Sofie Lippert Troelsen
 svarer 
Thomas Danielsen

Er regeringen enig i konklusionen i nyhedsbrevet "Lynetteholms gravearbejde giver ikke målbare ændringer for vandkvaliteten i Øresund - By & Havn?"

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Transportudvalget, Spørgsmål 288

Er regeringen enig i konklusionen i nyhedsbrevet "Lynetteholms gravearbejde giver ikke målbare ændringer for vandkvaliteten i Øresund - By & Havn” bragt af byoghavn.dk 21. marts 2024? Og er der fagligt belæg for påstanden i overskriften, teksten og DHI’s monitering af spredningen af miljøfremmede stoffer og overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledninger vedr. miljøfarlige stoffer i vandmiljøet?

Svar fra torsdag den 18. april 2024

Er regeringen enig i konklusionen i nyhedsbrevet ”Lynetteholms gravearbejde giver ikke målbare ændringer for vandkvaliteten i Øresund – By & Havn” bragt af byoghavn.dk den 21. marts 2024?

Og er der fagligt belæg for påstanden i overskriften, teksten og DHI’s monitering af spredningen af miljøfremmede stoffer og overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledninger vedr. miljøfarlige stoffer i vandmiljøet?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for By & Havn, som oplyser følgende:

”Det bemærkes indledningsvist, at By & Havn tager hensyn til natur og havmiljø, når Lynetteholm anlægges. Lynetteholm har derfor et miljøovervågningsprogram, der er planlagt til at vare i cirka 30 år, indtil Lynetteholm er fyldt helt op med jord. Programmet har en række målestationer på havbunden og overvåger flere parametre som dyr, planter og vandkvalitet.

Der afrapporteres løbende til myndighederne, så det sikres, at anlægsarbejdet overholder gældende miljøkrav. Både når det gælder arbejdet med at fylde overskudsjord i Lynetteholm og med at udføre gravearbejde på havbunden. Der gennemføres overvågning i både anlægs- og driftsfasen.

I forhold til overvågningen af, om gravearbejderne ved Lynetteholm medfører forhøjede koncentrationer af en række sedimentbundne miljøfremmede stoffer, er der etableret et måleprogram, der bygger på 9 målestationer. De 8 stationer omkranser mere eller mindre Lynetteholms kommende perimeter, mens den 9. station er etableret i Hollænderdybet øst for Middelgrunden. Stationen i Hollænderdybet er etableret som en slags referencestation, da den Side ligger længere væk fra Lynetteholm og desuden i en anden af de dybe render.

DHI kan ud fra to sæsoners målinger konkludere, at der ikke kan måles en betydende forurening fra gravearbejderne, selv når der udtages prøver i gravespildsfanen. Målingerne viser desuden, at kun meget små mængder af den sedimentbundne forurening frigives til vandfasen og dermed forbliver bundet til sedimentet, som sedimenterer relativt hurtigt og primært inden for arbejdsområdet.

Trafikstyrelsen har som myndighed pt. ikke haft bemærkninger til rapporteringen vedrørende vandkvaliteten i forbindelse med anlæg og drift af Lynetteholm.” Jeg henholder mig til ovenstående udtalelse fra By & Havn. Jeg har ikke grundlag for at tvivle på det faglige grundlag og resultaterne fra DHIs monitorering, og bemærker, at Trafikstyrelsen ikke har haft bemærkninger til de bagvedliggende rapporteringer fra monitoreringssystemet.

0:000:00