her i Dk er det ikke i orden.

  Lad os få søen væk. Danmark og lokalområdet er meget, meget bedre tjent uden søen.

  Da vi ved fælles hjælp og med stor møje genoprettede Skjern Å, så var der mange sure gamle mænd i lokalområdet, der var imod. Det er svært at finde de sure gamle mænd i dag. De er hverken døde eller stumme - de er bare ikke sure over genoprettelsen længere.

  MON ikke sure gamle mænd i lokalområdet vil ændre mening og blive til blide gamle bessefar, når den smukke, brusende Gudenå igen bugter sig gennem det mest enestående område af den art i Danmark - lige for vores fødder, og lige i baghaven hos dem, der idag har udkig over en småfesen, lavvandet sø, der er ved at mudre til.

 • Anmeld

  Torben Meldgaard · "Bevar de forhadte vandløb"

  OK med kompromis - men ikke

  Politikerne går rundt om problemet som katten om den varme grød - og for tilhængere og modstandere falder der ikke ro på før "nogen" mander sig op til at tage en beslutning. Ligegyldigt hvad vil der rejse sig et ramaskrig. Men i det mindste får folket vished om hvad der så skal ske.

  Jeg kan godt se et kompromis, men vil hellere bruge mine kræfter på at beskrive og overbevise tilhængerne af Tange sø om hvad man får i stedet: Man får en 10 km lang ådal med en åstrækning der vil blive enestående i Danmark idet faldet vil være som i en elv. Man vil få en enestående natur som vil være en nationalpark værdig med et ferskvandsøkosystem vi kan være stolte af. Man vil få en reel attraktion modsat søen i dag, som blot er endnu en næringsbelastet midtjysk sø i rækken.

  Det er i virkeligheden ikke et spørgsmål om laks eller ikke laks. Det er i langt højere grad om at genskabe et klenodie af et økosystem som vi smed ud med badevandet for 100 år siden. At der så vil kunne etableres en selvreproducerende stamme af laks er blot et yderligere gode som vil komme lokalsamfundet tifold til gode med tiden.

  Jeg ved godt at der er boligejere som umidelbart vil miste husværdi pga "manglende søkig". Men når først ådalen er reetableret vil det have mindst ligeså stor værdi. Jeg tror umiddelbart at det er dette værditab som folk frygter mere end det er selve savnet af søen. Værdien af selve vandkraften vil jeg slet ikke diskutere da den er ikke-eksisterende jvf seneste offentlige regnskab.

  Det er klart at sejlere og geddefiskere nok skal finde andre græsgange - men herregud. I det område er det jo ikke just søer der mangler.

  Til sidst vil jeg blot indføre at - nej - det er ikke noget der skal afklares lokalt. De lokale skal selvfølgelig høres men den fremtidige beslutning påvirker hele gudenåsystemet fra Tinnet til Randers, hvorved det bliver et nationalt anliggende. Og når det bliver nationalt bør der også turde tænkes stort. Sidst det skete var da Svend Auken havde modet til genslyngning af Skjern Å. Og se bare hvor stor en succes det er blevet.

  Kære landspolitiker: Lad det ikke blive en beslutning der afgøres af snævre lokale interesser. Hav modet til at tage de tæsk der følger med enhver beslutning og tænk visionært. Så er jeg sikker på at økonomien også følger med.

 • Anmeld

  Martin Friis

  Den midtjyske vandmotorvej skal sikres

  I forlængelse af dette indlæg vil jeg minde Hr. Pihl Lorentzen om hans mange debatindlæg, hvor han argumenterer for bedre afvanding i vores vandløb. Argumentationen ofte efterfulgt af krav om ændring af vandløbsloven til mere og hårdere vedligeholdelse af vandløbene og til at vandløb skal reguleres, så de kan fører mere vand i forhold til klimaudfordringerne. Derfor kan man undre sig over dette indlæg der mener det modsatte.
  Tange Sø er en stor prop i Gudenåen, der giver en unaturlig høj vandstand i et stort opland. Samtidig giver opstemningen en stor lokal stuvningszone. Dette må være til overordentlig stor gene for for de opstrøms liggende lodsejere og specielt landmænd, der skal leve af at dyrke jorden. Og dette problem bliver ikke mindre med den øgede nedbør. Jeg vil derfor gerne opfordre Hr. Pihl Lorentzen til at sikre forbedret afvanding i oplandet til Tange Sø, ved at fjerne opstemningen. Det må ganske enkelt være en æressag for vandløbsordføreren, at sikre at vi får en velfungerende midtjysk vandmotorvej.

 • Anmeld

  Martin Friis

  Den midtjyske vandmotorvej skal sikres

  I forlængelse af dette indlæg vil jeg minde Hr. Pihl Lorentzen om hans mange debatindlæg, hvor han argumenterer for bedre afvanding i vores vandløb. Argumentationen ofte efterfulgt af krav om ændring af vandløbsloven til mere og hårdere vedligeholdelse af vandløbene og til at vandløb skal reguleres, så de kan fører mere vand i forhold til klimaudfordringerne. Derfor kan man undre sig over dette indlæg der mener det modsatte.
  Tange Sø er en stor prop i Gudenåen, der giver en unaturlig høj vandstand i et stort opland. Samtidig giver opstemningen en stor lokal stuvningszone. Dette må være til overordentlig stor gene for for de opstrøms liggende lodsejere og specielt landmænd, der skal leve af at dyrke jorden. Og dette problem bliver ikke mindre med den øgede nedbør. Jeg vil derfor gerne opfordre Hr. Pihl Lorentzen til at sikre forbedret afvanding i oplandet til Tange Sø, ved at fjerne opstemningen. Det må ganske enkelt være en æressag for vandløbsordføreren, at sikre at vi får en velfungerende midtjysk vandmotorvej.