Søren Egge Rasmussen
 svarer 
Jacob Jensen

Hvor mange midler har der kunnet søges, hvor meget er der samlet søgt for, samt hvor meget er der bevilliget i hhv. Promilleafgiftsfonden, GUDP og Plantefonden?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Miljø- og Fødevareudvalget, Spørgsmål 738

Vil ministeren oversende en oversigt over, hvor mange midler der har kunnet søges, hvor meget der samlet er søgt for, samt hvor meget der er bevilliget i hhv. Promilleafgiftsfon­den, GUDP og Plantefonden i perioden fra og med 2023 til d.d.?

Svar fra fredag den 17. maj 2024

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg indhentet en udtalelse fra Landbrugsstyrelsen, der har oplyst følgende:

”I tabel 1 ses tal vedrørende Promilleafgiftsfonden for landbrug (PAF), Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram (GUDP) og Fonden for Plantebaserede Fødevarer (Plantefonden).

Som følge af muligheden for at genanvende annullerede tilsagn og forbruge opsparede midler, kan der være afvigelser mellem de annoncerede puljestørrelser i ansøgningsrunderne og den pulje, det i sidste ende har været muligt at afsætte. De samlede midler, der kan søges, er fratrukket midler til administration.

Fonden havde for bevillingsåret 2024 en bevilling på 125,6 mio. kr. på finansloven. Hertil kommer en overførsel af uforbrugte midler fra 2023 samt renteindtægter på tilsammen på 15,6 mio. kr. Samlet havde fonden 139,9 mio. kr. til fordeling blandt ansøgere. Tallet er fratrukket særbevillingen til udtagningskonsulentordningen. Udtagningskonsulentordningen er en midlertidig ordning, der udmøntes via PAF, men ikke indgår som en del af PAF’s bevilling på finansloven.

Der er dertil fratrukket en andel af udgifterne til administration. Det bemærkes, at der afholdes yderligere administrationsudgifter af Landbrug & Fødevarer, der yder sekretariatsbistand for PAF.

Det skal bemærkes, at ansøgningsrunden for bevillingsåret 2023 fandt sted i sommer og efterår 2022, og ansøgningsrunden for bevillingsåret 2024 fandt tilsvarende sted i 2023.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) 2023 havde GUDP en finanslovsbevilling på 245,8 mio. kr., hvoraf 50,0 mio. kr. var afsat til økologiforskning (Organic RDD) via aftalen om fordelingen af forskningsreserven for 2023. Midlerne til økologiforskning udmøntes i samarbejde med ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Herudover havde GUDP opsparede midler for 12,2 mio. kr. og mulighed for genanvendelse af annullerede midler. Annullerede midler stammer fra tilsagn til projekter, der ikke realiseres, eller hvor projekter ved afslutning ender med at blive billigere end oprindeligt budgetteret. Annullerede midler udgjorde 19,3 mio. kr. Det gav samlet 270,6 mio. kr., når udgifter til administration er fratrukket.

I 2024 er GUDP’s finanslovsbevilling på 348,2 mio. kr. Som del af denne bevilling er der via aftalen om forskningsreserven 2024 afsat i alt 150 mio. kr. i særpuljer, heraf 70,0 mio. kr. til økologiforskning (Organic RDD), 45,0 mio. kr. til biosolutions og 35,0 mio. kr. til klimavenlige fødevarer, plantebaserede fødevarer og reduktion af madspild. Hertil forventes et beløb fra genanvendelse af annullerede midler, som foreløbigt er opgjort til 3,8 mio. kr. Det giver samlet 352,0 mio. kr. i 2024, når udgifter til administration er fratrukket. Det endelige beløb for 2024 kan blive en anelse højere, hvis muligheden for at genanvende yderligere annullerede midler opstår i 2. halvår af 2024.

Fonden for Plantebaserede Fødevarer (Plantefonden) 2023 havde Plantefonden en finanslovsbevilling på 89,2 mio. kr., hvoraf 25 mio. kr. blev udmøntet gennem Fonden for Økologisk Landbrug via en særpulje med støtte til projekter vedrørende økologiske plantebaserede fødevarer. De 25 mio. kr. fremgår derfor ikke af tabel 1. Der var desuden afsat 6,0 mio. kr. til administration.

I 2024 er fondens finanslovsbevilling på 129,5 mio. kr. Som en del heraf udmøntes en særpulje til forskning på 35,0 mio. kr. Hertil er der afsat samlet 7,0 mio. kr. til administration af fonden samt yderligere 2 0,5 mio. kr. til administration som følge af Aftale om fordeling af forskningsreserver mv.” 

0:000:00